| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/15 Rady Gminy Niedźwiada

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 12 ust. 4 w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2014r., poz. 849) Rada Gminy Niedźwiada uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1) autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewożenia dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli,

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, służąc wyłącznie do podstawowej produkcji produktów rolnych,

3) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, wykorzystywane wyłącznie do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem samochodów używanych do celów specjalnych,

4) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, wykorzystywane wyłącznie do działalności komunalnej.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą - zastosowanie zwolnienia stanowi pomoc de minimis i odbywa się z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

2. Jeżeli zwolnienie określone w § 1 pkt 2 uchwały dotyczy producentów rolnych dokonujących podstawowej produkcji produktów rolnych - zastosowanie zwolnienia stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i odbywa się z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352/9) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/46/07 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych na terenie gminy Niedźwiada (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 30 stycznia 2008r., Nr 9, poz.314).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tchórz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »