| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN- II.4131.34.2015 Wojewody Lubelskiego

z dnia 26 stycznia 2015r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/12/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok", w części obejmującej § 5 w brzmieniu "przede wszystkim" oraz w brzmieniu "między innymi", § 12 ust. 2, 3 i 4 Programu, stanowiącego załącznik do uchwały

Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr IV/12/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok", w części obejmującej § 5 w brzmieniu "przede wszystkim" oraz w brzmieniu "między innymi", § 12 ust. 2, 3 i 4 Programu, stanowiącego załącznik do uchwały.

Uzasadnienie

Uchwała Nr IV/12/2014 została doręczona organowi nadzoru w dniu 2 stycznia 2015r.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Tarnawatka uchwaliła roczny program współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, stanowiący załącznik do uchwały.

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Przepis art. 5a ust. 4 ustawy zawiera zaś katalog zagadnień wymagających uregulowania przez radę w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Zgodnie z nim, elementami koniecznymi rocznego programu współpracy są w szczególności:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;

2) zasady współpracy;

3) zakres przedmiotowy;

4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;

5) priorytetowe zadania publiczne;

6) okres realizacji programu;

7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;

9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Przytoczony przepis art. 5a ust. 4 ustawy określa niezbędne minimum postanowień, jakie powinna zawierać uchwała ustanawiająca program współpracy.

W § 5 Programu, stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały, postanowiono: "zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych polegać będzie przede wszystkim na: (...)oraz iż "współpraca pozafinansowa realizowana może być między innymi poprzez (...)."

Takie regulacje oznaczają, że dopuszczalne są także inne, niewymienione w uchwale, formy współpracy. Tymczasem zgodnie z art. 5a ust. 4 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego (…) rada została zobowiązana do określenia w podejmowanym programie współpracy sposobu realizacji. Rada, kierując się wytycznymi zawartymi w treści udzielonego jej upoważnienia do podjęcia uchwały, powinna uregulować w sposób kompleksowy i precyzyjny materię podlegającą regulacji, w tym również określić wyczerpująco kwestie wskazane w art. 5a ust. 4 pkt 4 ustawy. Zagadnienia te powinny być skonkretyzowane, a ich katalog organ stanowiący winien sformułować w ten sposób, aby podmioty zamierzające podjąć współpracę z jednostką samorządu terytorialnego (uczestnicy programu) a także organ wykonujący uchwałę nie miały wątpliwości jakie ramy działań objętych programem współpracy przewidziała Rada Gminy.

Regulacje zawarte w przytoczonych powyżej zapisach przedmiotowego programu, poprzez użycie sformułowań: "przede wszystkim" oraz "między innymi" wymogu tego nie spełniają. Przyjęte ww. zapisach programu rozwiązania prowadzą do odesłania przez Radę do nieskonkretyzowanych przez ten organ form realizacji programu. Rozwiązania normatywne zastosowane przez Radę w kwestionowanych zapisach programu rozmijają się zatem z celem normy kompetencyjnej dającej się wyprowadzić z przepisów art. 5a ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 4 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wr 80/13).

Zgodnie z § 12 Programu,Komisja przy rozpatrywaniu Oferty stosuje m.in. następujące kryteria oceny formalnej i merytoryczne:

a) ocena terminowości złożenia Oferty i zgodność Oferty z ustawą oraz rodzajem zadania określonego w konkursie, a także ze statutem Oferenta,

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w ym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

c) ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

d) ocena dotychczasowej współpracy z Oferentem, jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne, zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające n a wykonywanie zadania(ust. 2).

Komisja przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania(ust. 3).

Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających, iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami konkursu(ust. 4).

W ocenie organu nadzoru przytoczone regulacje naruszają w sposób istotny art. 15 ust. 1 i 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z przywołanych przepisów ustawy wynika jednoznacznie, że uprawnienia komisji konkursowej mają wyłącznie charakter opiniodawczy, zaś rozpatrywanie ofert należy do kompetencji organu administracji publicznej, a zatem do wójta.

Zdaniem organu nadzoru zawarta w art. 5a ust. 4 pkt 11 ww. ustawy kompetencja do określenia trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert nie obejmuje upoważnienia do udzielania komisji konkursowej kompetencji do rozpatrywania ofert ani też do określania przesłanek czy kryteriów, w oparciu o które komisja konkursowa będzie rozpatrywać oferty (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2014r., sygn. akt III SA/Wr 180/14).

Brak również podstaw prawnych do poszerzania w uchwalanym programie kompetencji komisji o uprawnienia w zakresie nakładania na podmioty biorące udział w konkursie obowiązku przedkładania w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i dokumentów. Z ustawy jednoznacznie wynika bowiem, że rolą komisji jest opiniowanie złożonych ofert.

Regulacje zawarte w postanowieniach § 12 ust. 2 - 4 programu zostały podjęte także z istotnym naruszeniem art. 13 ust. 2 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stosownie do treści art. 13 ust. 2 pkt 6 ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert. Tak więc o tym, jakie zostaną zastosowane kryteria przy wyborze ofert, decyduje organ ogłaszający otwarty konkurs ofert, czyli w tym wypadku Wójt Gminy Tarnawatka. Przepis art. 15 ust. 1 ustawy wskazuje z kolei ustawowe kryteria, jakimi powinien kierować się organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert.

Zatem Rada Gminy nie może w uchwale programowej zawierać regulacji dotyczących kryteriów, jakie mają być brane pod uwagę przy opiniowaniu czy ocenianiu ofert.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/12/2014, we wskazanym zakresie, jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

WOJEWODA LUBELSKI


Wojciech Wilk

Otrzymują:

1) Wójt Gminy Tarnawatka

2) Przewodniczący Rady Gminy Tarnawatka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »