| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.94.2015 Wojewody Lubelskiego

z dnia 3 marca 2015r.

stwierdzające nieważności uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczmiska na lata 2012-2015

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczmiska na lata 2012-2015.

Uzasadnienie

Uchwała Nr IV/24/2015 została doręczona organowi nadzoru w dniu 6 lutego 2015 r.

Jak stanowi § 1 przedmiotowej uchwaływ § 10 załącznika do uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Karczmiska na lata 2012-2015 zmienionej uchwałami Rady Gminy Karczmiska Nr XV/115/12 z dnia 21 marca 2012 r.; Nr XXIV/188/13 z dnia 27 lutego 2013r. i Nr XXXIV/284/13 z 30 grudnia 2013 r. wprowadza się zmianę polegającą na nadaniu nowego brzmienia ust. 3: "3. Ustala się wartość stawki bazowej czynszu na rok 2015 w wysokości 1,955% wartości odtworzeniowej."

Działając na podstawie m. in. art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150) Rada Gminy uchwaliła zmianę wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczmiska, przyjętego uchwałą Nr XII/90/11 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 listopada 2011 r.

Zgodnie z powołanym w podstawie prawnej uchwały art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150), rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W myśl zaś art. 21 ust. 2, wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach.

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b) planowaną sprzedaż lokali.

Przytoczona wyżej regulacja przedmiotowej uchwały została podjęta przez Radę Gminy bez upoważnienia ustawowego.

Jak wynika z art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (…) rada gminy obowiązana jest uregulować w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy m. in. zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu (art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy).

W ocenie organu nadzoru wskazany przepis ustawy lokalowej nie zawiera kompetencji dla rady gminy do ustalenia ściśle określonych stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Z treści art. 8 pkt 1 ustawy lokalowej wynika, że stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości ustala organ wykonawczy, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy. Ustalenie bazowej stawki czynszu najmu lokali nastąpiło więc z naruszeniem kompetencji organu wykonawczego.

Działanie takie nie może być uznane za określenie zasad polityki czynszowej. Określając warunki ustalania czynszu Rada Gminy musi odnieść się do art. 7 ust. 1 i 2 ustawy. Przepis ust. 1 wskazuje, że w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:

1) położenia budynku;

2) położenia lokalu w budynku;

3) wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu;

4) ogólnego stanu technicznego budynku.

Ustawa wskazuje czynniki, które mogą stanowić podstawę zastosowania podwyższenia i obniżenia czynszu.

Wypełniając upoważnienie ustawowe Rada Gminy powinna dokładnie określić, w jaki sposób położenie budynku, położenie lokalu w budynku, wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan oraz ogólny stan techniczny budynku wpływać może na wysokość stawki czynszu.

Reasumując, ustalenie wartości stawki bazowej czynszu nie wchodzi w zakres upoważnienia ustawowego obligującego radę do ustalenia zasad polityki czynszowej.

Ustalenie wartości stawki bazowej czynszu pozostaje również w sprzeczności z regulacją art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym wyliczającą zadania wójta. Zgodnie z treścią tego przepisu (pkt 3) do zadań wójta należy gospodarowanie mieniem komunalnym. Ustawodawca sam zatem określił zadania, których realizację powierzył określonym organom gminy, wskazując przy tym w sposób wyraźny zakres właściwości organu stanowiącego. Gospodarowanie mieniem komunalnym, czyli wykonywanie uchwały i zawieranie stosownych umów z podmiotami wynajmującymi lokale z mieszkaniowego zasobu Gminy Karczmiska, a tym samym ustalanie wysokości czynszów ustawodawca powierzył wójtowi. Realizując kompetencje wynikające z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym to zarządca mieniem komunalnym - wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze umowy ustali stawkę czynszu najmu. Potwierdza to również przepis art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiący, że gminnym zasobem nieruchomościami gospodaruje wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z dnia 8 kwietnia 2014r., sygn. akt I OSK 212/14, NSA stwierdził, iżprawidłowemu gospodarowaniu zasobem służą programy, o których mowa w art. 21 ust. 1, w tym wskazane w pkt 1-szym wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Ustęp 2 tego artykułu określa z jakich elementów ma się składać taki wieloletni program, a z pkt 4-go wynika, że ma obejmować zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. Wykonując zatem swoje upoważnienie, wynikające z art. 8 pkt 1 ustawy organ wykonawczy gminy musi mieć podstawy, zasady, wedle których ustalał będzie stawki czynszu w zasobie mieszkaniowym gminy, zatem ww. zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, określone przez radę gminy w ramach wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (…) uchwała, określając zasady polityki czynszowej w ramach wieloletniego programu, musi uwzględniać regulacje ustawy dotyczące czynszu, zaś zarządzenie ustalać ten czynsz zgodnie z wytycznymi tychże zasad.

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/24/2015, jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Wojewoda Lubelski


Wojciech Wilk

Otrzymują:

1) Wójt Gminy Karczmiska

2) Przewodniczący Rady Gminy Karczmiska

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »