| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Tuczna

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Tuczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.) Rada Gminy Tuczna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców tych lokali.

2. Bonifikaty udziela się przy sprzedaży lokali mieszkalnych:

1) w budynkach jednorodzinnych;

2) w budynkach wielorodzinnych.

3. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych, od ceny lokalu, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wysokość stawki procentowej bonifikaty ustala się w wysokości:

1) 35% - przy sprzedaży za gotówkę i jednorazowej zapłacie należności przed podpisaniem aktu notarialnego;

2) 20 % - przy sprzedaży ratalnej i maksymalnym okresie spłaty wynoszącym 1 rok.

4. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, od ceny lokalu, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wysokość stawki procentowej bonifikaty ustala się w wysokości:

1) przy sprzedaży lokali za gotówkę i jednorazowej zapłacie należności przed podpisaniem aktu notarialnego:

a) 25% - przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, oddanego do użytku przed 31 grudnia 1990 r.,

b) 15 % - przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, oddanego do użytku po dniu 1 stycznia 1991 r.;

2) przy sprzedaży ratalnej i maksymalnym okresie spłaty wynoszącym 1 rok, wysokość stawki procentowej bonifikaty ustala się w wysokości:

a) 15% - przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oddanego do użytku przed 31 grudnia 1990 r.,

b) 10 % - przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, oddanego do użytku po dniu 1 stycznia 1991 r.

§ 2. Wysokość bonifikat ustalonych w § 1 ust. 3 i 4 ulega zmniejszeniu o 5 % w przypadku, gdy sprzedaż dotyczy lokalu mieszkalnego, który w okresie ostatnich 2 lat przed lub po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały poddany został kompleksowej modernizacji lub kapitalnemu remontowi ze środków Gminy Tuczna, wskutek czego podniesiona została wartość użytkowa lokalu.

§ 3. 1. Bonifikata, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 może ulec podwyższeniu o 5% w sytuacji, gdy najemca dokona wykupu nieruchomości w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania oferty nabycia w formie pisemnej.

2. Bonifikata, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a może ulec podwyższeniu o 40 % w stosunku do lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach oddanych do użytku przed 1970 rokiem.

§ 4. 1. Bonifikaty, o której mowa w uchwale, można udzielić na wniosek najemcy, przy spełnieniu na dzień zbycia lokalu w formie umowy notarialnej łącznie następujących warunków:

1) legitymowania się przez najemcę prawem najmu lokalu na czas nieokreślony i zamieszkiwania w nim przez okres dłuższy niż trzy lata;

2) brakiem zaległości po stronie najemcy w opłatach z tytułu zawartej umowy najmu lokalu mieszkalnego.

2. Okres najmu lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających istnienie stosunku najmu obecnego najemcy, a w przypadku wstąpienia przez aktualnego najemcę w stosunek najmu - przez jego poprzednika prawnego.

3. Jeżeli najemca wstąpił w stosunek najmu w drodze zamiany, do okresu najmu wlicza się okres najmu poprzedniego lokalu mieszkalnego będącego własnością gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Sokołowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »