| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Baranów

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm) oraz art. 5 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.), - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi w wysokości:

1) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób selektywny:

a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 - 12,00 złotych,

b) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3 - 110,00 złotych,

c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 2,5 m3 - 250,00 złotych,

d) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7,0 m3 - 490,00 złotych,

2) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób nieselektywny:

a) opłata za jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 - 24,00 złotych,

b) opłata za jeden pojemnik o pojemności 1,1 m3 - 220,00 złotych,

c) opłata za jeden pojemnik o pojemności 2,5 m3 - 500,00 złotych,

d) opłata za jeden pojemnik o pojemności 7,0 m3 - 980,00 złotych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/174/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 19 października 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Baranów


Jan Franciszek Nowak


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lutego 2015 roku, ustalonym ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) - rada gminy, w drodze uchwały jest legitymizowana do ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, w którym gromadzone są odpady komunalne. Przy ustalaniu przedmiotowej stawki, organ stanowiący związany jest bezwzględnie kalkulacją kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowanie systemu, w tym również kosztów odebrania i zagospodarowania odpadów.

Ustalenie stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności niezbędne jest do określenia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Baranów - wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunmalnymi, odbieranymi z terenu tych nieruchomości, ponieważ Rada Gminy Baranów postanowiła o odbieraniu odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Przepis art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 (nieruchomości niezamieszkałe), stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2

Na terenie Gminy Baranów system odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych, funkcjonuje w oparciu o nowe rozwiązania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 stycznia 2012 roku. W związku z powyższym - organ ustalający stawkę opłaty za pojemnik, może ustalić przedmiotową stawkę w sposób rzetelny, determinowany przede wszystkim obciążającymi gminę kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Z przeprowadzonej kalkulacji kosztów wynika, że wydatki ponoszone przez Gminę Baranów w związku z procesem odebrania i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, które są selektywnie gromadzone w pojemnikach:

1) o pojemności 0,12m3 wynoszą - 12,00 zł;

2) o pojemności 1,1m3 - wynoszą - 110,00 zł;

3) o pojemności 2,5m3 - wynoszą - 250,00 zł;

4) o pojemności 7,0 m3 wynoszą 420,00 zł

Ustawodawca w art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprecyzował, że rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d (ustawy)

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

W związku z powyższym, mając przede wszystkim na uwadze ekwiwalentność ponoszonych opłat przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za odebranie wskazanych powyżej pojemników w stosunku do wydatków ponoszonych przez organizatora systemu - Gminę Baranów, ustalenie stawk za odbiór pojemników o w/w pojemności znajduje swoje uzasadnienie, zarówno pod względem finansowym oraz w adekwatności daniny publicznej ponoszonej w formie opłaty przez właścicieli nieruchomości.

Nadanie przedmiotowej uchwale mocy obowiązującej od dnia 1 lutego 2015 roku, zgodnie z przepisem art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym, gdyż zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, ponieważ stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaproponowane w projekcie uchwały nie wzrosły w stosunku do stawek dotychczas obowiązujących, pozostały na tym samym poziomie /6 zł i 12 zł/ i z tego też względu adresaci uchwały /osoby, które ponisic będą opłaty za gospodarowanie odpadami/ - nie zostaną obciążeni większą opłatą.

Jednocześnie zauważyć należy, że rozbieżność stanowisk Ministerstwa Środowiska / z dnia 21 stycznia 2015 roku oraz z dnia 30 stycznia 2015 roku/ zawartych w komunikatach w sprawie obowiązywania uchwał podjętych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie podniesiono liczne rozbieżne stanowiska i interpretacje na temat dalszego obowiązywania uchwał, z których część odwoływała się do zasad techniki prawodawczej, które wskazują, że w przypadku zmiany treści przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego a inne opinie powoływały się na zasadę dalszego obowiązywania przepisów wydanych na podstawie nowelizowanej ustawy, jeżeli akty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów nie są sprzeczne z przepisami w brzmieniu po nowelizacji oraz wskazanie w przedmiotowym komunikacie na niewiążący charakter opinii (Ministerstwa Środowiska) i podkreślenie, że wiążące interpretacje będą dokonywane dopiero w rozstrzygnięciach organów orzekających dotyczących konkretnych uchwał i w chwili obecnej brak jest orzecznictwa, które mogłoby stanowić punkt odniesienia - determinuje konieczność podjęcia uchwały w sprawieokreślenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w oparciu o obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 roku - nową podstawę prawną, gdyż może w przyszłości dojść do sytuacji, gdzie rozstrzygnięcia organów nadzoru a przede wszystkim ewentualne stanowiska sądów administracyjnych - ugruntują linię orzeczniczą stwierdzającą, że przepisy art. 6k ust. 1 ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu z przed nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - utraciły moc z dniem 1 lutego 2015 roku.

Zaistenienie powyższej sytuacji może ewentualnie wprowadzić chaos legislacyjny i w konsekwencji brak podstawy prawnej do naliczania i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2015 roku, gdyż w obiegu prawnym nie będzie żadnego aktu prawa miejscowego, który by regulował w/w kwestie.

Jednoczesnie przepis art. 6k ust. 3 przedmiotowej ustawy upoważnia radę gminy do określenia wyższych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Reasumując, analizując koszty ponoszone przez gminę oraz adekwatne obciążenie finansowe właściciela nieruchomości, - ustalenie stawek opłat na poziomie zapisanym w projekcie uchwały jest uzasadnine.

Mając powyższe na uwadzę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasdnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »