| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.538.2015 Wojewody Lubelskiego

z dnia 27 listopada 2015r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr IX/47/2015 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach, w części obejmującej § 9 ust. 2 w brzmieniu: "przy kontrasygnacie Wójta Gminy Wisznice" Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr IX/47/2015 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach, w części obejmującej § 9 ust. 2 w brzmieniu: "przy kontrasygnacie Wójta Gminy Wisznice" Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały.

Uzasadnienie

Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 3 listopada 2015 r.

Działając m.in. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Wisznice utworzyła Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach.

Zgodnie z tym przepisem jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe (ust. 1 pkt 2). Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd (ust. 2).

Rada Gminy w podstawie prawnej przedmiotowej uchwały powołała także art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51a ust. 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.).

Zgodnie z tymi przepisami, do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5). Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej (art. 51a ust. 1). Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym (art. 51a ust. 2).

W § 9 ust. 2 Statutu, stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały wskazano, iż podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki budżetu, opracowany przez Kierownika Domu, przy kontrasygnacie Wójta Gminy Wisznice.

Zdaniem organu nadzoru powyższa regulacja Statutu w zakresie słów:przy kontrasygnacie Wójta Gminy Wisznicezostała podjęta bez podstawy prawnej.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o finansach publicznych podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany "planem finansowym jednostki budżetowej". Szczegółowe regulacje sposób i tryb sporządzania planów finansowych przez jednostki budżetowe zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, projekty planów finansowych, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej, są zatwierdzane przez kierowników jednostek i przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy (§ 5 ust. 3).

Zarządy jednostek samorządu terytorialnego weryfikują otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy (§ 6 ust. 2). Stosownie zaś do treści § 8 ust. 5 rozporządzenia, kierownicy samorządowych jednostek budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe swoich jednostek przez dostosowanie projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 7. Z powyższych regulacji rozporządzenia wynika zatem, iż kierownicy samorządowych jednostek budżetowych są zobowiązani do sporządzenia projektu planu finansowego oraz planu finansowego jednostek budżetowych.

Ustawa o finansach publicznych przewiduję instytucję kontrasygnaty jedynie w odniesieniu do skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do treści art. 262 tej ustawy czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego (ust. 1). Czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta (ust. 2). Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo albo wykroczenie. W takim przypadku skarbnik powiadamia o tym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i regionalną izbę obrachunkową (ust. 3). Ponadto, obowiązek kontrasygnaty skarbnika (lub osoby przez niego upoważnionej) dla czynności prawnych, mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, zawarty został w przepisach ustaw samorządowych: art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445) oraz w art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz.1392).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż brak podstaw prawnych do przyjęcia w przedmiotowym Statucie regulacji, która zobowiązuje kierownika domu do uzyskania kontrasygnaty Wójta Gminy przy opracowywaniu planu finansowego środowiskowego domu samopomocy.

Każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy. Zakres upoważnienia musi być zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, działania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisów regulujących daną dziedzinę. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, iż każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy. Zakres upoważnienia musi być zawsze ustalany przez pryzmat zasad demokratycznego państwa prawnego, działania w granicach i na podstawie prawa oraz innych przepisów regulujących daną dziedzinę.

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr IX/47/2015 Rady Gminy Wisznice we wskazanym zakresie jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

.

w/z WOJEWODY LUBELSKIEGO

.


Marian Starownik

.

WICEWOJEWODA

Otrzymują:

1) Wójt Gminy Wisznice

2) Przewodniczący Rady Gminy Wisznice

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »