| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Jarczów

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy Jarczów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 9 953 802,00zł, z tego dochody bieżące w kwocie 9 004 130,00zł i dochody majątkowe w kwocie 949 672,00zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 205 320,00zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 000,00zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 000,00zł,

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 240 000,00zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 9 909 911,50zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8 844 183,50zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 065 728,00zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 205 320,00zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 300,00zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 28 000,00zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 500,00zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60 000,00zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 240 000,00zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 43 890,50zł.

2. Nadwyżkę przeznacza się w całości na rozchody - spłaty kredytów i pożyczek.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 400 000,00zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 443 890,50zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 30 000,00zł,

2) celową w kwocie 22 000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1) Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 200 207,99zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

2) Określa się plan przychodów jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 6 000,00zł oraz wydatków w łącznej kwocie 6 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 130 000,00zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 130 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 800 000,00zł.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 400 000,00zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy na rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Fundusz Sołecki w 2015 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Gminy Jarczów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów i wydatków rachunków oświatowych jednostek budżetowych w 2015 roku


Uzasadnienie

Przedłożony budżet na rok 2015 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/201/10 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżeshy;towej. Niniejsza informacja zawiera uzasadnienie przyjętych do budżetu kwot w sposób określony w w/w uchwale.
Przy opracowywaniu budżetu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi m.in. z:
- ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów (pismo z dnia 13.10.2014r. Nr ST3- 4820/16/2014 w sprawie informacji o przyjętych założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2015r. określającej: planowane kwoty subwencji ogólnej, dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
- informacji Wojewody Lubelskiego (pismo z dnia 23.10.2014r., znak FC.3110.24.2014 o planowanych na 2015 rok kwotach dotacji,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21.10.2014r., znak DZM-422-8-33/14 o przewidzianych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2015r.
Przedkładany budżetu gminy na rok 2015, sporządzony według posiadanych informacji ustala następująco planowane wartości:

Dochody ogółem w kwocie 9 953 802,00zł
w tym:
- dochody bieżące w kwocie 9 004 130,00zł
w tym:
-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości (zadania zlecone) 1 205 320,00zł
-z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 101 400,00zł
- dochody majątkowe w kwocie 949 672,00zł
w tym:
-z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 19 200,00zł

Wydatki ogółem w kwocie 9 909 911,50zł
w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 8 844 183,50zł
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane4 919 913,62zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych2 063 430,88zł
- dotacje na zadania bieżące291 709,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 397 730,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3101 400,00zł
- obsługa długu-odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek70 000,00zł
- wydatki majątkowe w kwocie
1 065 728,00zł
w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 319 200,00zł

Przychody ogółem w kwocie (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym) 400 000,00zł

Rozchody ogółem w kwocie 443 890,50zł

w tym:
- spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 250 940,50zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 192 950,00zł

(Dochody ogółem-Wydatki ogółem) planowana nadwyżka w kwocie 43 890,50zł

Planowana nadwyżkę przeznacza się w całości na spłaty kredytów i pożyczek.

W budżetu na rok 2015 ujęto również:
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
- plan wydatków na zadania inwestycyjne
- plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego
- plan przychodów i wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga
- plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie
ponadto:
- planowane kwoty rezerwy celowej i ogólnej
- limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
- upoważnienia dla Wójta.

W załącznikach do uchwały szczegółowo wykazane zostały kwoty dochodów/przychodów budżetu, wydatków/rozchodów budżetu, wyodrębnionego rachunku dochodów jednostki oświatowej, oraz kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy i ich przeznaczenie.

DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W dziale tym zaplanowano kwotę 11 300,00zł, są to:
- 2 200,00zł dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich naszej gminy,
- 9 100,00zł wpływy z różnych dochodów- rozliczenia z lat ubiegłych.
Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ
Zaplanowano kwotę 115 500,00zł, są to:
- 115 000,00zł odpłatności za pobór wody we wsi Szlatyn, Łubcze, Wierszczyca, Plebanka, Jarczów, Jarczów - Kolonia Pierwsza, Nowy Przeorsk, Jurów, Jarczów Kolonia - Druga, Korhynie, Zawady, Gródek, Gródek-Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka -Kolonia,
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00 zł.
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Ogółem w dziale tym na 2015r. zaplanowano kwotę 63 500,00zł.
Na wymieniony plan składają się:
- opłaty za użytkowanie wieczyste to kwota 7 200,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 40 000,00zł,
- dochody z tytułu wpływów za energię cieplną i elektryczną od najemców lokali użytkowych 15 800,00zł
- w zakresie tych opłat zaplanowano odsetki w kwocie 500,00zł.
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale tym zaplanowano na 2015r. kwotę 35 576,00zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
Zaplanowano kwotę 644,00zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców w 2015r.
Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
W dziale tym na 2015r. zaplanowano dochody w kwocie 2 385 178,00zł, na te dochody składają się:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej 2 000,00zł oraz wpływy z odsetek w zakresie tego podatku 200,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 300 000,00zł,
- podatek rolny od osób prawnych w kwocie 90 000,00zł,
- podatek leśny od osób prawnych w kwocie 34 000,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 2 000,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł i związane z tym koszty upomnień w kwocie 200,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 62 000,00zł,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 1 135 000,00zł,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 9 000,00zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 42 000,00zł
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 7 000,00zł
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 500,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00zł,
- wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/ w kwocie 2 500,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 15 000,00zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 28 000,00zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 200,00zł
- wpływy z różnych rozliczeń/dochodów (w tym głównie zwrot podatku vat) w kwocie 10 000,00zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w łącznej kwocie 617 578,00zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 612 578,00zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale tym zaplanowano na rok 2015 kwotę 4 457 690,00 zł, w kwocie tej zaplanowano:
- część oświatową subwencji 2 426 621,00zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin 2 026 069,00zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunku 5 000,00zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na 2015r. zaplanowano kwotę 226 942,00zł, tj.:
- wpływy z różnych opłat 10 728,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 28 200,00zł,
- kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w łącznej kwocie 50,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w łącznej kwocie 86 564,00zł, dotację oszacowano na podstawie kwoty będącej iloczynem kwoty rocznej na wychowanka (1 273,00zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym - informacja z GZEAS (poniżej "0" i "0"-68),
- dotacja na realizację projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w kwocie 101 400,00zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA
Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1 344 300,00zł. Na wymieniony plan składają się:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 169 100,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 160 400,00zł,
- dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych 5 000,00zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 000,00zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 100,00 zł,
- dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 4 300,00zł,
- 5% dochody z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych (zadań zleconych) 400,00zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zaplanowano na 2015r. kwotę 363 500,00zł. Na wymieniony plan składają się:
- wpłaty za ścieki kanalizacyjne 57 000,00zł,
- odsetki 500,00zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 240 000,00zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 15000,00zł,
- wpływy z opłaty produktowej 1 000,00zł,
- wpływy z usług za wynajem samochodów i sprzętu 50 000,00zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE
Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zaplanowano na 2015 r. kwotę 265 000,00 zł, w tym:
- 70 000,00zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych o łącznej powierzchni 1,99 w miejscowościach Nedeżów, Jurów, Szlatyn, Przewłoka i Gródek
- 195 000,00zł tytułem III raty za sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 359/3 o powierzchni 0,4244 ha położonej w miejscowości Łubcze.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
- dotacja na realizację projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" w kwocie 19 200,00zł - organizacja placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację inwestycji Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie w kwocie 665 472,00zł.

WYDATKI
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan 50 740,00zł
Wydatki bieżące 20 740,00zł
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20000,00zł
- zakup materiału zadrzewieniowego w okresie jesiennym, prenumerata Zamojskiej Gazety Rolniczej 740,00zł.
Wydatki majątkowe 30 000,00zł
- zadanie inwestycyjne: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodywańce", w kwocie tej zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Wydatki bieżące 208 381,50zł
Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na utrzymanie wodociągów na terenie gminy wraz z kosztami wynagrodzenia i pochodnymi dla 3-ch pracowników zatrudnionych do obsługi stacji wodociągowych i przepompowni, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 311,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych m. in. monitoring stanu wód, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 63 470,50zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież ochronna 1 600,00zł.
Wydatki majątkowe 0 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan 282 860,00zł
Wydatki bieżące 139 400,00zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remonty dróg gminnych, remonty dróg gruntowych na terenie gminy, wyrównanie i uzupełnienie ubytków na drogach żużlowych, nawierzchni tłuczniowych, remonty chodników oraz bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym i letnim, wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i zakup znaków.
Wydatki majątkowe 143 460,00zł:
- budowa chodnika przy ulicy Ligowskiego w Jarczowie 10 000,00zł
- modernizacja chodnika pomiędzy blokami w Plebance 9 560,00zł
- modernizacja chodnika przy ulicy Przemysłowej w Jarczowie 4 900,00zł
- modernizacja drogi nr 111931L w Gródku 20 000,00zł
- modernizacja drogi nr 111935L w Wierszczycy 40 000,00zł
- modernizacja ulicy Polnej w Jarczowie 30 000,00zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 111947L w Nedeżowie 25 000,00zł
- zakup przystanku autobusowego do Nowego Przeorska 4 000,00zł.
Nie zaplanowano dotacji dla Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 30 000,00zł, z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej w Nedeżowie z uwagi na zwiększone plany inwestycyjne przy drogach gminnych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 41 000,00zł
Wydatki bieżące 41 000,00zł
W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych będących własnością gminy oraz szacunki gruntów, podziały działek, wykonanie wyrysów, wskazanie granic, założenie ksiąg itp.
Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 3 000,00zł
Wydatki bieżące 3 000,00zł
Planowana kwota na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w tym na zakup zniczy.
Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 720 - INFORMATYKA
Plan 3 400,00zł
Wydatki bieżące 3 400,00zł
Zaplanowano wymienioną kwotę na pokrycie wydatków za energię elektryczną pobieraną przez stację bazową i przekaźnikową w Niedźwiedziej Górze i Majdanie Górnym oraz koszty utrzymania łączy, powstałych w wyniku realizacji projektu "Internet w twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie Tomaszowskim".

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan 1 375 144,00zł
Wydatki bieżące 1 375 144,00zł
Wydatki majątkowe 0,00zł
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Wydatki bieżące 142 059,00zł
w tym dotacja na realizację zadania zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 35576,00zł.
W wymienionej kwocie zaplanowano m. in. koszty wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 - ch pracowników UG realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności) wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 871,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 16 788,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 400,00zł.
Rozdział 75022 - Rady gmin
Wydatki bieżące 30 000,00zł
Środki zaplanowane na działalność i funkcjonowanie Rady Gminy:
- diety radnych i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy 25 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00zł.
Rozdział 75023 - Urzędy gmin
Wydatki bieżące 1 100 685,00zł
Środki przeznaczone zostały m. in. na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 15 pracowników UG, w tym 2 nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy i 2 odprawy emerytalne 949 535,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników) 148 050,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3 100,00zł.
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące 6 000,00zł
Środki w tym rozdziale proponuje się przeznaczyć na promocję Gminy (zakup gadżetów, upominków i innych materiałów rzeczowych, druk folderów o Gminie, broszur okolicznościowych, kalendarzy gminnych, ogłoszenia prasowe dotyczące działalności samorządu, m. in. ogłoszenia w prasie o inwestycjach, podejmowanych działaniach - w tym promocja programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, udział w konkursach, organizacja imprez i organizacja świąt państwowych.
Rozdział 75095 - Pozostała działalność
Wydatki bieżące 96 400,00zł
- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne Sołtysów 46 000,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. organizacja uroczystości gminnych, składki dla związków Gmin, Stowarzyszeń do których przynależy Gmina, podatek od towarów i usług (VAT), koszty postępowania egzekucyjnego) 45 000,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 5400,00zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan 644,00zł
Wydatki bieżące 644,00zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie zadania zleconego pod nazwą aktualizacja rejestru wyborców (finansowanie z dotacji Krajowego Biura Wyborczego), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 528,62zł oraz 115,38zł na pozostałe wydatki.
Wydatki majątkowe 0zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan 191 246,00zł
Wydatki bieżące 166 406,00zł
Wydatki majątkowe 24 840,00zł
Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji
Wydatki bieżące 1 000,00zł
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
Rozdział 75406 - Straż Graniczna
Wydatki bieżące 3 000,00zł
Wpłata na fundusz celowy straży granicznej, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - zakup paliwa.
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące 138 406,00zł,
Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wydatki przeznacza się na:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 864,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami) 76 022,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty dla Strażaków za udział w akcjach i szkoleniach 14 520,00zł.
Wydatki majątkowe:
- 10 840,00zł kontynuacja budowy remizo-świetlicy w Jurowie
- 4 000,00zł zakup motopompy dla OSP Jarczów
- 10 000,00zł zakup motopompy dla OSP Gródek.
Rozdział 75414 - Obrona cywilna
Wydatki bieżące 2 000,00zł
Wydatki na szkolenia z zakresu OC i zakup materiałów szkoleniowych.
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe
Wydatki bieżące 22 000,00zł
Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach obowiązku wynikającego z ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości do 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 73 000,00zł
Wydatki bieżące 73 000,00zł:
Zaplanowaną kwotę przeznaczona się na wydatki związane z odsetkami od pożyczek i kredytów gminy, jak również prowizje i opłaty związane z kredytami i pożyczkami.
Wydatki majątkowe 0zł.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia
Plan 38 000,00zł
Wydatki bieżące 38 000,00zł
Wydatki majątkowe 0zł
Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe
Wydatki bieżące 8 000,00zł
Na pokrycie kosztów i prowizji bankowych.
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące 30 000,00zł
W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan 4 255 721,00zł
Wydatki bieżące 4 206 521,00zł
Wydatki majątkowe 49 200,00zł
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące 2 056 348,00zł
Wydatki majątkowe 30 000,00zł
na utrzymanie 3 szkół podstawowych w Jarczowie, Chodywańcach i w Gródku oraz szkoły filialnej w Wierszczycy, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne 1 591 738,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 100 551,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 364 059,00zł.
Wydatki majątkowe 30 000,00zł
Zakup pieca/modernizacja kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej w Gródku.
Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W szkołach podstawowych w Chodywańcach i w Gródku oraz w Szkole Filialnej w Wierszczycy funkcjonują oddziały przedszkolne, na ich utrzymanie zaplanowano łącznie kwotę 277 064,00zł
w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne 239 306,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 15 971,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 787,00zł.
Rozdział 80104 - Przedszkola
Na terenie gminy funkcjonuje Przedszkole w Jarczowie, na jego utrzymanie zaplanowano kwotę 233 463,00zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne 197 036,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 12 614,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 813,00zł.
Ponadto zaplanowano dotacje dla Miasta Tomaszów Lubelski i Gminy Tomaszów Lubelski w łącznej kwocie 38 079,00zł za dzieci uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w Tomaszowie Lubelskim i w Przeorsku, a zamieszkałych na terenie naszej gminy.
Rozdział 80110 - Gimnazja
Na utrzymanie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Jarczowie Gimnazjum zaplanowano kwotę 1 105 737,00zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne 965 580,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 54 196,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85 961,00zł.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
-w tym rozdziale zaplanowano kwotę 119 796,00zł na dowóz uczniów do szkół na terenie naszej gminy i dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Tomaszowie Lub.
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego w Jarczowie zaplanowano kwotę 235 034,00zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne 214 208,00zł,
- pozostałe wydatki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 176,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 650,00zł.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe
Zaplanowano na rok 2015 kwotę 7 806,00zł.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Zaplanowano kwotę 133 194,00zł na wydatki bieżące, w tym:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 31 794,00zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, realizacja projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych" w kwocie 101 400,00zł
i wydatki majątkowe związane z realizacją wymienionego projektu w kwocie 19 200,00zł z przeznaczeniem na organizację placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan 30 500,00zł
Wydatki bieżące 30 500,00zł
Wydatki majątkowe 0zł
85153 - Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące 2 500,00zł
Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki bieżące 28 000,00zł
Zadania do realizacji zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.:
- 1 300,00zł - dotacja celowa na pomoc finansową Miastu Zamość w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu
- 2 700,00zł na zadania realizowane przez GOPS, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan 1 599 545,00zł
Wydatki bieżące 1 599 545,00zł
Wydatki majątkowe 0zł.
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące 64 300,00zł
Wydatki na pokrycie opłaty za pobyt 3 podopiecznych obecnie przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach.
Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące 1 116 000,00zł
Zadanie zlecone w całości finansowane z dotacji Wojewody.
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 874,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 7 198,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 038 928,00zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące 6 400,00zł
Z w/w kwoty będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) 1 300,00zł /zadania własne dofinansowane/ oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 100,00zł /zadania zlecone/.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące 48 000,00zł, w tym:
1. Na zasiłki okresowe jako zadanie własne dotowane z budżetu państwa przeznaczona jest kwota 27 000,00zł, zasiłki okresowe wypłacane są osobie lub rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej: długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością czy bezrobociem przy łącznym spełnieniu kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
2. Zasiłki celowe - 21 000,00zł, zadanie własne finansowane z budżetu gminy.
Zasiłki wypłacane są w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na zakup m. in. żywności, leków, kupno opału, odzieży, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu, bilet kredytowany. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz specjalne zasiłki celowe - dla osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe - przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące 25 000,00zł
Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu Gminy.
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Wydatki bieżące 12 000,00zł
W kwocie 12 000,00zł finansowane będą zasiłki stałe przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli spełniają pozostałe przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zadanie dofinansowane z dotacji Wojewody.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące 231 095,00zł, w tym dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 85 100,00zł:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 209 872,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników) 19 223,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 000,00zł.
Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze
Wydatki bieżące 53 000,00zł
Z wymienionej kwoty finansowane będą usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej dla osób dotkniętych długotrwałą chorobą i osób samotnych wymagających opieki osoby drugiej w kwocie 5 000,00zł (zadanie własne) oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 48 000,00zł (zadanie zlecone).
85295 - Pozostała działalność
Wydatki bieżące 43 750,00zł:
na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z 20% wkładem własnym.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 667 872,00zł
Wydatki bieżące 637 872,00zł
Wydatki majątkowe 30 000,00zł.
Rozdział 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące 54 000,00zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, opłaty za korzystanie ze środowiska) 53 000,00zł.
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące 244 000,00zł:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - monitoring, badania na składowisku odpadów, różne opłaty i składki) - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i koszty z tym związane. Obsługa administracyjna systemu zaplanowana jest w rozdziale 75023.
Wydatki majątkowe 30 000,00zł - Rekultywacja składowiska odpadów.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bieżące 1 000,00zł
- z przeznaczeniem na zakup sadzonek, kwiatów.
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące 95 000,00zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych).
Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Wydatki bieżące 1 000,00zł
Zakup pojemników do segregacji odpadów.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Wydatki bieżące 242 872,00zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 pracowników 108 190,00zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, paliwo do samochodów, węgiel do kotłowni, części samochodowe, materiały i sprzęt do pracy dla pracowników gospodarczych, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, podróże służbowe krajowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 132 882,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , odzież ochronna 1 800,00zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 1 034 238,00zł
Wydatki bieżące 251 330,00zł
Wydatki majątkowe 782 908,00zł.
Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki bieżące: 168 330,00zł
1. Dotacja na utrzymanie samorządowej instytucji kultury 145 330,00zł
2.Utrzymanie świetlic wiejskich, remonty bieżące , opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 23 000,00zł.
Wydatki majątkowe 782 908,00zł - Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie.
Rozdział 92116 -Biblioteki
Wydatki bieżące 72 000,00zł
Dotacja na utrzymanie biblioteki.
Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące 6 000,00zł
Zabezpieczenie przed dewastacją kordegardy pałacowej w Chodywańcach 6 000,00zł.
W roku 2015 nie zaplanowano dotacji na prace konserwatorskie, z uwagi na brak przedmiotowych wniosków. W bieżącym roku dotacja wynosi 8 000,00zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Wydatki bieżące: 5 000,00 zł
Wymienioną kwotę przeznacza się na imprezy i cenne inicjatywy z zakresu kultury.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA
Plan 54 620,00zł
Wydatki bieżące 49 300,00zł
Wydatki majątkowe 5 320,00zł.
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
Wydatki bieżące - 4 300,00zł - remont boiska sportowego w Chodywańcach i dokończenie budowy boiska w Zawadach.
Wydatki majątkowe - 5 320,00zł - Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Jarczów-Kolonia Druga.
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 45 000,00zł
Wydatki bieżące 45 000,00zł
1. Dotacja celowa na realizację zadania - upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy 35 000,00zł,
2. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem sportu w naszej gminie 10 000,00zł.
Wydatki majątkowe 0zł.

PRZYCHODY
Zaplanowane przychody na 2015 rok wynoszą kwotę 400 000,00zł z tytułu kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

ROZCHODY
Planowane rozchody na 2015 rok to łączna kwota 443 890,50zł, w tym:
- 211 360,00 zł spłata kredytów zaciągniętych przez Gminę w Banku Ochrony Środowiska,
- 42 000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w Banku PEKAO SA,
- 162 780,50zł spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
- 27 750,00zł spłata pożyczki z WFOŚiGW.
Ponadto w roku 2015 planowane jest umorzenie 25% kwoty wypłaconej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w kwocie 27 750,00zł.

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 200 207,99zł. Wyodrębniona w projekcie budżeshy;tu kwota wydatków pozostających do dyspozycji sołectw ujęta została w planie wydatków w poszczególnych podziałkach klashy;syfikacji budżetowej, zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez poszczególne sołectwa na przedsięwzięcia (zadania), co obrazuje załącznik Nr 7 do projekshy;tu uchwały budżetowej.

Plan przychodów i wydatków jednostki pomocniczej Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga zestawiony w załączniku Nr 8 do projektu uchwały budżetowej opracowano na podstawie protokołu z zebrania Sołectwa Jarczów-Kolonia Druga odbytego w dniu 18.09.2014r.

Ustalony plan rachunku dochodów oświatowej jednostki budżeshy;towej stanowi prognozę dochodów (przychodów) i nieprzekraczalne limishy;ty wydatków oparte na kalkulacjach z lat poprzednich z uwzględnieniem zashy;łożonych wskaźników wzrostu istotnych elementów kosztów. Kwoty zaplashy;nowanych wydatków stanowią niezbędne zabezpieczenie dla realizacji przyshy;jętych zadań i wynikają z szacunków liczby osób korzystających z usług żyshy;wienia w placówkach oświatowych w poprzednich latach. Kwota łączna doshy;chodów na w/w rachunkach pozostaje na poziomie roku 2014.

Przewodniczący Rady Gminy


Lesław Rachański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »