| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 21 sierpnia 2015r.

w sprawie stwierdzenia nieważności wobec części uchwały Rady Gminy Siennica Różana

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

Stwierdzenia się nieważność § 5 ust. 6, 7, 8 uchwały Nr VI/42/2015 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowej inwestycji, z powodu naruszenia art. 6 ust. 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z póżn. zm.).

U Z A S A D N I E N I E

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, po zbadaniu doręczonej w dniu 30 lipca 2015 r. uchwały Rady Gminy Siennica Różana w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowej inwestycji, uznało, że została ona podjęta w części z istotnym naruszeniem prawa i 4 sierpnia 2015 roku wszczęło postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia nieważności części tej uchwały.

W § 5 ust. 6 i 7 uchwały postanowiono, że utrata prawa do zwolnienia następuje w miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki udzielenia pomocy. Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Utrata prawa do zwolnienia i nałożenie na podatnika obowiązku zwrotu pomocy wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia utraty uprawnień do korzystania z udzielonej pomocy - o czym postanowiono w § 5 ust. 8 uchwały - wykracza poza zakres delegacji ustawowej, określonej przepisami art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 r., poz. 613), określającymi postępowanie w przypadku niedopełnienia przez podatnika warunków uprawniających do korzystania z ulgi podatkowej.

Regulacje dotyczące weryfikacji prawa do zwolnienia zawierają przepisy Ordynacji podatkowej oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).

Z przepisów Ordynacji podatkowej nie wynika obowiązek zwrotu zwolnienia, wynika zaś obowiązek ustalenia (wraz ze wskazaniem terminu płatności) bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego. W odniesieniu do podatników będących osobami fizycznymi, dla których zobowiązanie podatkowe powstaje z chwilą doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku (art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej) termin płatności wynosi - zgodnie z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej - 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Natomiast podatnicy będący osobami prawnymi, w sytuacji utraty prawa do korzystania ze zwolnienia, są zobowiązani do złożenia korekty deklaracji, a podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty (art. 21 § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej). Niezapłacenie podatku w terminie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej, od której - jak stanowi art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej - naliczane są odsetki za zwłokę.

Rada Gminy Siennica Różana nie usunęła we właściwym czasie wskazanych naruszeń prawa, dlatego też Kolegium RIO w Lublinie orzekło nieważność części uchwały, o której mowa w osnowie.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Siennica Różana prawo wniesienia, za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały.

Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie


Alina Smagała

Otrzymują:

1. Rada Gminy Siennica Różana,

2. Wójt Gminy Siennica Różana

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »