| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Szastarka

z dnia 13 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity / Dz. U z 2013 roku poz 594 z późn zmian/ art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U z 2013 roku poz 885 z późn zmian / , Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę - 480.- z tego :- dział 751" Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa " w rozdziale 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej " § 2010" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami " o kwotę - 480.-

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę - 50.000.- z tego :- dział 600 " Transport i łączność " w rozdziale 60078 " Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6330" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin " o kwotę - 50.000.-

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w kwocie - 21.189.367.-

2. Ustala się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 2.615.852,61

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę - 164.304,47 z tego :

- dział 600 " Transport i łączność " w rozdziale 60014 " Drogi publiczne powiatowe " o kwotę - 144.094,47 z tego : § 6050 o kwotę - 144.094,47 z tego : zadanie : " Budowa chodnika w miejscowości Blinów I na odcinku od remizy OSP Blinów do posesji Pana R.Woś/ opracowanie dokumentacji , wykonanie częściowe chodnika " w kwocie - 100.000.- zadanie : " Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Polichna cz IV biegnącej w miejscowości Polichna w kierunku Szastarki na odcinku 500 mb/wykonanie dokumentacji m częściowe wykonanie chodnika / w kwocie - 44.094,47

- dział 751" Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa " w rozdziale 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" o kwotę - 480.- z tego :

§ 3030. o kwotę - 480.- dział 852 " Pomoc społeczna "o kwotę - 19.730.- z tego : - w rozdziale 85212" Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " o kwotę - 3.680.- z tego : § 4040 o kwotę - 487.- z/zlecone

§ 4210. o kwotę - 1.175.- z/zlecone

§ 4300. o kwotę - 1.000.-z/ zlecone

§ 4440. o kwotę - 18.-z/ zlecone

§ 4700. o kwotę - 1.000.-z/zlecone

- w rozdziale 85219 " Ośrodki pomocy społecznej " o kwotę - 3.000.- z tego : § 4040 o kwotę - 875.- z/własne

§ 4170. o kwotę - 1.152.- z/własne

§ 4440. o kwotę - 945.- z/własne

§ 4480. o kwotę - 28.- z/wlasne

- w rozdziale 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze " o kwotę - 199.- z tego :§ 4040 o kwotę - 69.- z / własne

§ 4440. o kwotę - 130.-z/ własne

- w rozdziale 85295 " Pozostała działalność " o kwotę - 12.851.- z tego : § 3110 o kwotę - 12.851.- z/własne

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę - 213.824,47 z tego :

- dział 600 " Transport i łączność " w rozdziale 60078 " Usuwanie skutków klęsk żywiołowych " o kwotę - 50.000.- z tego :§ 6050 o kwotę - 50.000.- z przeznaczeniem na realizację zadania : " Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 106627 L od km 0+018 do km 0+142 w miejscowości Brzozówka Kolonia ".

- dział 852 " Pomoc społeczna " o kwotę - 19.730.- z tego :- w rozdziale 85212" Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego " o kwotę - 3.680.- z tego :

§ 4010. o kwotę - 3.630.-z/zlecone

§ 4120. o kwotę - 50.-z/zlecone - w rozdziale 85219 " Ośrodki pomocy społecznej " o kwotę - 3.000.- z tego : § 4210 o kwotę - 3.000.-

- w rozdziale 85228 " Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze " o kwotę - 11.050.- z tego : § 4010 o kwotę - 9.300.- z/ własne

§ 4110. o kwotę - 1.250.-z/własne

§ 4410. o kwotę - 500.-z/własne - w rozdziale 85295 " Pozostała działalność " o kwotę - 2.000.- z tego : 3110 o kwotę - 2.000.- z/własne z przeznaczeniem na dożywianie bez składania dokumentów na wnioski dyrektorów szkół .- dział 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza " w rozdziale 85415 " Pomoc materialna dla uczniów " o kwotę - 3.160.- z tego : §3240 o kwotę - 3.160.- z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych i sportowych w II półroczu 2015 r.

- dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska " w rozdziale 90095 " Pozostała działalność " o kwotę - 140.934,47 z tego : § 6059 o kwotę - 75.934,47

§ 6057. o kwotę - 65.000.- z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania : "Program funkcjonalno- użytkowy na budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Szastarka .

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w kwocie - 21.563.234,46

2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 2.615.852,61

3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku 2015 w kwocie - 4.678.883,,31

4. Ustala się wykaz wydatków na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w roku 2015 w kwocie - 4.212.953,75

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Jakubaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Gminy Szastarka
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Gminy Szastarka
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Gminy Szastarka
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/61/2015
Rady Gminy Szastarka
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »