| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Serniki

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze.zm) Rada Gminy Serniki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 12.177.851,66 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11.827.727,00zł. i dochody majątkowe w kwocie 350.124,66 zł. zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.477.420,00 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.000,00 zł.

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 12.747.877,66 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11.547.651,00 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 1.200.226,66 zł. zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.477.420,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 161.800,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 27.000,00 zł.

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000.00zł.

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.000,00zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 570.026,00 zł

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek - 570.026,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 870 026,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł,

2) celowe w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr. 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr.6

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 193.547,86 zł., zgodnie z załącznikiem nr.7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9.500.000,00 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 400.000,00 zł.

§ 10. 1. Określa się maksymalna wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 200.000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 200.000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 6 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w zał. nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Sławecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Gminy Serniki
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał.nr.1 poprawne marginesy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Gminy Serniki
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał.nr.2 poprawne marginesy


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Gminy Serniki
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zał.nr.3 poprawne marginesy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Gminy Serniki
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zał.nr.4 poprawne marginesy


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Gminy Serniki
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zał.nr.5 poprawne marginesy


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Gminy Serniki
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

zał.nr.6 poprawne marginesy


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/2015
Rady Gminy Serniki
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

zał.nr.7 poprawne marginesy FS

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »