| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/15 Rady Gminy Niedźwiada

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art.7 ust. 3 i w związku z art.20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 849) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przez okres dwóch lat budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono co najmniej 2 nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją.

§ 2. 1. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora; za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

2. Przez utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją należy rozumieć (łącznie):

1) miejsca pracy utworzone w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji - w przeliczeniu na pełne etaty, oraz

2) wzrost zatrudnienia w liczbie netto w przeliczeniu na pełne etaty, w danym przedsiębiorstwie, w porównaniu ze średnią za okres ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy,

3) nowe miejsca pracy, które będą utrzymane przez okres co najmniej trzech lat od ich utworzenia.

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do inwestycji oddanych do użytkowania po jej wejściu w życie.

§ 4. 1. Uchwała stanowi program pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1).

2. Zwolnienie jest udzielane z uwzględnieniem i na warunkach powyższego rozporządzenia oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. 1. Traci moc uchwała Nr XII/47/07 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 30 stycznia 2008r., Nr 9, poz. 315).

2. Prawo do zwolnienia nabyte przez wejściem w życie niniejszej uchwały - na mocy uchylanej w ust.1 - zostaje zachowane do zakończenia okresu zwolnienia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tchórz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »