| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X.66.2015 Rady Gminy Wólka

z dnia 26 czerwca 2015r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Wólka

Na podstawie art. 5a ust. 2 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy Wólka uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ogólne konsultacje społeczne

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wólka.

2. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji do sprawy będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

3. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) całej Gminy;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców z określonego terenu Gminy;

3) środowiskowy - dotyczący mieszkańców reprezentujących określone środowiska społeczne, zawodowe, branżowe.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone na wniosek:

1) Wójta Gminy;

2) Rady Gminy;

3) 100 mieszkańców;

4) Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

5) co najmniej 3 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Wniosek zawiera:

1) proponowany przedmiot konsultacji;

2) wnioskodawcę;

3) sugerowaną formę konsultacji;

4) teren objęty konsultacjami;

5) proponowany termin;

6) podpisy osób uprawnionych

Rozdział 2.
Formy i sposób przeprowadzenia konsultacji

§ 3. 1. Konsultacje mogą odbywać się w następujących formach:

1) zebrań z mieszkańcami;

2) opinii przekazywanych pisemnie lub poprzez forum internetowe, zainstalowane na oficjalnej stronie internetowej Urzędu;

3) ankiet elektronicznych i wiadomości wysyłanych pocztą internetową;

4) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu (lub założeń do projektu dokumentu), propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla Gminy na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą m.in. poczty elektronicznej, formularza zgłoszenia uwagi, formularza ankietowego;

5) paneli obywatelskich - polegających na zasięganiu przez administrację publiczną w powtarzalny sposób opinii dużej, możliwie reprezentatywnej (losowanej) grupy mieszkańców danego terytorium lub użytkowników określonych usług publicznych. Te same osoby pozostają w grupie panelowej przez okres kilku lat (2-4), co pozwala na rejestrację zmian opinii poszczególnych osób między kolejnymi badaniami / pomiarami.

§ 4. Informację o prowadzeniu konsultacji umieszcza się na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Można je ogłosić również poprzez rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, podanie informacji w prasie lokalnej, radiu, telewizji, portalach społecznościowych.

§ 5. 1. O wynikach konsultacji Wójt informuje stronie internetowej Gminy, portalach internetowych, na tablicy w Urzędzie lub w jednostkach organizacyjnych.

2. Do każdej pisemnie zgłoszonej uwagi Wójt musi się odnieść, uzasadniając, czemu dana uwaga została odrzucona.

Rozdział 3.
Konsultacje aktów prawa miejscowego i programu współpracy

§ 6. Konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podlegają projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 7. 1. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Wólka.

2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

3. Informację o prowadzeniu konsultacji wraz z dołączonym projektem lub projektami aktów prawa miejscowego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 8. 1. Czas konsultacji wynosi do 7 dni, poza uchwałami w sprawie programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz strategiami i programami, gdzie termin nie może być krótszy niż 14 dni.

2. Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach w terminie określonym w § 8 ust. 1 przekazują Wójtowi pisemną opinię dotyczącą przedłożonego do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego. Dopuszcza się również zgłaszanie uwag i wniosków w formie elektronicznej.

3. Wzór formularza konsultacji pisemnych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, określony jest w załączniku A do uchwały.

§ 9. Traci moc uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Wólka z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Madoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.66.2015
Rady Gminy Wólka
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X.66.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015r. Strona tytułowa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.66.2015
Rady Gminy Wólka
z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik A do uchwały nr X.66.2015 Rady Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015r. Formularz konsultacji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »