| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.277.2015 Wojewody Lubelskiego

z dnia 15 czerwca 2015r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr VII.32.2015 Rady Gminy Spiczyn z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Spiczynie, w części obejmującej § 8 ust. 2 i 3 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie, stanowiącego załącznik do uchwały

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.).

stwierdzam nieważność

uchwały Nr VII.32.2015 Rady GminySpiczyn z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie nadania Statutu GminnejBibliotece Publicznej w Spiczynie, w części obejmującej § 8 ust. 2 i 3 StatutuGminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie, stanowiącego załącznik douchwały.

Uzasadnienie

Uchwała Nr VII.32.2015 Rady Gminy Spiczyn została doręczona organowi nadzoru w dniu 26 maja 2015 r.

Działając m.in. na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642, ze zm.) przedmiotową uchwałą Rada Gminy nadała statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Spiczynie.

Zgodnie z tym przepisem, biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora (ust. 1). Statut określa w szczególności:

1) cele i zadania biblioteki;

2) organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii

oraz oddziałów;

3) nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki - w odniesieniu do biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej;

4) źródła finansowania działalności biblioteki (ust. 3).

W § 8 ust. 2 statutu nadanego przedmiotową uchwałą Rada Gminy Spiczyn postanowiła, iż "Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator".

Ocena powyższej regulacji musi nastąpić z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406). Zgodnie bowiem z art. 2 ustawy o bibliotekach, w zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16. Z przywołanych przepisów ustawy wynika zatem, że zasadą jest wyłanianie dyrektora instytucji kultury po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Wyjątek zaś stanowi sytuacja, w której wyłonienie kandydata na dyrektora biblioteki następuje w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Z zestawienia przepisów ustawowych z treścią § 8 ust. 2 przedmiotowego statutu wynika, że w regulacjach uchwały pominięto konieczność zasięgnięcia przez Wójta Gminy wymaganych ustawą opinii.

Tym samym § 8 ust. 2 statutu w sposób istotny narusza art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, albowiem modyfikuje przewidziany przez ustawodawcę tryb powołania i odwołania dyrektora biblioteki.

Należy przy tym zauważyć, że stwierdzone naruszenie prawa zawarte w kwestionowanym przepisie uchwały ma miejsce niezależnie od faktu, czy organizacje i stowarzyszenia, wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działają w danej instytucji kultury z uwagi na charakter kwestionowanego aktu i posiadany przez niego walor abstrakcyjności (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wr 650/10).

Powyższa argumentacja odnosi się także do § 8 ust. 3 statutu, stanowiący, iż "Organizację wewnętrzną GBP określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora GBP".

Taki zapis narusza art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z którym organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Oznacza to konieczność zasięgnięcia opinii działających w tej instytucji organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. Zapisy zawarte w statucie instytucji kultury nadawanym w drodze uchwały Rady Gminy nie mogą przedmiotowych kwestii regulować w sposób odmienny, niż czyni to ustawa.

Orzecznictwo sądowo-administracyjne wielokrotnie wskazywało, iż powtórzenia i modyfikacje jako wysoce dezinformujące stanowią istotne naruszenie prawa (por. m. in. wyrok NSA z 16 czerwca 1992r., ONSA 1993/2/44; wyrok NSA z 14 października 1999 r., OSS 2000/1/17; wyrok NSA z dnia 30 września 2009 r., sygn. akt II OSK 1077/09).

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII.32.2015 Rady Gminy Spiczyn we wskazanym zakresie, jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

WOJEWODA LUBELSKI


Wojciech Wilk

Otrzymują:

1) Wójt Gminy Spiczyn;

2) Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »