| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/88/2015 Rady Miasta Krasnystaw

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Krasnystaw oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 236, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Krasnystaw, a także niepublicznych:

1) przedszkoli, w tym specjalnych;

2) innych form wychowania przedszkolnego;

3) szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi.

§ 2

1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne podmioty niż gmina otrzymują na każdego ucznia z budżetu dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Krasnystaw, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające warunki określone w art. 90 ust. Ib ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Krasnystaw dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę , pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Krasnystaw dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta Krasnystaw wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

4. Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Miasta Krasnystaw w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Krasnystaw, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. lc ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Miasta Krasnystaw na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Krasnystaw, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

6. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 5, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Miasta Krasnystaw dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Krasnystaw, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Dotacja z budżetu Miasta Krasnystaw na każdego niepełnosprawnego ucznia przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-6, jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

8. W przypadku braku na terenie gminy Miasto Krasnystaw przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1-6, są wydatki bieżące ponoszone przez Miasto Krasnystaw na prowadzenie przedszkoli publicznych, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

9. Szkoły publiczne prowadzone przez inne podmioty niż gmina otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Krasnystaw dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Krasnystaw pomniejszonym o kwotę dotacji, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę. W przypadku nieprowadzenia przez Miasto Krasnystaw szkoły danego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę.

10. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta Krasnystaw w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

11. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Miasta Krasnystaw na każdego ucznia objętego tą formą pomocy dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

12. Do dnia 31 sierpnia 2016 r. przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 3

1. Dotacje, których wysokość uzależniona jest od ustalonych w budżecie Miasta Krasnystaw wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia przedszkola i szkoły określonego typu i rodzaju, obliczane są na podstawie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej, przyjętej na dany rok budżetowy. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok do obliczenia kwoty dotacji przyjmuje się kwoty ujęte w projekcie uchwały budżetowej.

2. W przypadku zmiany ustalonej w budżecie wysokości wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli i szkół określonego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę, kwota dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków ulega zmianie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmiany budżetu.

3. Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, do czasu otrzymania przez gminę metryczki subwencji oświatowej na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki od stycznia tego samego roku budżetowego.

§ 4

1. Osoby prowadzące jednostki, o których mowa w § 1, składają burmistrzowi w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek o udzielenie dotacji zawierający planowaną liczbę uczniów. W przypadku podmiotów wymienionych w § 2 ust. 2, 3, 5, 6, 10 i 11 złożenie wniosku jest warunkiem udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Osoba składająca wniosek jest zobowiązana zgłaszać burmistrzowi wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 5

1. Podmiot prowadzący dotowaną jednostkę składa burmistrzowi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. W informacjach składanych w lipcu i sierpniu wykazuje się:

a) faktyczną liczbę uczniów - w przypadku gdy dana jednostka funkcjonuje bez przerwy wakacyjnej;

b) liczbę uczniów z miesiąca czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy po złożeniu informacji za miesiąc czerwiec - w przypadku gdy w jednostce obowiązuje przerwa wakacyjna.

§ 6

Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, lub ich zespołu, wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część dotacji za miesiąc grudzień jest przekazywana do dnia 15 grudnia.

§ 7

1. Podmiot prowadzący dotowaną jednostkę składa burmistrzowi pisemne rozliczenie otrzymanej dotacji za okresy:

1) kwartalne - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale;

2) roczne - w terminie do 15 stycznia roku następnego. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2. W przypadku prowadzenia przez jeden podmiot na terenie Miasta Krasnystaw więcej niż jednej placówki, rozliczenia należy składać oddzielnie dla każdej z nich.

3. Wykorzystanie udzielonej dotacji wskazane w rozliczeniu potwierdza się dowodami księgowymi znajdującymi się w dokumentach jednostki, zawierającymi:

1) adnotacje o zapłacie dokonanej z dotacji udzielonej z budżetu Miasta Krasnystaw wraz ze wskazaniem kwoty dotacji;

2) opis przeznaczenia wydatku.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 8

1. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego, dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości albo wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Krasnystaw w terminach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Ustalona na podstawie rocznego rozliczenia dotacji kwota zobowiązania organu dotującego z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy, wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego.

§ 9

1. Organ dotujący (co najmniej raz w roku) przeprowadza kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w zakresie:

1) zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach i rozliczeniach - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania lub innych dokumentów umożliwiających weryfikację liczby uczniów;

2) wykorzystania dotacji wyłącznie na wydatki, o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej dokonywanie wydatków ze środków pochodzących z dotacji.

§ 10

1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Krasnystaw na podstawie imiennego upoważnienia burmistrza.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników;

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego;

5) określenie zakresu kontroli;

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

3. O terminie i zakresie kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej jednostki w dniach i godzinach pracy obowiązujących w tej jednostce oraz w obecności jej pracowników, z zastrzeżeniem ust. 5-7.

5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie kontrolowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w terminie uzgodnionym z kontrolującym, jednak nie później niż 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do okazania tych dokumentów.

6. W przypadku niedostarczenia dokumentów w sposób wskazany w ust. 5, czynności kontrolne w niezbędnym zakresie można przeprowadzić w siedzibie organu prowadzącego kontrolowaną jednostkę.

7. Za zgodą kontrolowanego czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w siedzibie organu dotującego.

§ 11

Kontrolujący mają prawo:

1) wstępu do kontrolowanej jednostki oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania;

2) sporządzania kopii dokumentów, otrzymania odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz wydruków z innych nośników danych - potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika lub upoważnionego pracownika kontrolowanej jednostki;

3) sporządzania zestawień i obliczeń na podstawie przedstawionych dokumentów;

4) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

5) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych.

§ 12

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;

2) wskazanie osoby prowadzącej;

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego;

7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli;

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn, zakresu i skutków;

9) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli;

10) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

11) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot;

12) parafy na każdej stronie i podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i głównego księgowego, datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, dokonanych zgodnie z postanowieniem ust. 5.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowę podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący odnotowują w protokole. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń kontroli.

§ 13

1. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego burmistrz przekazuje podmiotowi kontrolowanemu wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, burmistrz kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

3. Kontrolowany jest zobowiązany, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Edward Kawęcki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KRASNYSTAW


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Miasta Krasnystaw
z dnia 19 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

ROZLICZENIE DOTACJI OŚWIATOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU MIASTA KRASNYSTAW

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »