| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Rybczewice

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 11, art. 22 w związku z art.40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172), Rada Gminy Rybczewice uchwala co następuje :

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy wprowadza się następujące zmiany:

2. § 13 otrzymuje brzmienie:

Rada powołuje ze swojego grona następujące komisje stałe:

1) Komisję Rewizyjną

2) Komisję ds. Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego,

3) Komisję ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

4) Komisję ds. Oświaty i Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej".

3. § 65 otrzymuje brzmienie:

1. Do zadań komisji stałych należy:

1) Opiniowanie uchwał rady oraz dokonywanie oceny ich wykonania w zakresie działania komisji,

2) Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę i przewodniczącego rady,

4) Zgłaszanie radzie wniosków w sprawach objętych zakresem działania komisji.

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą sprawy:

1) kontrola zarządzeń wójta,

2) kontrola ewidencji i realizacji wniosków, skarg i zażaleń wpływających do przewodniczącego rady,

3) merytoryczna kontrola działalności Wójta Gminy zgodnie ze statutem gminy i regulaminem organizacyjnym urzędu,

4) kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,

5) opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi; wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

3. Do zakresu działania Komisji ds. Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego należą sprawy:

1) opiniowanie projektów uchwał w szczególności dot.: budżetu gminy, zmian w budżecie gminy, w sprawach opłat i podatków lokalnych, wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy, pożyczek i kredytów zaciąganych przez gminę, 2)opiniowanie programów gospodarczych gminy; planów finansowych związanych z programem gospodarczym,

3) opiniowanie programów dotyczących pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych.

4) opiniowanie propozycji sprzedaży mienia komunalnego.

5) opiniowanie projektów uchwał w sprawach zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami odpadami komunalnymi i przemysłowymi, zaopatrzenia w energię elektryczną.

6) opiniowanie przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem systemów użyteczności publicznej

7) inicjowanie i ocena przedsięwzięć urbanistycznych, ochrony i rewitalizacji zabytków,

8) opiniowanie potrzeb w zakresie dróg gminnych, ulic, placów i mostów.

9) oferty dla inwestorów

4. Do zakresu działania Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska należą sprawy:

1) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zagadnień z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska,

2) opiniowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, ochrony i wykorzystania wód stojących i płynących, gleby oraz lasów,

3) opiniowanie uchwał w zakresie gospodarki odpadami.

5. Do zakresu działania Komisji ds. Oświaty i Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej należą sprawy:

1) kształtowanie polityki w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

2) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,

3) promowanie kultury fizycznej w placówkach oświatowych,

4) inspirowanie działań w zakresie organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

5) kształtowanie polityki w sprawach opieki nad dziećmi z wadami rozwojowymi,

6) opiniowanie kierunków rozwoju i sposobu zabezpieczania potrzeb zdrowotnych mieszkańców, pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

7) promowanie zdrowego stylu życia,

8) analiza stanu zdrowotnego mieszkańców i występujących patologii społecznych,

9) współdziałanie z instytucjami charytatywnymi oraz placówkami opieki społecznej i służba zdrowia,

10) czuwanie nad zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców w dziedzinie dostępu do szerokiego spektrum kultury,

11) współdziałanie w rozwoju kultury, sportu i rekreacji z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami, związkami, klubami sportowymi.

12) opiniowanie planów ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zapobieganiu innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzkiego,

13) wspieranie inicjatyw samorządowych i obywatelskich w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rybczewice


Lech Miściur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »