| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Kurów

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kurów na lata 2015-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 21 ust.1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.150) RADA GMINY KURÓWuchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kurów na lata 2015-2019 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kurów


Władysław Chabros


Załącznik do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy Kurów
z dnia 29 grudnia 2014 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KURÓW
NA LATA 2015-2019

I. PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY

§ 1. Mieszkaniowy zasób gminy składa się z 11 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 458,58 m2. Lokale te nie są lokalami socjalnymi.

§ 2. Prognoza stanu mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2015 - 2019 przedstawia się następująco:

2015

2016

2017

2018

2019

Liczba lokali wchodzących
w skład zasobu gminy

11

11

11

11

11

w tym: lokale socjalne

pozostałe

0

0

0

0

0

11

11

11

11

11

§ 3. Aktualną bazę mieszkaniową gminy przedstawia się w poniższej tabeli:

Oznaczenie lokalu, budynku

Ilość
lokali

Pow. uż.
w m2

Stan
technicz.

Wyposażenie

ener.
elektr.

wodociąg

kanalizacja

c.o.

c. w.

1

2

3

4

5

ul. Głowackiego 1

lokal w " bloku fabrycznym"


1


46,31


średni


tak


tak


brak


brak


tak

ul. Lubelska

lokale mieszkalne służbowe w budynku szkoły podstawowej2


44,05średnitaktaktaktaktak


30,70

Łąkoć

Lokale mieszkalne
w budynku byłej szkoły


2


46,00średnitaktakbraktaktak


46,00

Kłoda

Budynek mieszkalny drewniany


1


44,00


zły


tak


brak


brak


brak


brak

Płonki

Lokal mieszkalny
w budynku byłej szkoły155,70średnitaktakbrakbraktak

Klementowice

Lokal mieszkalny przy budynku szkoły


1


38,00


średni


tak


tak


brak


tak


tak

Klementowice 20

Budynek starej szkoły zaadaptowany na 2 lokale mieszkalne2


49,60średnitaktakbrakbraktak

32,47

Olesin 49

Udział w 1
w budynku mieszkalnym wolnostojącym126,00średnitaktakbraktaktak

II. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU /LOKALU/

§ 4. Podstawowym celem gminy jest modernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego
i zabezpieczenie przed pogorszeniem stanu technicznego.

Oznaczenie budynku

Określenie potrzeb

Prognozowany termin remontu

1

2

3

Klementowice 20

Drobne naprawy remontowe lokalu 20b
Naprawa instalacji elektrycznej

2016

2015

Kurów - 2 lokale przy budynku Szkoły Podstawowej

Remont elewacji, podłóg,
instalacji elektrycznej
i wod - kan

2016

2017

Kłoda

Drobne naprawy remontowe

2015 - 2019

Płonki

Drobne naprawy remontowe

2015 - 2019

III. PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW

§ 5. 1. W latach 2015 - 2019 nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu gminy.

2. W przypadkach uzasadnionych interesem gminy, sprzedaż lokalu może nastąpić po podjęciu w tej sprawie uchwały.

§ 6. Wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach Szkoły Podstawowej w Kurowie
i w Klementowicach stanowiące mieszkalnia służbowe.

IV. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU

§ 7. Podstawą polityki czynszowej jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 150 ).

§ 8. Polityka czynszowa powinna być prowadzona w sposób zapewniający utrzymanie istniejącego zasobu mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji technicznych.

§ 9. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu , ustalony według stawki podstawowej /bazowej/ za 1 m2 powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.

§ 10. Wysokość stawki podstawowej /bazowej/ czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z wyjątkiem opłat niezależnych ustala zarządzeniem raz w roku wójt zgodnie z przepisami w/w ustawy.

§ 11. Czynnikami obniżającymi lub podwyższającymi stawki czynszu są:

1. w zakresie położenia budynku:

a) w miejscowości Kurów i Klementowice - podwyższenie o 5 %,

b) w pozostałych miejscowościach gminy - obniżenie o 5 %;

2. w zakresie położenia lokalu w budynku:

a) lokal położony na kondygnacji innej niż parter i I piętro - obniżenie o 5 %;

3. w zakresie wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan:

a) brak łazienki i wc - obniżenie o 5 %,

b) brak c.o. - obniżenie o 5%,

c) wyposażenie lokalu w gaz przewodowy - podwyższenie o 10 %,

d) wyposażenie lokalu w kanalizację - podwyższenie o 15 %;

4. w zakresie ogólnego stanu technicznego:

a) w budynku o złym stanie technicznym - obniżenie o 5 %;

§ 12. Maksymalna obniżka stawki bazowej czynszu nie może przekraczać 30 %.

V. SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZACYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

§ 13. Zarząd nad budynkami i lokalami mieszkalnymi mienia komunalnego sprawuje wójt gminy.

§ 14. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach szkół wykonywane jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kurowie i Dyrektora Placówek Oświatowych w Klementowicach /mieszkania dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i dla obsługi szkoły na czas zatrudnienia/.

§ 15. Dodatkowy nadzór nad komunalnym lokalem mieszkalnym położonym w Kurowie przy ul. Głowackiego 1 sprawuje Wspólnota Mieszkaniowa.

§ 16. Na czas obowiązywania niniejszego programu nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§ 17. Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w okresie obowiązywania programu będą:

1) wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych;

2) dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z dochodów własnych gminy;

3) inne środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2015-2019

Źródło / rok

2015

2016

2017

2018

2019

Wpływy
z czynszów
za wynajem lokali

+

+

+

+

+

Środki
z dochodów własnych gminy

+

+

+

+

+

Inne środki
z budżetu gminy

+

+

+

+

+

VII. WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH Z PODZIAŁEM NA KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI, KOSZTY REMONTÓW, MODERNIZACJI LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY, KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNYMI, A TAKŻE WYDATKI INWESTYCYJNE

§ 18. Wysokość wydatków przedstawia się następująco:

Lp.

Rodzaj wydatku

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Koszty bieżącej eksploatacji

1 000

1 000

1 000

2 000

2 000

2.

Koszty remontów
i modernizacji

5 000

5 000

6 000

6 000

6 000

3.

Koszty zarządu zasobu

500

500

1 000

1 000

1 000

4.

Wydatki inwestycyjne

0

0

0

0

0

VIII. OPIS INNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

§ 19. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy podejmowane będą następujące działania:

1) podjęcie starań w kierunku zwiększenia zasobów mieszkaniowych gminy;

2) kontynuacja działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na modernizacje lub adaptacje;

3) poprawa stanu technicznego i standardu lokali przez wykonywanie modernizacji i remontów;

4) rozważenie możliwości adaptacji lokali użytkowych na cele mieszkalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »