| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy Serokomla

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 13.372.324 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10.697.797 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.674.527 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.583.049 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.800 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000 zł.

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 276.530 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 15.664.713 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.567.563 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.097.150 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.583.049 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.000 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33.800 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000

6) wydatki na realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 276.530 zł

§ 3. 1) Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.292.389 zł.

2) Źródłami pokrycia deficytu są przychody z:

1) kredytów i pożyczek - 2.292.389 zł

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.298.310,63 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.005.921,63 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 40.000 zł,

2) celowe w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.498.310,63 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

§ 9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 12.376,80 zł

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 300.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 500.000

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.200.000 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Kozarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

DOTACJE Z BUDŻETU NA 2015 ROK


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »