| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.323.2015 Wojewody Lubelskiego

z dnia 22 lipca 2015r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr VII/42/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Milejów zakazu używania wody z komunalnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogródków przydomowych i upraw polowych

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.).

stwierdzam nieważność

uchwałyNr VII/42/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie GminyMilejów zakazu używania wody z komunalnych urządzeń wodociągowychdo podlewania ogródków przydomowych i upraw polowych.

Uzasadnienie

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy Milejów została doręczona organowi nadzoru w dniu 2 lipca 2015 r.

Rada Gminy przedmiotową uchwałą wydaną na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym wprowadziła zakaz używania wody z komunalnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogródków przydomowych i upraw polowych.

W § 1 ust.1 powyższej uchwały stwierdzono, żeze względu na ograniczoną wydajność ujęć wody na terenie Gminy Milejów, obowiązek oszczędnej i racjonalnej gospodarki wodą oraz zapewnienia dostaw wody na potrzeby socjalno bytowe wprowadza się na terenie Gminy Milejów zakaz używania wody z komunalnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogródków przydomowych i upraw polowych, w godzinach od 16°° do 23°°,zaś w ust. 2 wskazano, iżzakaz obowiązuje do odwołania.

Na mocy § 2 uchwały postanowiono, żewinni naruszenia zakazu określonego w § 1 podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Jak stanowi art. 40 ust. 3 wskazanej ustawy, w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących mogą być wydane przepisy porządkowe przez radę gminy, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy, przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Analizując wskazane w podstawie prawnej uchwały przepisy ustawy o samorządzie gminnym należy zauważyć, iż żeby wprowadzić określone normy w formie przepisów porządkowych muszą wystąpić jednocześnie dwie przesłanki.

Według pierwszej materia podlegająca unormowaniu nie może być uregulowana w innych przepisach powszechnie obowiązujących. Natomiast według drugiej wprowadzenie określonych norm musi być uzasadnione ze względu na ochronę wartości o jakich mowa w art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym t.j. życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Zdaniem organu nadzoru, nie było podstaw do podjęcia przez Radę Gminy Milejów przedmiotowej uchwały.

Nie zostały bowiem spełnione jednocześnie obie przesłanki warunkujące wydanie przepisów porządkowych.

Zdaniem organu nadzoru zakazu używania wody z komunalnych urządzeń wodociągowych nie można wprowadzić w drodze aktu porządkowego rady gminy. Wynika to z tego, że w świetle art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139) rada gminy (miasta), po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin jest aktem prawa miejscowego (ust. 1).

Dodatkowo przepis art. 19 ust. 2 ww. ustawy wskazuje na niezbędne elementy, jakie powinien określać regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z nim, regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalane w taryfach;

4) warunki przyłączenia do sieci;

5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych;

6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wykonanego przyłącza;

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W świetle powyższego regulamin jako akt powszechnie obowiązujący na terenie gminy, może określać obowiązki odbiorców wody w przypadku ograniczonej wydajności ujęć wody na terenie Gminy Milejów.

Jednym z tych obowiązków może być także"zakaz używania wody zkomunalnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogródkówprzydomowych i upraw polowych, w godzinachw godzinach od 16°° do 23°°."

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych (patrz m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2006r., sygn. akt II OSK 417/06, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2011r, sygn. akt II SA/Wr 702/10, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 października 2005r. sygn. akt II SA/Bd 932/05).

W powołanym wyroku z 21 czerwca 2006 r. NSA stwierdził jednoznacznie,że "stosownie do treści art. 19 ust. 2 - regulamin taki winienokreślać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, atakże odbiorców usług. Jednym z takich obowiązków może być zakazużywania wody z urządzeń komunalnych do podlewania ogródkówprzydomowych i upraw rolnych, z uwagi na ograniczoną wydajność ujęćwody".

Ubocznie należy dodać, iż § 38 uchwały Nr XI/62/03 Rady Gminy Milejów z dnia 16 października 2003r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Milejowie wydany na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (…) stanowi, że odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i zużywać ją zgodnie z przeznaczeniem, zaś zgodnie z § 39 tego regulaminu, odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający jego działalności, a w szczególności do: wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci (pkt d).

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/42/15 Rady Gminy Milejów jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

WOJEWODA LUBELSKI


Wojciech Wilk

Otrzymują:

1) Wójt Gminy Milejów;

2) Przewodniczący Rady Gminy Milejów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »