| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Chełm

z dnia 20 marca 2015r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Depułtycze Królewskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXIX/279/2013 Rady Gminy Chełm z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Depułtycze Królewskie, po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm uchwalonego uchwałą Nr XX/120/2004 Rady Gminy Chełm z dnia 13 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306), dla obszaru położonego w miejscowości Depułtycze Królewskie, zwaną dalej zmianą planu.

2. Granice obszaru objętego zmianą planu określają:

1) od strony zachodniej - droga wojewódzka nr 843 Chełm - Wierzchowiny - Kraśniczyn - Zamość;

2) od strony północnej - droga gruntowa granicząca z lotniskiem Ośrodka Szkolenia Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie;

3) od strony wschodniej - tereny rolne i zabudowa zagrodowa;

4) od strony południowej - droga gminna nr 104648L.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek zmiany planu w skali 1 : 1000 - Załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu - Załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - Załącznik nr 3.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) zmianie planu - należy przez to rozumieć tekst zmiany planu i rysunek zmiany planu;

2) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem literowym;

3) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, ustalone zmianą planu;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie powinna przekroczyć ściana budynku w jego zewnętrznym obrysie;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które powinno dominować na danym terenie;

6) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu dopuszczone na danym terenie, nie przekraczające powierzchni przeznaczenia podstawowego;

7) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy budynków istniejących i projektowanych - zlokalizowanych na działce budowlanej;

8) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków usytuowanych na działce budowlanej;

9) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

10) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

11) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

§ 3. 1. Na obszarze zmiany planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) U - teren zabudowy usługowej;

2) RM - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych;

3) T - teren infrastruktury telekomunikacyjnej;

4) KDW - teren drogi wewnętrznej.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu stanowią obowiązujące ustalenia zmiany planu:

1) przeznaczenie terenu oznaczone numerem i symbolem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu nie wymienione w ust. 2 mają znaczenie informacyjne niebędące ustaleniami zmiany planu.

§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Obszar objęty zmianą planu, położony jest po stronie południowej od granicy Lotniska Depułtycze Królewskie, o współrzędnych geograficznych ARP-punktu odniesienia lotniska wg układu WGS-84: N 51o 04' 55,00'' E 023o 26' 14,61''; o wysokości wyjściowej hw = 217,0 m n.p.m. oraz po stronie zachodniej od azymutu głównego podejścia (GEO) 193o 21' 36''; w zasięgu powierzchni ograniczających zabudowę 229 - 240 m n.p.m., dla którego ustala się:

1) obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy i urządzeń (w szczególności anten, reklam oraz skrajni dróg) - zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.;

2) dla obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, w tym napowietrznych linii, masztów, anten, dopuszczalne wysokości zabudowy zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm., powinny być pomniejszone o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające;

3) na nieruchomościach w rejonach podejść do lądowania zakazuje się sadzenia i uprawy drzew i krzewów mogących stanowić przeszkody lotnicze zgodnie z art. 87 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393 z późn. zm.);

4) na obszarze objętym zmianą planu zakazuje się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393 z późn. zm.).

2. Zasady i warunki sytuowania małej architektury:

1) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury,

2) nakazuje się, aby obiekty małej architektury nie przekraczały 3 m wysokości;

3) nakazuje się, aby usytuowanie obiektów małej architektury nie powodowało:

a) ograniczenia wymaganego pola widoczności i skrajni drogi,

b) trudności w utrzymaniu drogi,

c) kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej.

3. Zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych:

1) dopuszcza się umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych na fasadach budynków;

2) dopuszcza się umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych w formie małej architektury;

3) nakazuje się, aby tablice i urządzenia reklamowe nie przekraczały:

a) wysokości 3,0 m,

b) powierzchni nośnika 2,0 m2,

c) linii zabudowy ustalonej od strony dróg publicznych i drogi wewnętrznej;

4) nakazuje się, aby usytuowanie tablic i urządzeń reklamowych nie powodowało:

a) ograniczenia wymaganego pola widoczności drogi,

b) trudności w utrzymaniu drogi,

c) kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej;

5) zakazuje się umieszczania tablic i urządzeń reklamowych w formie banerów, flag i transparentów;

6) zakazuje się umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na ogrodzeniach.

4. Zasady i warunki sytuowania ogrodzeń od strony dróg:

1) dopuszcza się realizację ogrodzeń od strony dróg publicznych o wysokości maksymalnie 180 cm;

2) zakazuje się sytuowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych.

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują ograniczenia wynikające z ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszaru zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin.

2. W granicach zmiany planu zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem dróg publicznych i obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonych niniejszą zmianą planu.

3. Obszar objęty zmianą planu znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 407 Chełm-Zamość, dla którego nakazuje się stosowanie zasad ochrony poprzez:

1) zakaz gromadzenia ścieków i składowania odpadów w sposób mogący zanieczyścić wody powierzchniowe i podziemne;

2) zakaz odprowadzania ścieków do wód i gruntu za wyjątkiem wód opadowych i roztopowych;

3) zakaz lokalizowania niezabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża substancji szkodliwych składowisk odpadów i wylewisk, a także stacji dystrybucji paliw;

4) realizację zbiorczego systemu gospodarki wodno-ściekowej;

5) obowiązek likwidacji lokalnych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych (dzikie wysypiska, zrzuty nieoczyszczonych ścieków, nieszczelne szamba itp.);

6) prowadzenie lokalnego monitoringu wód podziemnych, szczególnie w otoczeniu obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla jakości wód.

4. Warunki gruntowe obszaru zmiany planu są proste, umożliwiające bezpośrednie posadowienie obiektów budowlanych:

1) w podłożu występują morskie osady wieku kredowego wykształcone jako margle i kreda pisząca, od góry zwietrzałe, tworzące zwietrzelinę gliniastą i kamienistą;

2) wody podziemne występują na głębokości 10 - 14 m p.p.t;

3) przy projektowaniu zabudowy należy zwrócić uwagę na wysadzinowy charakter gruntów i odprowadzenie wód opadowych - wymagane głębsze posadowienie fundamentów.

5. Należy zachować dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.).

1) orientacyjna strefa uciążliwości hałasu od lotniska - średni poziom dźwięku dla obszaru objętego zmianą planu wynosi 60 dB;

2) w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, należy zastosować odpowiednie rozwiązania projektowo-budowlane;

3) w celu określenia granic dopuszczalnych poziomów hałasu ustala się:

a) dla terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolem "U" należy przyjąć minimalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniono-usługowej,

b) dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczonych symbolem "RM" należy przyjąć minimalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

6. Ustala się ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez:

1) zaopatrzenie w energię cieplną w oparciu o indywidualne rozwiązania przy stosowaniu proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

2) ograniczenie sytuowania budowli powodujących zadymienie terenów;

3) zakaz budowy biogazowni;

4) stosowanie zieleni izolacyjnej przy ciągach komunikacyjnych, zalecane są gatunki rodzime liściaste, odporne na emisję spalin samochodowych;

5) w prowadzonej działalności usługowej wprowadza się wymóg stosowania instalacji i technologii zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania odorami na tereny sąsiednie.

7. Oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, poza granicami nieruchomości, do której ma prawo prowadzący działalność.

8. Ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez określenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku przekroczenia poziomów ustalonych przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektroenergetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) należy zastosować odpowiednie środki techniczne, obniżające poziom pola elektroenergetycznego, np. siatka Faradaya lub zakazać zabudowy.

9. Masy ziemne przemieszczone w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują obiekty dziedzictwa kultury i zabytków objęte prawną ochroną.

2. Na całym obszarze obowiązuje wymóg zobowiązujący osoby, które w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryły przedmiot posiadający cechy zabytku, do wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwłocznego powiadomienia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Chełm. Wszelkie prace i roboty przy zabytkach oraz prace archeologiczne i wykopaliskowe wolno prowadzić wyłącznie za zezwoleniem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

§ 7. W granicach obszaru objętego zmianą planu, nie występują obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 8. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów określają ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 2 niniejszej uchwały.

2. Dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną.

§ 9. W granicach obszaru objętego zmianą planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 10. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu:

1. Wydzielone działki budowlane muszą mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej i do sieci infrastruktury technicznej.

2. Powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej powinna wynosić nie mniej niż:

1) 2000 m2 - dla zabudowy zagrodowej;

2) 1000 m2 - dla zabudowy usługowej.

3. Szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej powinna wynosić nie mniej niż:

1) 20 m - dla zabudowy zagrodowej;

2) 20 m - dla zabudowy usługowej.

4. Dopuszcza się wydzielenie działki o powierzchni mniejszej niż ustalona w ust. 2 lub o szerokości mniejszej niż ustalona w ust. 3 wyłącznie w celu:

1) poszerzenia działki sąsiedniej;

2) regulacji lub korekty granic;

3) wydzielenia terenów komunikacyjnych lub urządzeń infrastruktury technicznej.

5. Dopuszcza się wydzielenie działek na potrzeby dróg wewnętrznych o szerokości co najmniej 5 m.

6. Dopuszcza się wydzielenie działek na potrzeby lokalizowania obiektów infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępności do drogi publicznej.

7. Dopuszcza się scalanie działek.

§ 11. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1. Powiązanie obszaru objętego zmianą planu z układem zewnętrznym wskazano na rysunku zmiany planu:

1) z drogą wojewódzką nr 843 Chełm - Wierzchowiny - Kraśniczyn - Zamość, położoną po stronie zachodniej obszaru objętego zmianą planu;

2) z drogą gminną nr 104648L graniczącą od strony południowej z obszarem zmiany planu

2. Droga wewnętrzna oznaczona symbolem 4KDW zapewnia obsługę komunikacyjną obszaru od strony północnej.

3. Uzupełnieniem systemu komunikacji mogą być drogi wewnętrzne o szerokości nie mniejszej niż 5 m, nie wskazane na rysunku zmiany planu,.

4. W przypadku sytuowania obiektów wymagających zapewnienia dróg pożarowych należy zastosować przepisy o ochronie przeciwpożarowej.

5. Potrzeby parkingowe należy realizować w granicach działki budowlanej.

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę.

1) Dla całego obszaru zmiany planu ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej.

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

1) dla całego obszaru zmiany planu ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych gminną siecią kanalizacyjną;

2) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków w granicach działek budowlanych;

3) tereny zabudowy zagrodowej należy wyposażyć w bezodpływowe zbiorniki i płyty gnojowe na nieczystości płynne powstające w wyniku prowadzonej działalności rolniczej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi w granicach własnej nieruchomości.

3. Zaopatrzenie w gaz:

1) dopuszcza się rozbudowę i budowę sieci i przyłączy gazowych na zasadach określonych przepisami odrębnymi;

2) dla nowo projektowanych gazociągów należy wyznaczyć strefy kontrolowane odpowiednio względem przekroju przewodu i maksymalnego ciśnienia roboczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Z 2013 r., poz. 640).

4. Zaopatrzenie w ciepło:

1) dla całego obszaru objętego zmianą planu ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych gazem, energią elektryczną, olejem niskosiarkowym, węglem spalanym w piecach niskoemisyjnych lub z odnawialnych źródeł energii;

2) nie dopuszcza się stosowania do celów grzewczych miału, koksu oraz olei ciężkich i przepracowanych.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

1) istniejące obiekty infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki - do zachowania i dalszej eksploatacji z możliwością remontu, rozbudowy i przebudowy;

2) lokalizacja obiektów w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych może odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w PN/EN-50423-1, N SEP-E-003, PN/E-05100-1, N SEP-E-004, PN/E-05125, tj. przy zachowaniu odpowiednich odległości;

3) strefa wolna od zabudowy dla projektowanych i istniejących linii wynosi odpowiednio:

a) dla linii napowietrznych 15 kV - pas o szerokości 12 m (po 6,0 m od osi linii),

b) dla linii napowietrznych 0,4 kV - pas o szerokości 5 m (po 2,5 m od osi linii),

c) dla linii kablowych 15 kV - 2 m (pas po 1,0 m od osi linii),

d) dla linii kablowych 0,4 kV - 1,0 m (pas po 0,5 m od osi linii);

4) w przypadkach koniecznych istnieje możliwość przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych SN, nN kolidujących z planowaną zabudową - zakres i technologię określi dysponent sieci;

5) nowe elektroenergetyczne sieci i przyłącza niskiego napięcia należy realizować jako podziemne lub napowietrzne izolowane;

6) dopuszcza się napowietrzne sieci i przyłącza niskiego napięcia w przypadku przebudowy istniejącej linii, budowy nowej linii po śladzie istniejącej linii napowietrznej oraz budowy stanowiącej kontynuację istniejącej linii napowietrznej;

7) dopuszcza się realizację sieci elektroenergetycznej średniego napięcia jako podziemne lub napowietrzne;

8) strefa wolna od nasadzeń drzew wysokich wzdłuż linii elektroenergetycznych wynosi odpowiednio:

a) dla linii napowietrznych 15 kV - pas o szerokości 13 m (po 6,5 m od osi linii),

b) dla linii napowietrznych 0,4 kV - pas o szerokości 3 m (po 1,5 m od osi linii),

c) dla linii kablowych 15 kV i 0,4 kV - 3 m (pas po 1,5 m od osi linii).

W pozostawionym pasie dopuszcza się prowadzenie gospodarki ogrodniczej pod warunkiem utrzymywania pod linią drzew nie przekraczających wysokości 2,0 m oraz pozostawienie powierzchni niezalesionej w odległości co najmniej 4,0 m od słupa);

9) przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu, przy istniejącej infrastrukturze elektroenergetycznej należy zachować odległości pionowe od istniejących urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z normami przyjętymi w PGE Dystrybucja S.A. Projekty budowy lub przebudowy dróg uzgodnić w PGE Dystrybucja S.A.;

10) zaopatrzenie w energię elektryczną nowych odbiorców odbywać się będzie z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych SN/nN na podstawie Warunków Przyłączenia określonych przez zarządcę sieci;

11) dopuszcza się budowę nie wskazanych na rysunku zmiany planu stacji transformatorowych SN.nN w ilości wynikającej z aktualnych potrzeb wraz z liniami zasilającymi SN i nN.

6. Telekomunikacja:

1) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnych jako sieci podziemne;

2) przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej należy zachować co najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej;

3) w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej z realizacją inwestycji, Pion Techniczny Obsługi Klienta w Lublinie określi warunki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń teletechnicznych.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 13. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, ustala się:

1. 1U - pow. ok. 0,22 ha - teren zabudowy usługowej.

1) przeznaczenie podstawowe - usługi nieuciążliwe;

2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty małej architektury, tablice i urządzenia reklamowe, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla samochodów i rowerów, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) prowadzona działalność nie może stanowić zagrożenia dla startujących i lądujących statków powietrznych;

4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60%,

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,05,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,0,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30 %,

e) należy preferować formy kształtowania zabudowy wynikające z regionalnych tradycji budowlanych, stanowiących o wartości kulturowej regionu i harmonijnie wpisujących się w krajobraz kulturowy wsi,

f) wysokość zabudowy - zgodnie z ustaleniami określonymi w § 4 ust. 1:

- budynku usługowego - do 2 kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 12 m,

- posadowienie parteru do 0,6 m powyżej najniższego punktu terenu w obrysie bu-

dynku,

g) dachy płaskie o nachyleniu połaci do 12 stopni lub stropodachy;

5) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dostęp do drogi gminnej nr 104648L,

b) minimalna liczba miejsc postojowych w obrębie własnej działki:

- 1 miejsce na 40 m2 powierzchni użytkowej usług,

- 1 miejsce na 1 mieszkanie,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- od drogi wojewódzkiej nr 843 położonej poza granicami zmiany planu - 18 m od linii rozgraniczającej,

- od drogi gminnej nr 104648L położonej poza granicami zmiany planu - 8 m od linii rozgraniczającej;

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej,:

- dla celów gaśniczych nakazuje się zapewnienie zaopatrzenia w wodę zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

b) odprowadzenie ścieków - do czasu realizacji gminnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - powierzchniowo, w granicach własnej nieruchomości,

d) zaopatrzenie w gaz - z istniejących lub projektowanych sieci gazowych,

e) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych gazem, energią elektryczną, olejem niskosiarkowym, węglem spalanym w piecach niskoemisyjnych lub z odnawialnych źródeł energii,

- nie dopuszcza się stosowania do celów grzewczych miału, koksu oraz olei ciężkich i przepracowanych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących lub projektowanych linii elektroenergetycznych,

- lokalizacja obiektów w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych może odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w PN/EN-50423-1, N SEP-E-003, PN/E-05100-1, N SEP-E-004, PN/E-05125, tj. przy zachowaniu odpowiednich odległości,

- w przypadkach koniecznych istnieje możliwość przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych SN, nN kolidujących z planowaną zabudową - zakres i technologię określi dysponent sieci,

- nowe elektroenergetyczne sieci i przyłącza niskiego napięcia należy realizować jako podziemne lub napowietrzne izolowane,

- dopuszcza się napowietrzne sieci i przyłącza niskiego napięcia w przypadku przebudowy istniejącej linii, budowy nowej linii po śladzie istniejącej linii napowietrznej oraz budowy stanowiącej kontynuację istniejącej linii napowietrznej,

- dopuszcza się realizację sieci elektroenergetycznej średniego napięcia jako podziemne lub napowietrzne,

g) telekomunikacja - z istniejących lub projektowanych sieci telekomunikacyjnych,

- przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej należy zachować co najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej,

- w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej z realizacją inwestycji, Pion Techniczny Obsługi Klienta w Lublinie określi warunki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń teletechnicznych,

h) gospodarka odpadami - odpady należy gromadzić w pojemnikach bądź kontenerach z zaleceniem selektywnej zbiórki odpadów i wywożone na wysypisko.

2. 2T - pow. ok. 0,04 ha - teren infrastruktury telekomunikacyjnej.

1) przeznaczenie podstawowe - obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej;

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50%,

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,05,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,0,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30 %,

e) wysokość zabudowy - nie więcej niż 12 m, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1,

f) dachy płaskie o nachyleniu połaci do 12 stopni lub stropodachy,

3) Zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dostęp do drogi wojewódzkiej nr 843,

b) miejsca postojowe - w obrębie własnej działki,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy - od drogi wojewódzkiej nr 843 położonej poza granicami zmiany planu - 18 m od linii rozgraniczającej,

4) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej,

- dla celów gaśniczych nakazuje się zapewnić zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

b) odprowadzanie ścieków - do czasu realizacji gminnej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - powierzchniowo, w granicach własnej nieruchomości,

d) zaopatrzenie w gaz - z istniejących lub projektowanych sieci gazowych,

e) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych gazem, energią elektryczną, olejem niskosiarkowym, węglem spalanym w piecach niskoemisyjnych lub z odnawialnych źródeł energii,

- nie dopuszcza się stosowania do celów grzewczych miału, koksu oraz olei ciężkich i przepracowanych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących lub projektowanych linii elektroenergetycznych lub napowietrzne izolowane,

g) telekomunikacja - z istniejących lub projektowanych sieci telekomunikacyjnych,

h) gospodarka odpadami - odpady należy gromadzić w pojemnikach bądź kontenerach z zaleceniem selektywnej zbiórki odpadów i wywożone na wysypisko.

3. 3RM - pow. ok. 1,89 ha - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych;

2) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe, garaże, obiekty małej architektury, tablice i urządzenia reklamowe, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

3) prowadzona działalność nie może stanowić zagrożenia dla startujących i lądujących statków powietrznych;

4) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%,

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,05,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,0,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40 %,

e) wysokość zabudowy - zgodnie z ustaleniami określonymi w § 4 ust. 1:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego lub usługowego - do 2 kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 12 m,

- budynku gospodarczego, inwentarskiego, garażowego - 1 kondygnacja nadziemna, jednak nie więcej niż 8m,

- posadowienie parteru do 1,0 m powyżej najniższego punktu terenu w obrysie budynku,

f) dachy:

- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 35° - 40°, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek,

- pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówką cementowa w kolorze naturalnym dachówki ceramicznej,

- dla budynków usługowych, garażowych, gospodarczych, inwentarskich, ganków i zadaszeń dopuszcza się stropodachy, dla których nie ustala się rodzaju pokrycia;

5) Zasady obsługi komunikacyjnej:

a) dostęp do drogi publicznej:

z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 4KDW,

z drogi wojewódzkiej nr 843 położonej poza granicami obszaru zmiany planu,

z drogi gminnej nr 104648L położonej poza granicami obszaru zmiany planu,

dopuszcza się dostęp poprzez drogę wewnętrzną,

b) minimalna liczba miejsc postojowych w obrębie własnej działki:

- 1 miejsce na 1 mieszkanie,

- 1 miejsce na 40 m2 powierzchni użytkowej usług,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- od drogi oznaczonej symbolem 4KDW - 10 m od linii rozgraniczającej,

- od drogi wojewódzkiej nr 843 położonej poza granicami zmiany planu - 18 m od linii rozgraniczającej,

- od drogi gminnej nr 104648L położonej poza granicami zmiany planu - 8 m od linii rozgraniczającej,

6) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej,

- dla celów gaśniczych nakazuje się zapewnić zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

b) odprowadzanie ścieków - do czasu realizacji gminnej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,

- tereny zabudowy zagrodowej, na których w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej powstają nieczystości płynne, należy wyposażyć w bezodpływowe zbiorniki i płyty gnojowe zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - powierzchniowo, w granicach własnej nieruchomości,

d) zaopatrzenie w gaz - z istniejących lub projektowanych sieci gazowych,

e) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła zasilanych gazem, energią elektryczną, olejem niskosiarkowym, węglem spalanym w piecach niskoemisyjnych lub z odnawialnych źródeł energii,

- nie dopuszcza się stosowania do celów grzewczych miału, koksu oraz olei ciężkich i przepracowanych,

f) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących lub projektowanych linii elektroenergetycznych,

- lokalizacja obiektów w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych może odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w PN/E-05100-1 oraz PN-76/E-05125, tj. przy zachowaniu odpowiednich odległości,

- w przypadkach koniecznych istnieje możliwość przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych SN, nN kolidujących z planowaną zabudową - zakres i technologię określi dysponent sieci,

- dopuszcza się napowietrzne sieci i przyłącza niskiego napięcia w przypadku przebudowy istniejącej linii, budowy nowej linii po śladzie istniejącej linii napowietrznej oraz budowy stanowiącej kontynuację istniejącej linii napowietrznej,

- nowe elektroenergetyczne sieci i przyłącza niskiego napięcia należy realizować jako podziemne lub napowietrzne izolowane,

g) telekomunikacja - z istniejących lub projektowanych sieci telekomunikacyjnych,

- przy zmianie rzędnych wysokościowych terenu przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej należy zachować co najmniej 0,7 m głębokości przykrycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej,

- w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej z realizacją inwestycji, Pion Techniczny Obsługi Klienta w Lublinie określi warunki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń teletechnicznych,

h) gospodarka odpadami - odpady należy gromadzić w pojemnikach bądź kontenerach z zaleceniem selektywnej zbiórki odpadów i wywożone na wysypisko.

4. 4KDW - pow. ok. 0,05 ha - teren drogi wewnętrznej.

1) przeznaczenie terenu - droga wewnętrzna;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m,

b) dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, o ile nie koliduje to z użytkowaniem drogi,

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych lub do ziemi.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

Teren, dla którego zmiana planu przewiduje przeznaczenie inne niż dotychczasowe, może być użytkowany w sposób dotychczasowy do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami zmiany planu.

§ 15. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu, w wysokości 30%.

§ 16. Na obszarze zmiany planu traci moc: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm uchwalony uchwałą Nr XX/120/2004 Rady Gminy Chełm z dnia 13 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306).

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Kubacki

infoRgrafika


Załączniki do uchwały Nr VI/41/2015
Rady Gminy Chełm
z dnia 20 marca 2015 r.

Załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Depułtycze Królewskie.

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) - odbyło się wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Depułtycze Królewskie.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu zmiany planu.


Załącznik nr 3

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Depułtycze Królewskie - nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »