| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4.2015.NK Prezydenta Miasta Puławy i Wójta Gminy Gniewoszów

Porozumienie zostaje zawarte w związku z powierzeniem gminie Miasto Puławy przez gminę Gniewoszów wykonywania zadania własnego gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust.1 pkt 4, art.7 ust. 1 pkt 1b, art. 50 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13, z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VI/63/15 Rady Miasta Puławy z dnia 26 marca 2015 r. i Uchwały Nr IV/19/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 5 lutego 2015 r., strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Na podstawie niniejszego porozumienia Gmina powierza a Miasto przyjmuje do wykonania zadanie własne Gminy określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2. Miasto i Gmina zgodnie oświadczają, że celem zawarcia porozumienia jest zorganizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego -komunikacji miejskiej na obszarze Gminy oraz na trasach pomiędzy Miastem a Gminą.

3. Miasto jako organizator publicznego transportu zbiorowego powierzone zadanie wykonywać będzie poprzez Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Spółka z o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy będącym operatorem publicznego transportu zbiorowego, z którym Miasto ma zawartą umowę wykonawczą o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

§ 2.

1. W celu realizacji zadania określonego w § 1 Gmina przekazuje a Miasto przyjmuje do wykonania uprawnienia związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego, polegające na:

1) Wyznaczeniu linii komunikacyjnych i ich tras przejazdu,

2) Zatwierdzaniu rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji, z uwzględnieniem opinii i uwag Gminy,

3) Ustalaniu wysokości opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1173, z późn. zm.) za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

4) Ustalaniu sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

5) Ustalaniu stref przewozowych,

6) Wydawaniu zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 28 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

2. Przekazaniu nie podlegają obowiązki budowy, przebudowy, remontu i utrzymania przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy, które Gmina utrzymywać będzie we własnym zakresie.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania wskazanego w §1 porozumienia, określone zostaną w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Miastem a Gminą.

§ 3.

Wysokość opłat za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej określa uchwała Rady Miasta Puławy. Propozycje stawek opłat za przejazdy w granicach administracyjnych Gminy oraz pomiędzy Miastem a Gminą będą każdorazowo przedkładane Gminie w celu zaopiniowania przed uchwaleniem przez Radę Miasta Puławy. Brak przedstawienia opinii w terminie 30 dni od otrzymania propozycji stawek opłat, oznacza rezygnację z wyrażania opinii.

§ 4.

1. Gmina zobowiązuje się do ponoszenia kosztów realizacji powierzonego zadania, określonego w §1 porozumienia.

2. Szczegółowe warunki finansowania oraz sposobu rozliczenia zadania wskazanego w §1 porozumienia, określone zostaną w umowie wykonawczej zawartej pomiędzy Miastem a Gminą.

§ 5.

1. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Wszelkie zmiany treści niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Prezydent Miasta Puławy


Janusz Grobel

Wójt Gminy Gniewoszów


Wiesław Pawlonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »