| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2015 Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim

z dnia 24 marca 2015r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok

W dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Powiatu w Janowie Lubelskim uchwałą nr XLII/242/13 przyjęła budżet powiatu na rok 2014 w którym :

dochody budżetu powiatu zaplanowane zostały

na kwotę 40.062.174,83 zł w tym:

dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 7.106.705,00 zł,

dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000 zł.,

dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie 25.000 zł.

Natomiast wydatki budżetu powiatu kształtowały się na poziomie 40.339.012,51 zł

w tym:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 7.106.705zł,

wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40.180,30 zł,

wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków kwota 25.000,00 zł.

Planowane przychody budżetu powiatu kształtowały się na poziomie 2.461.767,00 zł natomiast rozchody budżetu powiatu kształtowały się na poziomie 2.184.929,32zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w trakcie wykonywania budżetu powiatu w wyniku zmian wysokości kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych, zmian w planowanych wydatkach ,zmian w planowanych rozchodach i przychodach budżet powiatu ukształtował się na poziomie:

30.000 zł i zostały zrealizowane w 108,80 % tj. w kwocie 32.640,65 zł.

Natomiast na dzień 31 grudnia 2014 roku zaplanowane wydatki budżetu powiatu na kwotę 50.237.983,97 zł zrealizowano w 97,07 % tj. na kwotę 48.766.550,34 zł

w tym:

W ogół wydatków budżetu powiatu wchodzą ;

Środki te w 2015 roku zostały przeznaczone na sporządzenie planów uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów ze względu na bardzo dużą powierzchnię objętą opracowaniem tj.5431,9 ha.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano przychodyw kwocie 4.522.144,42 zł , które zostały zrealizowane w 100 % tj :

deficyt budżetu powiatu oraz przeznaczone zostały na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaplanowane zostały rozchody w wysokości 1.966.124,56 zł, które zostały zrealizowane w 100 % na co złożyły się spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 734.933,32zł w tym:

1. Kredyt zaciągnięty w 2007 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.000.000 zł. W 2014 roku spłacona została kwota 133.333,32 zł. Pozostała kwota do spłaty 1.066.666,76 zł.

2. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.500.000 zł. W 2014 roku spłacona została kwota 175.000 zł. Pozostała kwota do spłaty 2.450.000,00 zł.

3. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900.000 zł. W 2014 roku została spłacona kwota 300.000 zł. Kredyt został całkowicie spłacony.

4. .Kredyt zaciągnięty w 2010 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.000.000 zł. Rata roku 2014 została spłacona w m-cu grudniu 2013 roku . W 2014 roku w/w kredyt nie był spłacany , pozostała kwota do spłaty 6.400.016,00 zł.

5. Pożyczka zaciągnięta w 2012 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 372.923 zł.W 2014 roku spłacona została kwota 78.600 ,00 zł. Pozostała kwota do spłaty 215.723, 00 zł.

6. Pożyczka zaciągnięta w 2013 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 586.286 zł.W 2014 roku spłacona została kwota

48.000,00 zł. Pozostała kwota do spłaty 538.286,00 zł.

- Udzielona została pożyczka krótkoterminowa szpitalowi na wydatki inwestycyjne i bieżące w kwocie 1.231.191,24 zł .

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 11.670.691,76 zł oraz zobowiązania z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZZOZ w Janowie Lubelskim wynoszą 8.478.726,93zł wraz z odsetkami.

Zaś zobowiązania z tytułu dostaw towarów, usług, składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, wydatków inwestycyjnych wyniosły 2.305.128,81zł w tym zobowiązanie wymagalne 100 zł z tytułu opłat .

Na dzień 31 grudnia 2014 roku należności z tytułu udzielonych przez powiat pożyczek wynoszą 628.985,16zł. Należności z tytułu dochodów budżetowych i pozabudżetowych wynoszą 176.611,43 zł natomiast należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych i pozabudżetowych wynoszą 144.177,60 zł.

Na w/w należności wymagalne złożyły się między innymi należności za dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości przy w Janowie Lubelskim ul. Bialskiej 69. Obecnie postępowanie komornicze zostało zawieszone postanowieniem z dnia 17 października 2013 roku . Dzierżawa budynku przy ul. Zamoyskiego 33 obecnie sprawa jest w sądzie o nakaz zapłaty zaległości .Natomiast pozostałe należności wymagalne to z tytułu:

z tytułu 25% udziału powiatu z opłat z nieruchomości skarbu państwa, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków przez firmy przewozowe, z tytułu reklam w panoramie powiatu janowskiego, z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych od firmy projektowej za błędy w dokumentacji.

W wyniku realizacji budżetu w 2014 roku budżet powiatu zamknął się deficytem w kwocie -1.414.243,85 zł przy planowanym deficycie 2.556.019,86 zł. W związku z powyższym na koniec roku 2014 pozostały wolne środki na rachunku bankowym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.141.776, 01 .

Wolne środki , które pozostały na rachunku bankowym powstały w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych , które nie zostały zrealizowane w 100% .

Niektóre wydatki zostały niezrealizowane w związku z przesuniętymi procedurami przetargowymi na rok 2015 , wydatki w ramach projektów unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów. Wolne środki powstały również w związku z realizacją ponadplanowych dochodów : z tytułu opłat geodezyjnych , opłat komunikacyjnych , z tytułu odsetek , z tytułu udziału PIT i CIT jak również innych dochodów . Wolne środki wynikają również z ponadplanowych dochodów majątkowych z tytułu otrzymanej refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu "Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie Janowskim".

W części dalszej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przedstawia się realizację dochodów wg źródeł ich powstawania z podziałem na bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem 1 wraz z ich analizą opisową oraz realizacje wydatków wg działów , rozdziałów z podziałem na poszczególne grupy wydatków tj: wynagrodzenia i składki , dotacje , wydatki na realizacje zadań statutowych , świadczenia na rzecz osób fizycznych , obsługę długu , wydatki majątkowe , wydatki finansowane z budżetu środków europejskich , wydatki współfinansowane z budżetu środków europejskich zgodnie z załącznikiem Nr 2 wraz z ich analizą opisową.

Natomiast część tabelaryczną realizacji budżetu w zakresie pozostałych załączników uchwały budżetowej na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiają załączniki od 3 do 8 do niniejszego sprawozdania.

Przedstawia się również informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp dokonanych w trakcie roku budżetowego 2014 w formie załącznika nr 9 do niniejszego sprawozdania oraz informację na temat realizacji programów wieloletnich jako załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Przewodniczący Zarządu Powiatu


Jerzy Bielecki


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »