| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/5/14 Rady Gminy Dubienka

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dubienka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Dubienka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok zwany dalej "Programem".

Rozdział 1.
Cele główne i cele szczegółowe Programu

§ 2. 1. Celem głównym współpracy z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy poprzez stwarzanie im możliwości i warunków uczestnictwa w życiu publicznym, w tym efektywne wykorzystanie istniejącej aktywności społecznej oraz pobudzenie nowych inicjatyw społecznych w gminie Dubienka.

2. Cele szczegółowe Programu:

1) umacnianie wśród mieszkańców poczucia odpowiedzialności za gminę;

2) wypracowanie i wprowadzenie w życie instrumentów usprawniających zaspokajanie zbiorowych potrzeb;

3) promowanie idei społeczności obywatelskiej;

4) wspieranie aktywności poprzez tworzenie warunków wzmacniania istniejących i powstawanie nowych organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych;

5) integracja podmiotów działających w sferze pożytku publicznego;

6) budowanie partnerstwa pomiędzy organami administracji samorządowej a organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 2.
Zasady współpracy

§ 3. Współpraca Gminy Dubienka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanych dalej "Organizacjami" odbywa się w oparciu o zasady:

1) partnerstwa - w którym organizacje jako równoprawni partnerzy Gminy, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, tworzeniu programów ich powiązania oraz w wykonywaniu zadań publicznych;

2) pomocniczości - zgodnie, z którą Gmina współpracuje z Organizacjami umożliwiając im realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

3) efektywności - w myśl, której Gmina i Organizacje wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów realizacji zadań publicznych;

4) jawności - zgodnie, z którą Gmina udostępnia współpracującym z nią Organizacjom informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, mogących stanowić przedmiot współpracy oraz zapewnia przejrzystość procedur wyboru realizatorów zadań publicznych;

5) suwerenności stron - oznacza respektowanie podmiotowości i niezależności względem siebie podmiotów Programu oraz prawo odrębności w samodzielnym definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6) uczciwej konkurencji - oznacza równy dostęp do informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizacji zadań publicznych.

Rozdział 3.
Zakres przedmiotowy

§ 4. Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami jest:

1) realizacja zadań publicznych, o których mowa w § 7 Programu;

2) wspólne określanie ważnych dla mieszkańców gminy potrzeb i tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych;

3) konsultowanie projektów i aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Organizacji.

Rozdział 4.
Formy współpracy

§ 5. Współdziałanie Gminy Dubienka z podmiotami Programu obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.

§ 6. 1. Współpraca o charakterze finansowym może mieć formy:

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

3. Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje:

1) wzajemne informowanie się o planach, kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;

2) wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne;

3) koordynowanie działań i realizację wspólnych przedsięwzięć i imprez;

4) zaangażowanie organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć;

5) konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

6) tworzenie w razie potrzeby, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

Rozdział 5.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 7. Ustala się następujące zadania do realizacji w 2015 roku:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

a) organizacja form aktywnego wypoczynku rekreacyjno - sportowego, biwaków, obozów, rajdów, zlotów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

b) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej,

c) organizacja współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym oraz ponadregionalnym;

2) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym: wspieranie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień;

4) ochrony i promocji zdrowia;

5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze lokalnym mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury regionalnej oraz jej promocji;

7) turystyki i krajoznawstwa poprzez wspieranie aktywnej turystyki.

Rozdział 6.
Okres realizacji Programu

§ 8. Program realizowany będzie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Rozdział 7.
Sposób realizacji Programu

§ 9. 1. Program skierowany jest do Organizacji.

2. Za przebieg Programu współpracy ze strony Gminy Dubienka odpowiadają:

1) Rada Gminy - w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej gminy oraz nawiązania merytorycznej współpracy z organizacjami;

2) Wójt Gminy - w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu, wspierania organizacyjnego i merytorycznego organizacji pozarządowych;

3) odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu Gminy w zakresie bieżącej współpracy, przygotowania otwartych konkursów ofert.

Rozdział 8.
Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 10. 1. Program jest finansowany ze środków własnych gminy.

2. Przewidywana wysokość środków finansowych, planowanych na realizację zadań publicznych w 2015 r. wynosi 10 000,00 złotych.

3. Środki finansowe przekazywane będą Organizacjom na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 11. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego organizacje pozarządowe złożą z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych, w miarę możliwości finansowych środki na realizację Programu mogą zostać zwiększone przez Radę Gminy.

Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji Programu

§ 12. 1. Organizacje pozarządowe mogą na bieżąco zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji niniejszego Programu, kierując je do Wójta Gminy Dubienka.

2. Miernikami efektywności realizacji Programu w danym roku będą informacje dotyczące:

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2) liczby ofert realizacji zadania publicznego złożonych z własnej inicjatywy przez organizacje pozarządowe;

3) liczby zawartych umów;

4) liczby zerwanych umów;

5) wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Dubienka na realizację zadań publicznych przez organizacje;

6) liczby ostatecznych adresatów realizowanych zadań publicznych.

Rozdział 10.
Tworzenie i konsultacje Programu

§ 13. 1. Prace nad Programem na 2015 rok obejmowały następujące działania:

1) zebranie propozycji zadań publicznych;

2) przygotowanie przez Referat Finansowy informacji na temat wysokości planowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje;

3) opracowanie ostatecznego projektu Programu współpracy.

2. Skierowanie projektu Programu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubienka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zgodnie z Uchwałą Nr LIV/229/10 Rady Gminy Dubienka z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje odbyły się w formie bezpośredniego spotkania z organizacjami pozarządowymi, ze spotkania sporządzono protokół, w którym odnotowano uwagi organizacji pozarządowych, co do przedstawionego projektu Programu.

Rozdział 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 14. 1. Komisję konkursową w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powołuje Wójt Gminy Dubienka zarządzeniem.

2. Kandydatów na członka Komisji konkursowej Organizacje zgłaszają Wójtowi Gminy Dubienka od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert do trzech dni przed upływem terminu składania ofert z zastrzeżeniem, że jedna Organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata.

§ 15. 1. Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia ofert w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie.

2. Przy ocenie ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kryteria zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Członkowie Komisji przyznają każdej z ocenianych ofert liczbę punktów w skali od 0 do 10.

4. Sumę punktów od całego składu komisji wpisuje się do oferty w rubryce "Adnotacje urzędowe".

§ 16. 1. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół.

2. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej zawiera:

1) datę konkursu;

2) skład komisji;

3) nazwy zadań publicznych oraz oferentów;

4) liczbę punktów przyznanych poszczególnym ofertom wraz z uzasadnieniem;

5) propozycje komisji w sprawie podziału środków finansowych;

6) podpisy członków komisji.

3. Komisja niezwłocznie po zakończeniu prac przekazuje całość dokumentacji Wójtowi Gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Turewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »