| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Trzebieszów

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 163) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 2. 1. Odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ponoszą osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osób, o których mowa w ust. 1, określa poniższa tabela

pkt

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1, określa poniższa tabela

Wysokość odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyrażona w procentach, którą ponosi:

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

1.

Powyżej 100% do 130%

5%

10%

2.

Powyżej 130% do 150%

10%

20%

3.

Powyżej 150% do 200%

20%

30%

4.

Powyżej 200% do 250%

30%

40%

5.

Powyżej 250% do 300%

40%

50%

6.

Powyżej 300% do 350%

50%

60%

7.

Powyżej 350% do 400%

70%

80%

8.

Powyżej 400%

100%

100%

3. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 10,00 zł.

4. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 18,00 zł.

§ 4. 1. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w okresach miesięcznych, nie później niż do 5 dnia miesiąca po miesiącu, w którym usługa była wykonana na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej usługi.

2. Opłaty miesięczne za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych faktycznie wykonanych w danym miesiącu, ceny za jedną godzinę tych usług i wysokości odpłatności za przyznane usługi ponoszonej przez osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie.

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą zostać zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku, ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za więcej niż jeden rodzaj usług lub za więcej niż jedną osobę w gospodarstwie domowym korzystającą z usług;

2) konieczność ponoszenia udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy lub osoby pozostającej w gospodarstwie domowym dodatkowej opieki;

3) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub leczniczo-rehabilitacyjnej;

4) ponoszenie stałych, udokumentowanych wydatków niezbędnych w procesie leczenia lub rehabilitacji, takich jak: wydatki na leki, artykuły higieniczne, pielęgnacyjne, w wysokości powyżej 200 miesięcznie;

5) posiadanie trojga lub więcej małoletnich dzieci będących na utrzymaniu rodziny lub osoby.

6) szczególne okoliczności wynikające z długotrwałej choroby, bezrobocia, niepełnosprawności, śmierci członka rodziny, strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXV/129/05 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebieszów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Izdebski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »