| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Wola Mysłowska

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r.poz.594 ze zm.) i art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz. 1118) Rada Gminy Wola Mysłowska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi wykonywać zadania gminy zaliczone do zadań o charakterze pożytku publicznego i o wolontariacie ,o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.z 2014 r. poz. 1118/- zwanej dalej ustawą.

§ 2. Okres realizacji programu. Okres realizacji programu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 3. Cel główny i cele szczegółowe programu.

1. Celem programu jest określenie zakresu i form współdziałania Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ,o których mowa w art.4 ustawy, służącemu pełnemu zaspokojeniu lokalnych potrzeb społecznych w zakresie zadań pożytku publicznego, realizowanych w gminie Wola Mysłowska, o ile te zadania są zadaniami gminy.

2. Cele szczegółowe programu to:

a) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb gminy,

b) integracja środowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne,

c) poprawa jakości usług publicznych i zapewnienie ich efektywniejszego wykonania,

d) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,

e) wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej.

§ 4. Zakres przedmiotowy. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy jest realizacja zadań publicznych dotyczących zadań własnych gminy, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy.

§ 5. Priorytetowe zadania publiczne. Za priorytetowe przyjmuje się zadania publiczne z zakresu:

a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej ,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b) wypoczynku dzieci i młodzieży,

c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

e) turystyki i krajoznawstwa,

f) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

h) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 6. Zasady współpracy i formy współpracy.

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się na zasadach równego dostępu d informacji, pomocniczości ,suwerenności stron, partnerstwa , efektywności i jawności.

2. Współpraca gminy Wola Mysłowska z podmiotami ,o których mowa w § 2 pkt.1 uchwały, odbywa się poprzez:

a) zlecania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom realizacji zadań pożytku publicznego poprzez:

- powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji

- wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania

b) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

c) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

d) uczestnictwa we wspólnych spotkaniach mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na działalność pożytku publicznego z innych źródeł niż budżet gminy,

e) wspólnych działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na działalność pożytku publicznego z innych źródeł niż budżet gminy,

f) tworzenie i wspieranie partnerstw lokalnych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

§ 7. Sposób realizacji programu.

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są: 1/ Rada Gminy Wola Mysłowska - w zakresie wyznaczania kierunków współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje. 2/ Wójt Gminy Wola Mysłowska - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami: a/ ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy oraz powoływania komisji konkursowych, b/ wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji komisji konkursowych. 3/ Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy - prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom gminy.

2. Komórki organizacyjne urzędu gminy prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która polega na: 1/ przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert na realizację zadań finansowych ze środków budżetu gminy, 2/ sporządzaniu sprawozdań z finansowej i poza finansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, 3/ podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 4/ udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczących współpracy z organizacjami.

§ 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu. Gmina na realizację programu w 2015r. planuje przeznaczyć 7.000,00zł. Kwota zapisana w programie ma charakter szacunkowy i może zostać skorygowana po uchwaleniu budżetu gminy na 2015 r.

§ 9. Sposób oceny realizacji programu.

1. Gmina Wola Mysłowska dokonuje oceny realizacji programu.

2. Ocena realizacji programu dokonywana będzie w oparciu o następujące wskaźniki: 1/ liczba ogłoszonych konkursów, ofert, 2/ liczba złożonych ofert, w tym liczba organizacji pozarządowych, 3/ liczba zawartych umów, 4/ liczba złożonych ofert na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartych konkursów, ofert, 5/ wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym.

3. Wójt Gminy Wola Mysłowska składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

§ 10. Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1. Wójt Gminy zarządzeniem powołuje Komisję Konkursową.

2. Celem działania Komisji jest przeprowadzanie analizy i oceny ofert złożonych w konkursie.

3. Do członków Komisji Konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Komisja obraduje na posiedzeniach.Obradom przewodniczy przewodniczący Komisji.

§ 11. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji. Roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 r. został opracowany na bazie projektu programu po konsultacjach, przeprowadzonych w sposób określony w Uchwale Nr XXXIII/222/10 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadzono w formie zebrania konsultacyjnego, w którym uczestniczyły organizacje pozarządowe. Wyniki konsultacji projektu programu przedstawione zostały na posiedzeniu Rady Gminy.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP Urzędu Gminy Wola Mysłowska.

§ 13. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/206/2014 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Talarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LSJ HR Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »