| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII.32.2015 Rady Gminy Spiczyn

z dnia 20 maja 2015r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Spiczynie. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego Nr PN-II.4131.277.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. stwierdzające nieważność wyżej wymienionej uchwały w części)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn.zm.) Rada Gminy Spiczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej w Spiczynie w treści zgodnej z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VII.32.2015
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 20 maja 2015 roku

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W SPICZYNIE

Rozdział 1.
- PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna zwana dalej GBP działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. nr 85, poz. 642 z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. nr 13 poz. 406 z późn. zm. )

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. nr 142 poz. 594 z późn. zm.)

4. Niniejszego statutu.

§ 2. Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, którą prowadzi Gmina Spiczyn.

§ 3. 1. GBP posiada osobowość prawną.

2. GBP jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

3. GBP posiada filie biblioteczne w Jawidzu i Zawieprzycach.

4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Organizator.

5. Nadzór merytoryczny nad GBP wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej.

6. Organizator zapewnia środki potrzebne do funkcjonowania GBP.

§ 4. Siedzibą GBP jest Spiczyn, a terenem działalności Gmina Spiczyn.

§ 5. GBP używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem tj. : "Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie, 21-077 Spiczyn 8A, REGON 431201957, NIP 713-27-42-601" i owalnej pieczątki do identyfikacji zbiorów.

Rozdział 2.
- PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

§ 6. Celem działania GBP jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

§ 7. Do szczegółowego zakresu działań biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb młodzieży uczącej się.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa.

4. Sprawowanie nadzoru nad filiami.

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

6. Analizowanie potrzeb czytelniczych, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

7. Biblioteka może też podejmować inne działania wynikające z potrzeb społeczności lokalnej.

Rozdział 3.
- ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 8. 1. Na czele GBP stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator.

3. Organizacje wewnętrzną GBP określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora GBP.

§ 9. Składanie oświadczeń woli w imieniu GBP w zakresie praw i obowiązków majątkowych należy do dyrektora GBP. Dyrektor może udzielić upoważnienia innym pracownikom GBP.

§ 10. Dyrektor GBP może powołać Gminną Radę Biblioteczną jako organ o charakterze doradczo-opiniodawczym w składzie do 3 osób.

Rozdział 4.
- MIENIE I FINANSE

§ 11. GBP gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabyta częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12. Podstawą gospodarki finansowej GBP jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przekazanej przez organizatora. Wysokość rocznej dotacji ustala Rada Gminy.

§ 13. Środki finansowe na działalność GBP pochodzą w szczególności z:

1. Budżetu gminy.

2. Innych źródeł, w tym środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych w formie darowizn.

Rozdział 5.
- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. Statut GBP nadaje Rada Gminy. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »