| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/34/2015 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie nadania Statutu "BARKA" Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Powiatu

uchwala

co następuje:

§ 1.

1. Nadaje się Statut "BARKA" Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Traci moc uchwała nr XLII/249/13 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie nadania Statutu "BARKA" Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Władysław Sowa


Załącznik do Uchwały Nr V/34/2015
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 27 marca 2015 r.

STATUT

"BARKA"

Dom Pomocy Społecznej

im. Jana Pawła II

w Janowie Lubelskim

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. "BARKA" Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim zwany dalej "Domem" jest ponadlokalną placówką stacjonarną tj., stałego pobytu, zapewniającą opiekę całodobową.

2. Dom posiada 180 miejsc i przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, osób przewlekle psychicznie chorych, mężczyzn i kobiet.

3. Dom jest samodzielną powiatową jednostką organizacyjną, działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( t.j. Dz.U.
z 2011 r., Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.),

- niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Domu jest miejscowość Janów Lubelski.

2. Adres do korespondencji:

"BARKA"

Dom Pomocy Społecznej

im. Jana Pawła II

23 - 300 Janów Lubelski

ul. Wiejska 12

3. Dom może używać nazwy skróconej: "BARKA" Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

4. Dom jest powiatową jednostką budżetową. Nadzór nad działalnością Domu, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Starosta Janowski przy pomocy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim.

5. Domem zarządza Dyrektor.

Rozdział 2.
Cele i zadania Domu

§ 3.

1. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej "mieszkańcami domu".

2. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez Dyrektora Domu Regulamin Organizacyjny. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim.

Rozdział 3.
Zakres i poziom świadczonych usług

§ 4.

1. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

2. Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńcze i wspomagające, zgodnie z obowiązującym standardem ustalonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz.U. z 2012 r., poz. 964).

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 5.

Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »