| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/27/2015 Rady Gminy Łaziska

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół w Łaziskach

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Łaziska uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół w Łaziskach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/66/2003 Rady Gminy Łaziska z dnia 28 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół w Łaziskach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaziska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kołodziejczyk


Załącznik do Uchwały Nr VIII/27/2015
Rady Gminy Łaziska
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

S T A T U T
GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ
W ŁAZISKACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Łaziskach, zwany w dalszej części Statutu "Zespołem" został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy Łaziska Nr XIII/75/95 z dnia 08 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Zespół Obsługi Szkół".

§ 2. 1. Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Łaziska nie posiadającą osobowości prawnej, która działa w formie jednostki budżetowej.

2. Zespół posługuje się symbolem GZOS.

§ 3. 1. Siedziba Zespołu mieści się w budynku Urzędu Gminy Łaziska nr 76, 24-335 Łaziska.

2. Terenem działania Zespołu jest teren Gminy Łaziska.

§ 4. Zespół używa pieczęci podłużnej o brzmieniu: "Gminny Zespół Obsługi Szkół, 24-335 Łaziska tel. 828-90-35".

Rozdział 2.
Przedmiot działalności jednostki

§ 5. 1. Przedmiotem działalności Zespołu jest prowadzenie obsługi finansowo - księgowej i administracyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Łaziska, do których należą szkoły podstawowe, w tym oddziały przedszkolne i gimnazjum, oraz wykonywanie innych zadań w zakresie oświaty powierzonych Zespołowi przez organy gminy.

2. Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej szkół,

2) organizowanie wypłaty wynagrodzeń i pozostałych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach,

3) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

4) opracowywanie wspólnie z dyrektorami szkół projektów planów finansowych tych jednostek,

5) opracowywanie zbiorczych projektów budżetu oświaty na podstawie planów i wydatków poszczególnych szkół,

6) prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planach finansowych placówek oświatowych i zespołu, przygotowywanie na podstawie wniosków dyrektorów szkół propozycji zmian w planach finansowych oraz przedkładanie informacji w tym zakresie organom gminy,

7) współdziałanie z dyrektorami szkół w sporządzaniu sprawozdań jednostkowych i opracowywaniu sprawozdań łącznych w zakresie danych statystycznych (GUS, SIO) dotyczących zatrudnienia, wynagrodzenia, dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów własnych,

8) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół - na podstawie decyzji wydawanych przez dyrektorów, oraz prowadzenie obsługi funduszu mieszkaniowego,

9) prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji księgowej składników majątkowych stanowiących mienie szkół i Zespołu oraz uzgadnianie na tej podstawie stanów wynikających z przeprowadzonych spisów inwentarza,

10) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie realizacji zadań leżących w kompetencjach organu prowadzącego oraz dotyczących budżetu oświaty,

11) prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół i pracowników Zespołu,

12) prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół,

13) przygotowywanie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół,

14) prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,

15) weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół i przygotowanie ich do zatwierdzenia przez Wójta Gminy,

16) organizacja dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

17) kontrola spełniania obowiązku nauki przez uczniów od 16 do 18 roku życia,

18) świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz pomocy w ramach programów rządowych,

19) prowadzenie spraw dotyczących refundacji pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

20) zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Zespołu,

21) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łaziska w zakresie realizacji zadań oświatowych, z kuratorium oświaty i innymi instytucjami oświatowo - kulturalnymi.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja jednostki

§ 6. 1. Działalnością Zespołu kieruje kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownika Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Łaziska.

3. Kierownik Zespołu działa jednoosobowo, w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Łaziska.

4. Kierownik zapewnia właściwą organizację pracy Zespołu oraz odpowiada za całokształt jego działalności, w tym za prawidłowość gospodarki finansowej.

5. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Wójt Gminy Łaziska.

§ 7. 1. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. Kierownik Zespołu dokonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Zespole.

3. Zasady wynagradzania pracowników Zespołu i ich kwalifikacje określają odrębne przepisy.

§ 8. Strukturę organizacyjną Zespołu oraz szczegółowy zakres zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach określa regulamin organizacyjny ustalony przez kierownika Zespołu w formie zarządzenia i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa jednostki

§ 9. 1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki jednostki.

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych dotyczących gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

3. Zespół prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych i zgodnie z przepisami wykonawczymi określającymi zasady rachunkowości.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kołodziejczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »