| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Skierbieszów

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skierbieszów

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada Gminy Skierbieszów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skierbieszów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne

2) zasiłek szkolny

2. Świadczenia pomocy materialnej przyznaje Wójt Gminy Skierbieszów w drodze decyzji administracyjnej.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Skierbieszów Nr XXI/172/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skierbieszów (Dz. Urz. Woj Lubelskiego z dnia 02.06.2005r Nr 116, poz. 2217).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierbieszów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kopciowski


Załącznik do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Skierbieszów
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skierbieszów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne

2) zasiłek szkolny

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Skierbieszów

w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 2. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na

osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), weryfikowanej w drodze

rozporządzenia Rady Ministrów, zwaną dalej "ustawą o pomocy społecznej" - kryterium dochodowe na

osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 3. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa

w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 114), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach rodzinnych" i nie może przekraczać 200% tej kwoty.

2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń ustala się wysokość

stypendium szkolnego miesięcznie:

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 50% kwoty, o której mowa

w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - od 80% do 100% stypendium w pełnej wysokości;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia wyższej niż 50% i nie przekraczającej

80% - od 60% do 80% stypendium w pełnej wysokości;

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia wyższej niż 80% i nieprzekraczającej

100% - do 60% stypendium w pełnej wysokości.

3. W przypadku występowania w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność,

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna - stypendium na ucznia

w takiej rodzinie przysługuje według wyższego przedziału, wynikającego z ust. 2 pkt. 1 i 2.

Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w:

a) zajęciach pozaszkolnych (np. muzycznych, plastycznych, językowych, sportowych );

b) zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w

szkole w ramach planu nauczania ( np. zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dyslektyków );

c) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę ( np. wycieczka szkolna, wyjazd do kina, do

teatru, na wystawę, na basen) ;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów rzeczowych w tym:

a) zakup podręczników oraz pomocy edukacyjnych (np. słowniki, encyklopedie, atlasy ,programy

komputerowe, informatory maturalne, zeszyty ćwiczeń, lektury szkolne i inne edukacyjne

pomoce) ;

b) zakup przyborów szkolnych ( np. piórnik, zeszyty, bibuła, kalkulator, długopisy, ołówki, pióra,

zakreślacze, flamastry, wkłady do długopisów, linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz, temperówka,

korektor, plastelina, modelina, papier kolorowy, papier wycinankowy, nożyczki, farby, kredki, brystol,

tusz kreślarski, gumki, pędzelki, taśma klejąca, komplet geometryczny, tusz do drukarki, papier xero,

blok rysunkowy, techniczny, milimetrowy, zszywacz, dziurkacz i inne);

c) zakup plecaka, tornistra, torby szkolnej, obuwia miękkiego na zmianę;

d) zakup stroju sportowego ( np. obuwie miękkie sportowe, dres sportowy, getry, spodenki sportowe,

koszulka sportowa, strój na basen);

e) stroju galowego wymaganego przez szkołę;

f) zakup sprzętu dydaktycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z kierunkiem

kształcenia (np. komputer dla kierunku informatycznego, sprzęt muzyczny do kontynuowania nauki

w szkole muzycznej) zakup przyrządów i odzieży niezbędnych na zajęcia praktyczne realizowane w

szkołach o profilu zawodowym - potwierdzone przez szkołę stosownym opisem;

g) niezbędnego wyposażenia miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło, regał na książki, lampka do

biurka;

h) okularów korekcyjnych;

i) abonamentu internetowego.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem

stałego zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów (np. opłaty za

bursę, opłaty za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem na podstawie imiennych

biletów miesięcznych).

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie Urzędu Gminy

Skierbieszów na zasadach określonych w art.90n ust. 6 i 7 ustawy o systemie oświaty.

2. Wniosek o stypendium może być złożony na formularzu określonym w załączniku do regulaminu

lub bez wykorzystania formularza z zachowaniem wszystkich elementów wniosku, o których mowa

w art. 90n ust 4 ustawy o systemie oświaty, czyli:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

2) miejsce zamieszkania ucznia,

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo

oświadczenie o wysokości dochodów,

4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

§ 6. 1. Stypendium socjalne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów, po przedłożeniu

oryginałów rachunków lub faktur wystawionych imiennie na wnioskodawcę lub kopii tych

dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez ich wystawcę, a w przypadku udziału

ucznia w imprezach i wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, w formie zaświadczeń

wystawionych przez dyrekcję szkoły.

2. Stypendium wypłacane jest na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur w dwóch okresach

rozliczeniowych:

1) za okres wrzesień - grudzień;

2) za okres styczeń - czerwiec;

3. Dopuszcza się realizację faktur lub rachunków z miesiąca lipca i sierpnia poprzedzających dany rok

szkolny.

4. Stypendium szkolne będzie wypłacane w kasie Gminnego Zespołu Oświaty w Skierbieszowie

w terminach określonych w decyzjach administracyjnych przyznających stypendium.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków

związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

2. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia

losowego i przejściowo trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia. Ocena sytuacji materialnej,

powstałej na skutek zdarzenia losowego dokonywana jest na podstawie dokumentów

poświadczających wystąpienie w/w zdarzenia oraz informacji o dochodach rodziny i pogorszeniu się

sytuacji materialnej ucznia spowodowanej zdarzeniem losowym, z zastrzeżeniem, że jednorazowo

wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 90e ust 3 ustawy

o systemie oświaty.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

4. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia

zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

5. Zasiłek szkolny będzie wypłacany w kasie Gminnego Zespołu Oświaty w Skierbieszowie w

terminach określonych w decyzjach administracyjnych przyznających zasiłek.


Załącznik do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skierbieszów

Wnioskodawca

........................................................................................

(imię i nazwisko rodzica, pełnoletniego ucznia(miejscowość, data)

lub dyrektora szkoły)

.................................................

(adres)

.................................................

Wójt Gminy

Skierbieszów

Wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

Na podstawie art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wnoszę o przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*) dla ucznia:

1. Dane ucznia:

Nazwisko i imię ucznia ...........................................................................................

Imiona i nazwisko rodziców ...................................................................................

Data urodzenia ............................................

Miejsce zamieszkania ucznia .................................................................................

................................................................................................................................

W roku szkolnym 20..../20.... jest uczniem ..................... klasy Szkoły ................................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły)

2. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego* (zasiłku szkolnego*)

Opis sytuacji materialnej rodziny ucznia: (należy wskazać np. takie przesłanki jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe*# *):

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny ucznia pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Lp.

Imię i nazwisko

Źródło
dochodu

Wysokość dochodu
w zł (netto)

Łączny dochód rodziny ucznia

3. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej (inna niż pieniężna): całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, czyli refundacja zakupu podręczników, przyborów szkolnych, stroju sportowego, dofinansowanie kosztów dojazdu do szkoły lub dofinansowanie czesnego; pomoc rzeczowa (należy wskazać formy określone przez radę gminy w regulaminie):

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Oświadczenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, w celu przyznania i wypłaty pomocy materialnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Skierbieszów o zwiększeniu dochodu rodziny lub skreśleniu ucznia ze szkoły, o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym przez ucznia oraz zmianie miejsca zamieszkania - poza obszar gminy Skierbieszów.

.............................................................

(czytelny podpis wnioskodawcy)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »