| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Sawin

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sawin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - Rada Gminy Sawin uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sawin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Gminy Sawin Nr XXI/126/05 z dnia 9 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 16 maja 2005r. Nr 89, poz. 1810, z późn. zm.).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sawin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Rzepecka


Załącznik do uchwały Nr VI/33/15
Rady Gminy Sawin
z dnia 8 maja 2015 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sawin

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Sawin, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 2.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego

§ 3.

1. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114).

2. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny i wynosi miesięcznie:

1) 100% kwoty, o której mowa w ust. 1, przy miesięcznej wysokości dochodu na członka rodziny ucznia do 150 netto;

2) 90% kwoty, o której mowa w ust. 1, przy miesięcznej wysokości dochodu na członka rodziny ucznia od 150,01 zł netto do 300 netto;

3) 80% kwoty, o której mowa w ust. 1, przy miesięcznej wysokości dochodu na członka rodziny ucznia od 300,01 zł netto do wysokości kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163).

3. Wysokość stypendium określona na podstawie ust. 2 podlega zwiększeniu o 5% kwoty określonej w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) w przypadku gdy w rodzinie ucznia występuje co najmniej jedna z okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego

§ 4.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;

4) świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5.

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Sawin na zasadach określonych w art. 90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty.

2. Wniosek o stypendium szkolne może być złożony na formularzu określonym w załączniku do niniejszego regulaminu lub bez wykorzystania formularza z zachowaniem wszystkich elementów wniosku, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 6.

1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 4 pkt 1 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom poprzez refundację poniesionych kosztów, po przedłożeniu oryginału rachunków, faktur lub innych dowodów potwierdzających poniesione wydatki, a w przypadku udziału ucznia w imprezach i wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, w formie zaświadczeń wystawionych przez dyrektora szkoły.

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 4 pkt 2 regulaminu będzie realizowane przez zakup i przekazanie rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.

3. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 4 pkt 1, 3 i 4 regulaminu wypłacane będzie w kasie Urzędu Gminy Sawin lub przelewem na rachunek bankowy rodzica, opiekuna prawnego ucznia bądź pełnoletniego ucznia.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 7.

1. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Urzędzie Gminy Sawin na formularzu określonym w § 5 pkt 2 regulaminu.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

3. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i przejściowo trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia. Ocena sytuacji materialnej, powstałej na skutek zdarzenia losowego dokonywana jest na podstawie dokumentów poświadczających wystąpienie ww. zdarzenia oraz informacji o dochodach rodziny i pogorszeniu się sytuacji materialnej ucznia spowodowanej zdarzeniem losowym, z zastrzeżeniem, że jednorazowo wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

4. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego wypłacany będzie w kasie Urzędu Gminy Sawin lub przelewem na rachunek bankowy rodzica, opiekuna prawnego ucznia bądź pełnoletniego ucznia .

5. Przyznanie zasiłku szkolnego w formie rzeczowej będzie realizowane przez zakup i przekazanie rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »