| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.162.2015 Wojewody Lubelskiego

z dnia 15 kwietnia 2015r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/34/2015 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 10 marca 2015 r. sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Krzesimowie, w części obejmującej § 6 ust. 3 i 4 Statutu stanowiącego załącznik do uchwały

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr VII/34/2015 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 10 marca 2015 r. sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Krzesimowie, w części obejmującej § 6 ust. 3 i 4 Statutu stanowiącego załącznik do uchwały.
Uzasadnienie

Uchwała Nr VIII34/2015 Rady Powiatu w Świdniku została doręczona organowi nadzoru w dniu 16 marca 2015 r.

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu uchwaliła Statut Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie, stanowiący załącznik do uchwały.

W § 6 ust. 3 Statutu Rada Powiatu postanowiła, żeDyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Świdnickiego w Świdniku.

W ocenie organu nadzoru powyższa regulacja w sposób niedopuszczalny modyfikuje treść art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163, ze zm.).

Powołany przepis stanowi, iż zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w ust. 8, zgodnie z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub kierownika ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu.

W art. 112 ust. 8, wśród jednostek podlegających nadzorowi przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie, ustawa wskazuje m. in. domy pomocy społecznej.

Z ww. przepisów ustawy o pomocy społecznej wynika jednoznacznie, iż kierownika domu pomocy społecznej zatrudnia się po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Przyjęta przez Radę Powiatu regulacja nie przewiduje natomiast udziału w procedurze zatrudnienia kierownika Domu Pomocy Społecznej podmiotu zobowiązanego do wyrażenia opinii w tej kwestii.

Skoro ustawa o pomocy społecznej w sposób wyraźny określa warunki udziału określonego podmiotu przy zatrudnianiu kierownika domu pomocy społecznej, to Rada Powiatu nie może tych kwestii regulować w sposób dowolny, a zwłaszcza modyfikować przepisów ustawowych.

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym wielokrotnie akcentowano, że nie można uchwałą regulować jeszcze raz tego co jest już zawarte w obowiązującym prawie, w szczególności uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może powielać ani modyfikować materii unormowanej ustawą.

Narusza bowiem powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego raz jeszcze tego, co zostało już pomieszczone w źródle powszechnie obowiązującego prawa, co możliwe jest tylko w granicach wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego, lecz także modyfikowanie przepisu ustawowego przez akt niższego rzędu (por. w szczególności wyrok NSA z dnia 14 października 1999r., II SA/Wr 1179/98, OSS 2000/1/17; wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 lutego 2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02, niepubl.). Taka uchwała będzie zawsze, jako istotnie naruszająca prawo, nieważna.

Powielanie, a tym bardziej modyfikowanie uchwałą materii ustawowej niesie za sobą niebezpieczeństwo zmiany intencji prawodawcy. Trzeba się liczyć w takiej sytuacji z konsekwencją, że zmodyfikowany przepis będzie interpretowany i stosowany wyłącznie w kontekście uchwały, w której go zawarto.

W § 6 ust. 4 Statutu Rada Powiatu ustaliła, iżDyrektor Domu jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Domu.

W ocenie organu nadzoru przytoczona regulacja jest niezgodna z przepisami prawa, bowiem przyznaje dyrektorowi domu pomocy społecznej uprawnienie, którego Rada Powiatu nie może mu skutecznie nadać.

Dom Pomocy Społecznej, jest - co wynika wprost z § 1 Statutu - jednostką organizacyjną powiatu, a tym samym nie ma własnej zdolności prawnej, ani zdolności do czynności prawnych. Zdolność taką posiada powiat z mocy art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

Mienie przekazane na rzecz domu pomocy społecznej pozostaje mieniem powiatu i czynności prawne dotyczące tego mienia muszą być dokonane przez powiat, zgodnie z zasadami reprezentacji, o których będzie mowa niżej.

Powiat Świdnicki, jako osoba prawna, może ważnie i skutecznie dokonywać czynności prawnych, składać oświadczenia woli, również w zakresie działalności domu pomocy społecznej.

Jeśli chodzi o reprezentację powiatu, a tym samym wszystkich jegostationes municipi,w zakresie składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych, wyłączną kompetencję ma zarząd powiatu.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. Wyłącznie zarząd jest organem uprawnionym do składania oświadczeń woli dotyczących praw majątkowych w imieniu powiatu, a taki charakter mają zazwyczaj czynności prawne. W pozostałym zakresie uprawnienie do reprezentacji powiatu należy do starosty (art. 34 ust. 1 ustawy).

Rada powiatu, jako organ stanowiący nie ma kompetencji w zakresie składania oświadczeń woli w imieniu powiatu i nie może takiej kompetencji nikomu przekazać. Dyrektor domu pomocy społecznej nie może zatem uzyskać uprawnienia do reprezentowania powiatu od rady.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym jedynie zarząd powiatu może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Należy zauważyć, iż czynność prawna dokonana przez dyrektora domu pomocy społecznej na podstawie statutu, bez umocowania w pełnomocnictwie byłaby nieważna, a konsekwencje takiego działania reguluje art. 39 § 1 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu, kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania. Z tego względu pozostawienie w obrocie prawnym uchwały we wskazanym zakresie rodziłoby poważne negatywne skutki prawne.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/34/2015 Rady Powiatu w Świdniku we wskazanym zakresie, jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złozona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1) Starosta Świdnicki;

2) Przewodniczący Rady Powiatu w Świdniku.

WOJEWODA LUBELSKI


Wojciech Wilk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »