| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Kocku

z dnia 28 sierpnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kock na rok 2015

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015, zmienionej uchwałą nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 27 lutego 2015 r., uchwałą nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 24 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 21.635.718 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20.697.128 zł i dochody majątkowe w kwocie 938.590 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30.000 zł;

2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.551.169 zł;

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000 zł;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.724 zł;

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 485.000 zł.";

2) załącznik nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Kock na 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 23.129.462 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.182.662 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.946.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88.700 zł;

2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.551.169 zł;

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 122.000 zł;

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł;

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7.724 zł;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 485.000 zł.";

4) załącznik nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Kock na 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 1.493.744 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.493.744 zł.";

6) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.097.616 zł.";

7) załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 4 "Wykaz planowanych dotacji w budżecie Gminy Kock w 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 5 "Plan inwestycji gminnych w 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 6 "Wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Futera


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »