| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2015 Burmistrza Miasta Kazimierz Dolny; Prezydenta Miasta Puławy

z dnia 20 stycznia 2015r.

do Porozumienia zawartego w dniu 01 sierpnia 2005 roku w Puławach, podpisany w dniu 20 stycznia 2015 r

1. Panem Januszem Groblem - Prezydentem Miasta Puławy działającym w imieniu i na rzecz gminy Miasta Puławy w dalszej części zwanym "Miastem"; a

2. Panem Andrzejem Pisulą - Burmistrzem Kazimierza Dolnego działającym w imieniu i na rzecz Gminy Kazimierz Dolny w dalszej części zwanym "Gminą"

§ 1.

W przedmiotowym Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 ust.3 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

Gmina zobowiązuje się do udziału w kosztach powierzonego zadania, określonego w § 1ust. 1 i 2 Porozumienia według ilości wozokilometrów wykonywanych na jej terenie.
W okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wysokość udziału wynosić będzie 100 000,00 złotych (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). Dotacja celowa stanowiąca rekompensatę za 2015 rok w miesiącu styczeń będzie płatna w wysokości 8 370,00zł (słownie złotych: osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt 00/100), w miesiącach luty-grudzień płatna w 11(jedenastu) równych miesięcznych transzach w wysokości 8 330,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy trzysta trzydzieści 00/100) każda.
Wszelkie zmiany wysokości udziału w kosztach wprowadzonych w ciągu roku będą uzgadniane przez strony Porozumienia w drodze negocjacji stron.";

2) §2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Tytułem udziału w kosztach, o których mowa w ust. 3 Gmina będzie przekazywała co miesiąc na rzecz Miasta dotację celową stanowiącą rekompensatę w terminie do 15 - tego dnia danego miesiąca.
Strony ustalają, że pierwsza transza, za miesiąc styczeń 2015 r., będzie płatna w terminie do dnia 23 stycznia 2015 r.
Dotacja celowa wpłacana będzie na konto Miasta nr 14 1560 1195 2311 0970 8569 0001.";

3) Do Porozumienia dodaje się "§2a" o następującej treści:

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych oraz korzystania z ulg w opłatach za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy na podstawie prawa lokalnego, określa załącznik nr 1 do Porozumienia.

2. Opłaty za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej oraz zasady korzystania z biletów są ustalane uchwałą Rady Miasta Puławy w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego środkami komunikacji miejskiej, wykonywane przez "Miejski Zakład Komunikacji - Puławy" Spółka z o.o. w Puławach na liniach miejskich i podmiejskich.".

§ 2.

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Prezydent Miasta Puławy


Janusz Grobel

Burmistrz Kazimierza Dolnego


Andrzej Pisula


Załącznik nr 1 do Aneksu Nr 1/2015
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych oraz korzystania z ulg w opłatach za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Kazimierz Dolny na podstawie prawa lokalnego

I. DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA TERENIE GMINY KAZIMIERZ DOLNY NA PODSTAWIE PRAWA LOKALNEGO - UPRAWNIENIA GMINNE, UPRAWNIENI SĄ:

1. dzieci do lat 4 - na podstawie ustnego oświadczenia jednego z rodziców lub opiekuna;

2. zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" - na podstawie biletu elektronicznego spersonalizowanego wydanego w oparciu o dowód osobisty i wpisu do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi poświadczonego przez Zarząd Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach.

II. DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH NA TERENIE GMINY KAZIMIERZ DOLNY NA PODSTAWIE PRAWA LOKALNEGO - UPRAWNIENIA GMINNE, UPRAWNIENI SĄ:

1. dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie ustnego oświadczenia jednego z rodziców lub opiekuna;

2. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wzór MEN-I/50/2;

3. emeryci, renciści - na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pasażera oraz legitymacja emeryta, rencisty;

4. osoby, które ukończyły 70 lat - na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej;

5. osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie dokumentu ZUS i dowodu osobistego lub dokumentu wydanego przez właściwy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności;

III. DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W PKT I, II POWINNY ODPOWIADAĆ WYMOGOM PRZEWIDZIANYM W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »