| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.35.2015 Wojewody Lubelskiego

z dnia 20 stycznia 2015r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr II/11/2014 Rady Gminy Telatyn z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Telatyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, w części obejmującej Rozdział VII ust. 2 zd. pierwsze Programu stanowiącego załącznik do uchwały

Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr II/11/2014 Rady Gminy Telatyn z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Telatyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, w części obejmującej Rozdział VII ust. 2 zd. pierwsze Programu stanowiącego załącznik do uchwały.

Uzasadnienie

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Telatyn została doręczona organowi nadzoru w dniu 22 grudnia 2014 r.

Uchwałą Nr II/11/2014 Rada Gminy Telatyn uchwaliła "Roczny program współpracy Gminy Telatyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Podstawę prawną do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.) stanowi art. 5a ust. 1 powołanej ustawy. W myśl tego przepisu, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. W art. 5a ust. 4 ustawy, ustawodawca zawarł katalog zagadnień wymagających uregulowania przez radę w przedmiotowym programie.

Zgodnie z tym przepisem, elementami programu współpracy są w szczególności:

1) cel główny i cele szczegółowe programu,

2) zasady współpracy,

3) zakres przedmiotowy,

4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2,

5) priorytetowe zadania publiczne,

6) okres realizacji programu

7) sposób realizacji programu,

8) wysokość środków planowanych na realizacje programu,

9) sposób oceny realizacji programu,

10) informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

W Rozdziale VII Programu zatytułowanymPriorytetowe zadania publicznew ust. 1 zd. pierwsze Rada Gminy wymieniła zadania publiczne, które zaliczyła do priorytetowych. Jednocześnie w ust. 2 tego Rozdziału Rada postanowiła, iżlista zagadnień, o których mowa w ust. 1 nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy i może być wprowadzona w innych dziedzinach pod warunkiem, że podejmowane działania charakteryzować będą aktualne potrzeby, wiarygodność, wykazaną efektywność i skuteczność założonych celów, w sferze zadań publicznych.

W ocenie organu nadzoru wskazana regulacja narusza przepis art. 5a ust. 4 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego (…) nie określa bowiem wyczerpująco katalogu priorytetowych zadań publicznych, jakie winny być realizowane w ramach programu. Taka regulacja oznacza, że dopuszczalne są także inne, niewymienione w uchwale, priorytetowe zadania publiczne.

Tymczasem zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego (…) rada została zobowiązana do określenia w podejmowanym programie współpracy priorytetowych zadań publicznych, które będą realizowane w danym roku.

Należy wskazać, iż zawarcie w programie zakwestionowanej regulacji powoduje, że katalog priorytetowych zadań publicznych określonych w programie, ma charakter wyliczenia otwartego. Sformułowane w ten sposób odesłanie nie rozstrzyga przy tym jaki podmiot czy organ miały oceniać czy niewymienione w programie zadanie priorytetowe mieści się w katalogu określonym w Programie podczas gdy do określenia priorytetowych zadań publicznych wyłącznie właściwy jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i w razie poszerzenia dotychczasowego katalogu priorytetowych zadań publicznych o nowe zadania, jedynie ten organ będzie mógł tego dokonać w drodze zmiany uchwały. Rada, kierując się wytycznymi zawartymi w treści udzielonego jej upoważnienia do podjęcia uchwały, powinna uregulować w sposób kompleksowy i precyzyjny materię podlegającą regulacji, w tym również określić katalog priorytetowych zadań publicznych, o których mowa w art. 5a ust. 4 pkt 5 ustawy. Priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach programu powinny być skonkretyzowane, a ich katalog organ stanowiący winien sformułować w ten sposób, aby podmioty zamierzające podjąć współpracę z jednostką samorządu terytorialnego (uczestnicy programu), nie miały wątpliwości, jakie zadania gmina uznała za priorytetowe zadania publiczne przeznaczone do zrealizowania w ramach współpracy w danym roku. Zatem zasadne jest, aby zadania te na obszarze właściwości danej jednostki samorządu określone były w programie w formie katalogu zamkniętego.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzenie nieważności uchwały Nr II/11/2014 we wskazanym zakresie, jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Lubelski


Wojciech Wilk

Otrzymują:

1) Wójt Gminy Telatyn

2) Przewodniczący Rady Gminy Telatyn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Romuald Pilitowski

Prezes Zarządu Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »