| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hrubieszowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miejska w Hrubieszowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr L/327/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hrubieszowa (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014r. poz. 974) wprowadza się następujące zmiany w załączniku do uchwały - Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hrubieszowa:

1) w § 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

opakowań szklanych,";

2) w § 2 lit. k otrzymuje brzmienie:

odpadów budowlanych i rozbiórkowych,";

3) w § 3 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy gromadzić w odrębnych pojemnikach lub w wyznaczonym miejscu na nieruchomości i dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych niezwłocznie po zakończeniu etapu remontu, budowy lub rozbiórki, w ramach których powstały.";

4) w § 7 lit. c otrzymuje brzmienie:

worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 60l do 120l, tylko do odpadów zbieranych selektywnie, różniące się kolorami, w szczególności:

- niebieski - na papier i tekturę,

- żółty - na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

- zielony - na szkło opakowaniowe,

- brązowy - na odpady zielone.";

5) w § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych, zgromadzonych w pojemnikach lub workach, ma się odbywać:

a) z budynków wielolokalowych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca,

b) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.";

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17 W zabudowie jednorodzinnej oraz na terenie ogrodów działkowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie przez kompostowanie w przydomowych kompostownikach."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Serafin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »