| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Wohyń

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania przez Gminę Wohyń dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zwanych dalej "pracami" przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym:

1) warunki i tryb przyznawania dotacji;

2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;

3) postanowienia jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji,

4) sposób kontroli wykorzystania dotacji;

5) sposób rozliczenia dotacji.

§ 2. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie zaliczona do sektora finansów publicznych, posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, zwana dalej "wnioskodawcą", może ubiegać się o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac, o których mowa w §1 niniejszej uchwały.

2. Dotacja z Budżetu Gminy Wohyń może być udzielona na sfinansowanie prac przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek spełnia łącznie następujące kryteria:

1) znajduje się na stałe na obszarze Gminy Wohyń;

2) jest dostępny publicznie;

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Wohyń.

§ 3. Dotacje mogą być udzielane na nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 4. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę pisemnego wniosku do Wójta Gminy Wohyń.

2. We wniosku o udzielenie dotacji należy wskazać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

3) fotograficzną dokumentację zabytku;

4) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

6) wnioskowaną kwotę dotacji;

7) termin rozpoczęcia i zakończenia prac objętych wnioskiem;

8) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

9) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów.

§ 5. 1. Dotacji udziela Rada Gminy Wohyń przez podjęcie stosownej uchwały.

2. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac zawiera w szczególności:

1) szczegółowy zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

2) wysokość udzielonej dotacji oraz terminy i tryb jej przekazania;

3) tryb kontroli wykonania umowy;

4) zobowiązanie się wnioskodawcy do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł;

5) sposób i termin rozliczenia kwot udzielonej dotacji,

6) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 6. 1. W trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu podmioty uprawnione otrzymujące dotację podlegają kontroli pod względem finansowym i merytorycznym przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy.

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację budowlaną, finansową oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia zasadności wniosku i należytego wykorzystania dotacji.

§ 7. W celu rozliczenia dotacji w sposób i w terminach określonych w umowie, podmiot dotowany składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Wójtowi Gminy Wohyń, określające w szczególności:

1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte ze środków publicznych, uzyskanych od innych podmiotów niż Gmina Wohyń,

2) protokół odbioru prac lub robót;

3) kserokopię faktur lub rachunków wraz z dowodami uiszczenia wynikających z nich należności oraz do wglądu oryginały faktur lub rachunków celem ich sprawdzenia;

4) kopie umów z wykonawcami prac.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wohyń


Marek Kratiuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »