| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Wisznice

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Gminy Wisznice uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę publiczną, oddział przedszkolny lub inną formę wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wisznice;

2) podmiocie dotowanym - należy przez to rozumieć szkołę publiczną, oddział przedszkolny lub inną formę wychowania przedszkolnego prowadzoną na terenie Gminy Wisznice przez osobę fizyczną lub osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

§ 2. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 3. 1. Szkoły dotowane otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Wisznice dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Wisznice, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 na ucznia. Dotacja na każdego ucznia nie może być jednak niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wisznice.

2. Odziały przedszkolne w szkołach dotowanych otrzymują dotacje w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wisznice, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wisznice.

3. Inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację w wysokości równej 50 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Rossosz, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Wisznice.

4. Podmioty dotowane, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Gminy Wisznice dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Wisznice, pod warunkiem zgłoszenia w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy informację o planowanej liczby dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

§ 4. 1. Wysokość dotacji ustala Rada Gminy Wisznice w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy w oparciu o wnioski, o których mowa w § 5 uchwały.

2. Stawkę dotacji na jednego ucznia ustala Wójt Gminy Wisznice na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy Wisznice na dany rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez Gminę Wisznice wydatków bieżących budżetu ulegają również zmianie kwoty dotacji przyznanych podmiotom dotowanym.

§ 5. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego. Podmiot dotowany składa w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy wniosek o udzielenie dotacji.Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 6. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie dotacji.

2. Przy obliczaniu kwoty dotacji w poszczególnych miesiącach, uwzględnia się rzeczywistą liczbę uczniów wskazanych w miesięcznych informacjach przedłożonych przez organ prowadzący do Urzędu Gminy Wisznice w terminie do 10 dnia każdego miesiąca sporządzonej na podstawie informacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 7. 1. Organ prowadzący przekazuje do Urzędu Gminy Wisznice pisemne rozliczenie dotacji:

1) sprawozdanie kwartalne z wykorzystania dotacji - w terminie do 15 dnia po zakończeniu każdego kwartału. Wzór kwartalnego sprawozdania z wykorzystania dotacji stanowi załącznik Nr 3 do uchwały;

2) rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji - w terminie do 25 stycznia roku następującego po roku na który udzielono dotacji. Wzór rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

2. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 8. 1. Upoważnione przez Wójta Gminy Wisznice osoby mogą dokonywać kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w § 2 uchwały.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.

2) prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu dotowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiocie dotowanym oraz w obecności jego pracowników.

4. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii.

5. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele podmiotu dotowanego.

2. Jeżeli osoba reprezentująca szkołę dotowaną, oddział przedszkolny lub inną formę wychowania przedszkolnego odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.

§ 10. 1. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Wójt Gminy Wisznice przekazuje podmiotowi kontrolowanemu wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Wójt Gminy Wisznice kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

3. Kontrolowany jest zobowiązany, w terminie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz niewykorzystane do końca roku kalendarzowego podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Wisznice w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznice.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XV/89/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania(Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 4 kwietnia 2012 roku poz.1338).

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Wisznice


Ewa Nuszczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/59/2015
Rady Gminy Wisznice
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/59/2015
Rady Gminy Wisznice
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/59/2015
Rady Gminy Wisznice
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/59/2015
Rady Gminy Wisznice
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »