| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Wilkołaz

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 14.328.829 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.765.929 zł i dochody majątkowe w kwocie 562.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych gminie ustawami w kwocie 1.480.198 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.500 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000 zł

4) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 250.000 zł

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 22.605.765 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.724.128 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.881.637 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.480.198 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 54.500 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł,

4) wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.000 zł,

5) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 250.000 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8.276.936 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 8.741.517 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 464.581 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 23.100 zł,

2) celowe w kwocie 28.874 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.874 zł

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem 6,

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 180.720 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 180.720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 9.741.517 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Lisiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/11/2014
Rady Gminy Wilkołaz
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »