| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Baranów

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm) oraz art. 5 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.), - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi w wysokości:

1) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób selektywny:

a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 - 12,00 złotych,

b) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3 - 110,00 złotych,

c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 2,5 m3 - 250,00 złotych,

d) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7,0 m3 - 490,00 złotych,

2) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób nieselektywny:

a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 - 24,00 złotych,

b) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3 - 220,00 złotych,

c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 2,5 m3 - 500,00 złotych,

d) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7,0 m3 - 980,00 złotych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/174/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 19 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Baranów


Jan Franciszek Nowak


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lutego 2015 roku, ustalonym ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) - rada gminy, w drodze uchwały jest legitymizowana do ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, w którym gromadzone są odpady komunalne. Przy ustalaniu przedmiotowej stawki, organ stanowiący związany jest bezwzględnie kalkulacją kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowanie systemu, w tym również kosztów odebrania i zagospodarowania odpadów.

Ustalenie stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności niezbędne jest do określenia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Baranów - wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunmalnymi, odbieranymi z terenu tych nieruchomości, ponieważ Rada Gminy Baranów postanowiła o odbieraniu odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Przepis art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 (nieruchomości niezamieszkałe), stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2

Na terenie Gminy Baranów system odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych, funkcjonuje w oparciu o nowe rozwiązania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 stycznia 2012 roku. W związku z powyższym - organ ustalający stawkę opłaty za pojemnik, może ustalić przedmiotową stawkę w sposób rzetelny, determinowany przede wszystkim obciążającymi gminę kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Z przeprowadzonej kalkulacji kosztów wynika, że wydatki ponoszone przez Gminę Baranów w związku z procesem odebrania i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, które są selektywnie gromadzone w pojemnikach:

1) o pojemności 0,12m3 wynoszą - 12,00 zł;

2) o pojemności 1,1m3 - wynoszą - 110,00 zł;

3) o pojemności 2,5m3 - wynoszą - 250,00 zł;

4) o pojemności 7,0 m3 wynoszą 420,00 zł

Ustawodawca w art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprecyzował, że rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d (ustawy)

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

W związku z powyższym, mając przede wszystkim na uwadze ekwiwalentność ponoszonych opłat przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za odebranie wskazanych powyżej pojemników w stosunku do wydatków ponoszonych przez organizatora systemu - Gminę Baranów, ustalenie stawk za odbiór pojemników o w/w pojemności znajduje swoje uzasadnienie, zarówno pod względem finansowym oraz w adekwatności daniny publicznej ponoszonej w formie opłaty przez właścicieli nieruchomości.

Nadanie przedmiotowej uchwale mocy obowiązującej od dnia 1 lutego 2015 roku, zgodnie z przepisem art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym, gdyż zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, ponieważ stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaproponowane w projekcie uchwały nie wzrosły w stosunku do stawek dotychczas obowiązujących, pozostały na tym samym poziomie /6 zł i 12 zł/ i z tego też względu adresaci uchwały /osoby, które ponisic będą opłaty za gospodarowanie odpadami/ - nie zostaną obciążeni większą opłatą.

Jednocześnie zauważyć należy, że rozbieżność stanowisk Ministerstwa Środowiska / z dnia 21 stycznia 2015 roku oraz z dnia 30 stycznia 2015 roku/ zawartych w komunikatach w sprawie obowiązywania uchwał podjętych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie podniesiono liczne rozbieżne stanowiska i interpretacje na temat dalszego obowiązywania uchwał, z których część odwoływała się do zasad techniki prawodawczej, które wskazują, że w przypadku zmiany treści przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego a inne opinie powoływały się na zasadę dalszego obowiązywania przepisów wydanych na podstawie nowelizowanej ustawy, jeżeli akty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów nie są sprzeczne z przepisami w brzmieniu po nowelizacji oraz wskazanie w przedmiotowym komunikacie na niewiążący charakter opinii (Ministerstwa Środowiska) i podkreślenie, że wiążące interpretacje będą dokonywane dopiero w rozstrzygnięciach organów orzekających dotyczących konkretnych uchwał i w chwili obecnej brak jest orzecznictwa, które mogłoby stanowić punkt odniesienia - determinuje konieczność podjęcia uchwały w sprawieokreślenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w oparciu o obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 roku - nową podstawę prawną, gdyż może w przyszłości dojść do sytuacji, gdzie rozstrzygnięcia organów nadzoru a przede wszystkim ewentualne stanowiska sądów administracyjnych - ugruntują linię orzeczniczą stwierdzającą, że przepisy art. 6k ust. 1 ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu z przed nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - utraciły moc z dniem 1 lutego 2015 roku.

Zaistenienie powyższej sytuacji może ewentualnie wprowadzić chaos legislacyjny i w konsekwencji brak podstawy prawnej do naliczania i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2015 roku, gdyż w obiegu prawnym nie będzie żadnego aktu prawa miejscowego, który by regulował w/w kwestie.

Jednoczesnie przepis art. 6k ust. 3 przedmiotowej ustawy upoważnia radę gminy do określenia wyższych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Reasumując, analizując koszty ponoszone przez gminę oraz adekwatne obciążenie finansowe właściciela nieruchomości, - ustalenie stawek opłat na poziomie zapisanym w projekcie uchwały jest uzasadnine.

Mając powyższe na uwadzę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasdnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »