| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Wohyń

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

§ 2. 1. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) o pomocy społecznej.

2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osób, o których mowa w ust. 1, określa poniższa tabela:

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego osoby/rodziny określonego w art. 8 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej

Procentowy wskaźnik odpłatności ustalony od ceny 1 godziny usługi dla osoby samotnej i samotnie gospodarującej

Procentowy wskaźnik odpłatności ustalony od ceny 1 godziny usługi dla osoby w rodzinie

do 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

powyżej 101% do 150%

5%

10%

powyżej 151% do 200%

8%

15%

powyżej 201% do 250%

18%

20%

powyżej 251% do 300%

20%

30%

powyżej 301% do 350%

35%

45%

powyżej 351% do 400%

50%

75%

Powyżej 401%

100%

100%

3. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 1/180 najniższego wynagrodzenia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok.

4. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na podstawie wynagrodzenia wynikającego z umowy.

§ 3. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w okresach miesięcznych, nie później niż do 25 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

2. Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych faktycznie wykonanych w danym miesiącu, ceny za jedną godzinę tych usług i wysokości odpłatności za przyznane usługi ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie.

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których ponoszenie opłaty stanowiłoby dla osób zobowiązanych nadmierne obciążenie, osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia odpłatności ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę w gospodarstwie domowym korzystającą z usług;

2) konieczność ponoszenia udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy lub osobie pozostającej w gospodarstwie domowym dodatkowej opieki;

3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym;

4) ponoszenie stałych i udokumentowanych wydatków niezbędnych w procesie leczenia lub rehabilitacji;

5) zdarzenie losowe.

2. Zwolnienie z ponoszenia opłat przyznaje się na czas określony.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Wohyń


Marek Kratiuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »