| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Piszczac

z dnia 4 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutów Sołectw w Gminie Piszczac. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego Nr PN-II.4131.157.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. stwierdzające nieważność wyżej wymienionej uchwały w części)

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutów Sołectw w Gminie Piszczac

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - Rada Gminy Piszczac uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/61/2011 Rady Gminy Piszczac z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie Statutów Sołectw w Gminie Piszczac (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 16 stycznia 2012 r., poz. 204) wprowadza się w § 1 zmiany:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie: "Statut Sołectwa Piszczac Pierwszy - załącznik Nr 6";

2) w załączniku Nr 6 Statut Sołectwa Piszczac Pierwszy w § 1, § 2 i § 3 użyte wyrazy "Kolonia Piszczac I" zastępuje się wyrazami "Piszczac Pierwszy";

3) pkt 7 otrzymuje brzmienie: "Statut Sołectwa Piszczac Drugi - załącznik Nr 7";

4) w załączniku Nr 7 Statut Sołectwa Piszczac Drugi w § 1, § 2 i § 3 użyte wyrazy "Kolonia Piszczac II" zastępuje się wyrazami "Piszczac Drugi";

5) pkt 8 otrzymuje brzmienie: "Statut Sołectwa Piszczac Trzeci - załącznik Nr 8";

6) w załączniku Nr 8 Statut Sołectwa Piszczac Trzeci w § 1, § 2 i § 3 użyte wyrazy "Kolonia Piszczac III" zastępuje się wyrazami "Piszczac Trzeci";

7) w załączniku Nr 14 Statut Sołectwa Połoski § 3 otrzymuje brzmienie: "Obszar Sołectwa Połoski obejmuje miejscowości Połoski, Połoski Nowe.";

8) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem;

9) dodaje się pkt 21 w brzmieniu: "21) Statut Sołectwa Połoski Stare - załącznik Nr 21.", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Panasiuk


Załącznik do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Piszczac
z dnia 4 marca 2015 r.

STATUT SOŁECTWA POŁOSKI STARE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Rada Gminy Piszczac działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa treść Statutu Sołectwa Połoski Stare.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Piszczac;

2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Połoski Stare jednostkę pomocniczą gminy Piszczac;

§ 3. Obszar Sołectwa Połoski Stare obejmuje miejscowość Połoski Stare.

§ 4. Zebranie Wiejskie i Sołtys działają w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statut Gminy i niniejszy Statut.

Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji

§ 5. Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej;

2) inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej;

3) występowanie z inicjatywą podjęcia inwestycji w Sołectwie;

4) współpraca z organizacjami samorządowymi, rolniczymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz Sołectwa (np. Ochotnicze Straże Pożarne, związki hodowców i plantatorów, zrzeszenia sportowe, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie mleczarskie itp.);

5) dokonywanie ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej;

6) wnioskowanie o środki funduszu sołeckiego;

7) stanowienie w innych sprawach dotyczących Sołectwa w ramach przepisów ustawowych.

§ 6. Zadania określone w § 5 mogą być realizowane w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach posiadanych kompetencji;

2) zbieranie opinii społecznej w sprawach dotyczących problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie Gminy;

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej w sprawach dotyczących kraju, gminy i Sołectwa;

4) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa;

5) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa, ułatwianie radnym kontaktu z wyborcami, między innymi w formie spotkań oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa;

6) współpracę z komisjami Rady Gminy, instytucjami kultury, szkołami.

§ 7. Zebranie Wiejskie może zajmować stanowisko w części dotyczącej Sołectwa, na wniosek Rady Gminy w sprawach:

1) wydatków na utrzymanie, konserwację, remonty i inwestycje wiejskich obiektów mieszkalnych, urządzeń komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych, przewidzianych w budżecie gminy;

2) planu zagospodarowania przestrzennego;

3) utrzymania czystości i porządku na terenie wsi;

4) gospodarki wodno - ściekowej oraz odpadami;

5) dróg gminnych.

§ 8. Opinie i stanowiska Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy, który zapewnia ich przedłożenie pod obrady Rady Gminy oraz ewentualnie ich realizację.

Rozdział 3.
Organy Sołectwa

§ 9. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys.

2. Sołtysa wspiera Rada Sołecka.

3. Kadencja organów trwa 4 lata i odpowiada kadencji Rady Gminy.

4. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 10. 1. Organy Sołectwa zobowiązane są dbać o przestrzeganie zasad samorządności i demokratyzmu, kolegialności i jawności w swojej pracy.

2. Sołtys, co najmniej raz w kadencji, obowiązany jest składać na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności.

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki podejmowania uchwał

§ 11. W Zebraniu Wiejskim uczestniczą stali mieszkańcy Sołectwa.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa:

1) z własnej inicjatywy;

2) na pisemny wniosek, co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

3. W przypadku zwołania Zebrania zgodnie z ust.1 pkt 2, Sołtys niezwłocznie o tym fakcie powiadamia Wójta Gminy.

4. Obrady Zebrania Wiejskiego prowadzi Sołtys. Jeżeli Sołtys nie może prowadzić obrad, Zebranie Wiejskie dokonuje wyboru Przewodniczącego obrad. Pierwsze obrady Zebrania Wiejskiego, nowej kadencji zwołuje i prowadzi do czasu wyboru Sołtysa Wójt Gminy, bądź upoważniona przez Wójta osoba.

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy zostali o nim powiadomieni przez uprawnione organy, wszyscy mieszkańcy Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. przez rozplakatowanie ogłoszeń w miejscach publicznych lub osobiste powiadomienie mieszkańców.

2. Udział w Zebraniu Wiejskim obejmuje uprawnienia do:

1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;

2) głosu w dyskusji;

3) zadawania pytań;

4) zgłaszania kandydatów i kandydowania.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych obecnych na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

4. Uchwały podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa.

Rozdział 5.
Organ Wykonawczy

§ 14. Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej:

1) kieruje pracą Rady Sołeckiej oraz reprezentuje Sołectwo na zewnątrz;

2) występuje w imieniu Sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich prawach, które dotyczą społecznych i prawnych interesów Sołectwa;

3) bierze udział w sesjach Rady Gminy i komisjach, na zasadach określonych w Statucie Gminy;

4) bierze udział we wspólnych naradach sołtysów i radnych gminy poświęconych realizacji spraw ogólno gminnych;

5) informuje ogół mieszkańców we wszystkich ważnych dla Sołectwa sprawach;

6) przygotowuje i zwołuje Zebrania Wiejskie, wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego.

§ 15. 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb.

2. O posiedzeniach Rady Sołeckiej Sołtys może zawiadamiać miejscowych radnych Rady Gminy.

3. Rada Sołecka składa się z 3 - 5 członków.

Rozdział 6.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 16. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym zarządzeniem Wójta Gminy.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie sołectwa i gminy.

§ 17. Termin wyborów nie może wypaść wcześniej niż jeden miesiąc po ogłoszeniu zarządzenia wymienionego w ust. 1 i nie później, niż na sześć miesięcy po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.

§ 18. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność osobista, co najmniej 20% uprawnionych do głosowania w Sołectwie.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganego quorum, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3. Nowy termin ustala się w tym samym dniu, co termin pierwszy, co najmniej 1/2 godziny później.

§ 19. 1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powołuje się 3-osobową komisję skrutacyjną.

2. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

3. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani Rady Sołeckiej.

4. Do zadań komisji należy:

1) rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej;

2) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury;

3) ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.

§ 20. 1. Kandydatury na stanowisko mogą zgłaszać mieszkańcy danej miejscowości, uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.

2. Uprawnieni do kandydowania są wyłącznie mieszkańcy uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.

§ 21. 1. Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listą kandydatur na stanowiska po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej umieszcza się na kartach do głosowania i opatruje pieczęcią Urzędu Gminy.

3. Przed rozpoczęciem głosowania komisja sprawdza czy urna do głosowania jest pusta oraz ustala prawidłowość sporządzonych kart do głosowania.

4. Karty do głosowania są oddzielne do wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

5. Głosuje się przez postawienie znaku "x" z prawej strony przy nazwisku (nazwiskach) kandydata/kandydatów, którego (których) wybiera się.

§ 22. 1. W protokole głosowania wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania;

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania;

3) oddanych kart do głosowania;

4) kart nieważnych;

5) kart ważnych;

6) głosów nieważnych z podaniem przyczyny ich nieważności;

7) głosów ważnie oddanych na każdego kandydata.

2. W protokole wymienia się ponadto liczbę otrzymanych i nie wykorzystanych kart do głosowania.

3. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.

4. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

§ 23. 1. Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał najwięcej głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów głosowanie zostaje powtórzone z tym, że w wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali największą, równą liczbę głosów.

3. Jeżeli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia wówczas przeprowadza się nowe wybory łącznie ze zgłaszaniem nowych kandydatów.

§ 24. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

§ 25. 1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów może być wniesiony protest z powodu:

1) dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, lub

2) naruszenia przepisów Statutu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.

2. Protest przeciwko ważności wyborów może wnieść mieszkaniec uprawniony do głosowania.

3. Protest wnosi się na piśmie do Rady Gminy. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

4. Rada Gminy rozpoznając protest może protest odrzucić, uwzględnić i zarządzić ponowne wybory lub protest uznać za zasadny, ale nie mający wpływu na wynik wyborów. Wybory ponowne przeprowadza się zgodnie ze Statutem.

Rozdział 7.
Zasady i tryb odwoływania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 26. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują uprawnieni do głosowania na Zebraniu Wiejskim.

2. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu odwołania Sołtysa, bądź Rady Sołeckiej, albo poszczególnych jej członków, wydaje Wójt Gminy ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Wójta Gminy.

4. O odwołanie może występować:

1) Wójt Gminy z własnej inicjatywy;

2) Wnioskodawca, który uzyskał co najmniej 20% podpisów uprawnionych do wyborów mieszkańców Sołectwa.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie w tym:

1) zarzuty nie wywiązywania się z obowiązków statutowych;

2) nie respektowanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

3) wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.

6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję odwoławczą powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego. Przepisy§ 18-25 stosuje się odpowiednio.

§ 27. 1. Sołtys, bądź członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji pełnionej funkcji.

2. Złożenie rezygnacji lub odwołanie Sołtysa (członka Rady Sołeckiej) jest równoznaczne z zarządzeniem przez Wójta Gminy wyborów uzupełniających.

3. Wybory uzupełniające zarządza się również w przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, na skutek:

1) śmierci;

2) utraty prawa wybieralności.

4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące.

Rozdział 8.
Nadzór i kontrola nad działalnością organów Sołectwa

§ 28. 1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Organem nadzoru nad działalnością Sołectwa jest Rada Gminy.

§ 29. 1. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Kontrola działalności organów Sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1.

3. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje wójt Gminy.

§ 30. 1. Organy nadzoru i kontroli mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

2. Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 31. 1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Wójt Gminy.

Rozdział 9.
Gospodarka finansowa

§ 32. 1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2. Środki finansowe Sołectwa mogą stanowić:

1) środki wydzielone w budżecie gminy;

2) środki pochodzące z wpłat mieszkańców;

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

3. Środki finansowe Sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady Gminy.

4. Mienie komunalne położone na terenie sołectwa udostępnia się mieszkańcom oraz organom sołectwa na ich statutową działalność, bezpłatnie, po ustaleniu warunków korzystania z zarządzającymi tym mieniem.

5. W zakresie przekazanego mienia Sołectwo może decydować o sposobie używania składników mienia, w tym obiektów oraz ich eksploatacji. Powyższe nie narusza uprawnień mieszkańców do mienia wspólnot gruntowych.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 33. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z własnej inicjatywy bądź na wniosek Wójta Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »