| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/68/15 Rady Powiatu w Rykach

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek na terenie Powiatu Ryckiego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ) art. 80 ust. 4 i ust. 8a i art. 90 ust. 4 i ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Powiatu Ryckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek na terenie Powiatu Ryckiego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego

§ 2. 1. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Powiatu Ryckiego dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego uczniaw szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Powiat Rycki, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust.3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Ryckiego. W przypadku nieprowadzenia przez Powiat Rycki szkoły tego samego typu
i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Ryckiego.

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Powiatu Ryckiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Rycki.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącegow co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu Powiatu Ryckiego w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach. W przypadku braku na terenie Powiatu Ryckiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą jednostkę samorządu terytorialnego na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

4. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotacjęz budżetu Powiatu Ryckiego w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez Powiat Rycki, jednak nie niższej od kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Ryckiego. W przypadku nie prowadzenia przez Powiat Rycki danego rodzaju placówki publicznej podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Ryckiego.

5. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu Powiatu Ryckiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Ryckiego. W przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Ryckiego.

6. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, a także publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko z budżetu Powiatu Ryckiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Ryckiego.

7. Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu Powiatu Ryckiego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Ryckiego.

§ 3. 1. Wysokość dotacji w budżecie powiatu na dany rok ustala się w oparciu o planowaną liczbę uczniów/wychowanków, podaną we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, o których mowa w § 2 ust.1, ust. 3 i ust. 4 będących podstawą naliczenia dotacji, zmianie ulegają również kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków - poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.

3. Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, do czasu otrzymania przez Powiat Rycki metryczki subwencji na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy, wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki, począwszy od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego.

4. O każdorazowym ustaleniu lub zmianie wysokości dotacji Starosta Rycki niezwłocznie informuje pisemnie podmiot prowadzącą szkołę/placówkę.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osób prowadzących podmioty, o których mowa
w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, służący zaplanowaniu dotacji w budżecie. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1.

2. Podmioty oświatowe, o których mowa w § 2 ust. 2, 3, 5 i 6 otrzymują dotację jedynie pod warunkiem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Organ prowadzący jest zobowiązany zgłoszenia wszelkich zmian zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

§ 5. 1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podmiotów, o których mowa w § 1 z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

2. Podmioty, o których mowa w § 1 zobowiązane są do dokonywania wydatków z rachunku, o którym mowa w ust. 1.

3. Dotacje są przekazywane na liczbę uczniów lub wychowanków, zawartą w informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków - wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca - przedłożonej do 10. dnia każdego miesiąca. Wzór informacji miesięcznej stanowi Załącznik Nr 2.

4. Informację o liczbie uczniów, którzy zostali przyjęci lub odeszli z dotowanego podmiotu oświatowego po pierwszym dniu danego miesiąca, którego informacja dotyczy składa się wraz z informacją o liczbie uczniów w miesiącu następnym.

5. Osoby prowadzące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podają liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ubiegłym miesiącu - w terminie do 10. dnia następnego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 6. Do powyższej informacji należy dołączyć listy obecności uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznym podpisem na listach obecności na tych zajęciach.

6. Dotacja za miesiąc grudzień dla szkół, o których mowa § 5 ust. 3 jest przekazywana na liczbę uczniów podaną przez organ prowadzący. Dotacja pobrana w grudniu za uczniów niespełniających warunku minimum 50% frekwencji, jako pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

7. Część dotacji wypłaconej w danym miesiącu dla szkoły oblicza się jako iloczyn stawki dotacji i ilości uczniów, wskazanej w informacji, o której mowa w § 5 ust. 3.

8. Część dotacji przypadającej na dany miesiąc dla szkoły, o której mowa w § 5 ust. 5:

1) pomniejsza się o kwotę części dotacji wypłaconej w poprzednim miesiącu na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) powiększa się o kwotę należną na uczniów, którzy nie byli uczniami w pierwszym dniu poprzedniego miesiąca, lecz mimo tego uczestniczyli w tym miesiącu w co najmniej 50 % w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

9. Dotacje za miesiąc lipiec - sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów lub wychowanków z miesiąca czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonychz listy uczniów po złożeniu tej informacji, z zastrzeżeniem ust. 5.

10. Dotacje dla szkół, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługują za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w zajęciach o których mowa w § 5 ust. 5.

11. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja, o której mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3, przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę, § 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Organ dotujący jest uprawniony dokonywać na bieżąco sprawdzenia zgodności danych zawartych w informacjach i rozliczeniach z dotychczasowymi danymi.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych osoba prowadząca szkołę uwzględnia wskazane uchybienia i przekazuje skorygowane informacje lub rozliczenia.

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

§ 7. 1. Dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe udziela się pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę:

a) poda organowi udzielającemu dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy stanowi Załącznik Nr 1,

b) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, dla szkół publicznych wypłacana jest jednorazowow terminie 30 dni od daty złożenia przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, dla szkół niepublicznych wypłacana jest jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia odpowiednioo wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

4. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 4.

§ 8. 1. Dotacja podlega rozliczeniu poprzez:

1) złożenie przez osoby prowadzące szkoły i placówki, o których mowa w § 1w Starostwie Powiatowym w Rykach rozliczenia (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 3):

a) za okres 1 stycznia - 30 czerwca w terminie do dnia 15 lipca,

b) za okres 1 stycznia - 31 grudnia w terminie do 15 stycznia następnego roku,

c) za okres od 1 stycznia do końca działalności w trakcie roku budżetowego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym działalność jednostki została zakończona;

2) ocenę, dokonaną przez Starostwo czy poniesione wydatki są wydatkami zgodnymiz przeznaczeniem dotacji oraz ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz jednostki w roku budżetowym;

3) ustalenie przypadającej na rzecz Powiatu Ryckiego należności z tytułu zwrotu dotacji, bądź ustalenie kwoty zobowiązania Powiatu Ryckiego z tytułu uzupełnienia dotacji udzielonej o różnicę między dotacją udzieloną, a dotacją należną.

2. Rozliczenie roczne powinno uwzględniać kwotę dotacji:

1) nadpłaconą w miesiącu grudniu za słuchaczy, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) niedopłaconą w miesiącu grudniu za słuchaczy, którzy nie byli słuchaczami w pierwszym dniu tego miesiąca, a uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rzecz Powiatu Ryckiego, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia wymienionych okoliczności, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi począwszy od dnia: przekazania dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i/lub następującego po upływie wyżej wymienionego terminu zwrotu w odniesieniu do dotacji pobranej niezależnie lub w nadmiernej wysokości.

4. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 wydaje się decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu wraz z odsetkami, określonymi jak dla zaległości podatkowych oraz termin, od którego nalicza się te odsetki.

5. W przypadku prowadzenia kilku szkół dotowanych z budżetu Powiatu Ryckiego podmiot prowadzący składa rozliczenia, o których mowa w ust. 1, dla każdej ze szkół odrębnie.

§ 9. 1. Podmioty zobowiązane są wykorzystać otrzymane dotacje do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ich udzielono. W przypadku zakończenia działalności przed końcem roku budżetowego, do końca ostatniego miesiąca działalności.

2. Środki z dotacji niewykorzystane w terminie, o którym mowa w ust. 1 podmiot jest zobowiązany zwrócić do dnia 31 stycznia następnego roku.

3. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od upływu terminu wykorzystania dotacji.

4. Od kwot dotacji zwróconych po terminach, o których mowa w ust. 2 i 3 nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie tych terminów.

§ 10. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków sfinansowanych z dotacji.

2. Każda z faktur (rachunków) i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki szkoły/placówki powinna zawierać adnotację : "Wydatek sfinansowany ze środków dotacji z budżetu Powiatu Ryckiego w kwocie …… zł" oraz pieczęć i podpis osoby prowadzącej podmiot lub osoby upoważnionej przez tę osobę.

§ 11. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji w tym faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków bieżących na kształcenie, wychowanie i opiekęw tym profilaktykę społeczną.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, ilości dowodów wpłat czesnego, umów o nauczanie uczniówi księgi uczniów,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej.

§ 12. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Rykach lub inne osoby uprawnione na podstawie imiennego upoważnienia Starosty Ryckiego.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli. Z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Organ dotujący może przeprowadzić kontrolę merytoryczną bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku podejrzenia złożenia nieprawdziwych danych na podstawie których naliczana jest dotacja.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub organu prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

5. Dokumentacja finansowa dotycząca podmiotu dotowanego powinna być opisana
w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków finansowanych ze środków dotacji udzielonej przez Powiat Rycki.

6. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego lub organu prowadzącego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym w miejscu, o którym mowa w ust. 4 w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

7. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji o której w §11 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.

8. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień.

9. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzone podczas kontroli podlegają oparafowaniu przez kontrolujących.

10. W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki lub przez jej organ prowadzący czynności kontrolnych, organ dotujący wzywa dyrektora szkoły lub organ prowadzący szkołę do zaprzestania tych działańw określonym terminie.

11. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 10, organ dotujący wstrzymuje przekazywanie szkole dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w szkole czynności kontrolnych.

12. Dotacja przekazana szkole za okres, którego dotyczyło wstrzymanie, może być wykorzystana wyłącznie na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły określonych w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, poniesionych przez szkołę w okresie roku budżetowego, w którym została wstrzymana dotacja. Jeżeli okres wstrzymania dotacji przypada na więcej niż jeden rok budżetowy, może być ona wykorzystana proporcjonalnie do okresów wstrzymania w poszczególnych latach budżetowych.

13. Organ dotujący w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki, może przetwarzać dane osobowe uczniów.

§ 13. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jej adres,

2) wskazanie osoby prowadzącej lub organu prowadzącego kontrolowany podmiot,

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6) datę przeprowadzenia ostatniej kontroli o tym samym przedmiocie i stopień realizacji zaleceń pokontrolnych,

7) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot i osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości jednostki,

8) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

9) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

10) zakres udzielonego instruktażu lub przedmiotu pouczeń,

11) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

12) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

13) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotuo przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

14) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot,

15) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego podmiotu i osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości jednostki.

§ 14. 1. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotacjęo odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Staroście Ryckiemuw terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń zwartych w protokole.

§ 15. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na uzyskanie dotacji lub wysokość pobranej dotacji, przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Starosta Rycki w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 14 ust. 4 uchwały, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Starosta Rycki uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 14 ust. 4.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ryckiego.

§ 17. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LXI/250/10 Rady Powiatu Ryckiego z dnia 25 czerwca 2010 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie Powiatu Ryckiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Województwa. Lubelskiego z dnia 08 września 2010 r. Nr 98, poz.1807).

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Hanna Czerska-Gąsiewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Powiatu w Rykach
z dnia 30 listopada 2015 r.

......................................................................... ......................dnia...............................
(pieczęć organu prowadzącego szkołę/placówkę)(miejscowość i data)
ZARZĄD POWIATUW RYKACH


WNIOSEK
o udzielenie dotacji na rok budżetowy ...........................
(Termin składania wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji)

1) Dane organu prowadzącego szkołę/placówkę*

1. nazwa osoby:

…………………………………………………………………………………………...

2. siedziba/adres, telefon, e-mail osoby:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

2) Dane szkoły/placówki:

1. nazwa szkoły/placówki*

…………………………………………………………………………………………...

2. adres, nr telefonu, e-mail szkoły/placówki*

…………………………………………………………………………………………...

3. typ i rodzaj szkoły/placówki*, forma kształcenia:

…………………………………………………………………………………………...

4. realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki TAK/NIE*

…………………………………………………………………………………………...

3) REGON szkoły/placówki

…..…………………………………………………………………………………………......................

4) NIP jednostki szkoły/placówki

…..…………………………………………………………………………………………......................

5) Numer i data wydania:

b) zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół/placówek

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

lub

c) decyzji w sprawie zezwolenia na założenie szkoły/placówki publicznej

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

6) Numer i data wydania aktualnej decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej (w przypadku szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej)

…..…………………………………………………………………………………………......................

…..…………………………………………………………………………………………......................

7) Nazwa banku i numer rachunku bankowego szkoły/placówki*, na który należy przekazywać dotację

…..…………………………………………………………………………………………......................

…..…………………………………………………………………………………………......................

8) Planowana liczba uczniów/wychowanków* w roku ………………………..

styczeń - sierpień

wrzesień-grudzień

w tym planowana liczba uczniów/wychowanków* niepełnosprawnych

styczeń - sierpień

wrzesień - grudzień

9) Planowana liczba słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych - ……………………

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków oraz niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych zmian w informacjach podanych we wniosku.

.........................................................................................

(pieczęć i podpis osobyuprawnionej do reprezentowania

organu prowadzącego lub przez nią upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Powiatu w Rykach
z dnia 30 listopada 2015 r.

......................................................................... ......................dnia...............................

(pieczęć oszkoły/placówki)(miejscowość i data)
ZARZĄD POWIATUW RYKACH

INFORMACJA MIESIĘCZNA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW*
wg stanu na pierwszy dzień miesiąca
(Termin składania informacji do 10 dnia każdego miesiąca)

1) Nazwa i adres szkoły/placówki* …………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………......……

2) Organ prowadzący szkołę/placówkę*…………...……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

3) Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać dotację

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

CZ. I

Informacja o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków* wg stanu na 1. dzień

miesiąca ………………...……. roku .……..

Na dzień 1. ………………….……… liczba uczniów/wychowanków* wynosi: ……….

(miesiąc i rok)

w tym liczba uczniów/wychowanków niepełnosprawnych ………

CZ. II

Informacja o faktycznej liczbie uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych

zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu, tj. miesiącu ……………………… …........... roku
(dotyczy szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki)

……………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organu prowadzącego podmiot
lub przez nią upoważnionej)

___________________________________________________________________________

Adnotacje urzędowe

(Wysokość naliczonej dotacji określa Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych):

1. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków* ……….…………………………….………………………..

2. Dotacja na jedno ucznia/wychowanka*………………………………………………...……………….

3. Należna dotacja na m-c……………………………………………..…….….r.

(miesiąc i rok)

Faktyczna liczba uczniów/wychowanków *…………...……x……………...……=………………………

dotacja x ucz./wych.*

4. Kwota korekty dotacji do przekazania szkole/placówce: …………………………………………………

5. Kwota…………………………... słownie: ………………………………………………………………...

należnej dotacji do przekazania w m-cu……………...……………..…..r. po korekcie.

(miesiąc i rok)

……........................................……… ……………. …………………….…… …………….

(sprawdził)(data)(zatwierdził)(data)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Powiatu w Rykach
z dnia 30 listopada 2015 r.

...............................................................................................dnia...............................
(pieczęć organu prowadzącego szkołę/placówkę)(miejscowość i data)
ZARZĄD POWIATUW RYKACH

ROZLICZENIE
z wykorzystania dotacji udzielonej przez Powiat Rycki
szkole/placówce*
za rok…………………

1) Dane osoby prowadzącej szkołę/placówkę*:

1. nazwa osoby

…………………………………………………………………………………………...

2. siedziba/adres, telefon, e-mail osoby

………………………………………………………………………………………...………………

2) Dane szkoły/placówki*:

1. nazwa szkoły/placówki *

…………………………………………………………………………………………...

2. adres, telefon, e-mail szkoły/placówki *

……………......………………………….……………………...…………….…………

…...………………………………………………………..………….…………..……...

3) Typ, rodzaj jednostki: szkoły/placówki*

………………………………………………………………….………………...………....

4) Rozliczenie za okres:

a) od 1 stycznia - 30 czerwca ……………… roku,

b) od 1 stycznia - 31 grudnia ……………. roku,

c) za okres od 1 stycznia do końca działalności szkoły.

5) Faktyczna liczba uczniów/wychowanków* lub faktyczna liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu - w przypadku szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki wraz z naliczeniem dotacji szkole/placówce*


Miesiąc

Faktyczna liczba uczniów/wychowanków* lub faktyczna liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu*

Dotacja
na 1

Ucznia/wychowanka

Dotacja należna

Dotacja przekazana

Różnica

nadpłata

niedopłata

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

RAZEM

X

X

6) Informacja o wykorzystaniu środków z udzielonej dotacji:

6.1. Kwota dotacji przekazana w roku/okresie, za który składane jest rozliczenie ………... zł

6.2. Kwota dotacji niewykorzystanej podlegającej zwrotowi ………………..………..….…zł

6.3. Kwota dotacji pobranej w nadmiernej wysokości podlegającej zwrotowi …………….zł

6.4. Zestawienie wydatków sfinansowanych z dotacji, o której mowa w ppkt 5.1 (bez uwzględniania kwot dotacji wymienionych w ppkt 5.2 i 5.3) za okres od ................................... do ...................................


l.p.

Wyszczególnienie rodzajów wydatków według definicji zawartej w art. 80 ust. 3 d i art. 90 ust.3d ustawy o systemie oświaty

Nr dowodu księgowego

Nr faktury lub rachunku

Data faktury lub rachunku

Data

zapłaty

faktury lub rachunku

Opis wydatku

Kwota całkowita

w tym kwota
z dotacji powiatu

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Wynagrodzenie pracowników

1.1.

Wynagrodzenie nauczycieli

1.2

Wynagrodzenie pozostałych pracowników

RAZEM

2.

Pochodne od wynagrodzeń (składki
na ubezpieczenie społ., fundusz pracy)

2.1.

RAZEM

3.

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych

3.1

RAZEM

4.

Zakup usług, opłaty za media, remonty bieżące

4.1.

RAZEM

5.

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

5.1.

RAZEM

6.

Wydatki inne:

6.1.

RAZEM

7.

Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, , o których mowa w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty

7.1

RAZEM

Ogółem 1-7

Zestawienie sporządzić narastająco od początku roku do końca okresu rozliczeniowego


7) Oświadczenie:

Oświadczam, że otrzymana dotacja została wykorzystana wyłącznie na cele wskazane w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.).

……………………………………….

Imię i nazwisko osoby

sporządzającej rozliczenie

……………….…………………….

(pieczęć i podpis osoby uprawnionejdo

reprezentowania organu prowadzącego

szkołęlub przezniego upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

___________________________________________________________________________

(Wypełnia Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych)

Adnotacje urzędowe:

Ocena, czy poniesione wydatki wg rozliczenia są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji oraz ostateczne ustalenie dotacji należnej w roku budżetowym

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……........................................……… ……………. …………………….…… …………….

(sprawdził)(data)(zatwierdził)(data)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Powiatu w Rykach
z dnia 30 listopada 2015 r.

...............................................................................................dnia...............................
(pieczęć organu prowadzącego szkołę/placówkę)(miejscowość i data)

Zaświadczenie

………………………………………………………………………...........................................

(Nazwa niepublicznej Szkoły, adres)

zaświadcza, że w okresie od …………….. do ……………………… prowadziła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie …………………………………………………...

kwalifikacja: ……………………………………………………………………………………

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ………….......................…………..………………..
w zakresie kwalifikacji ……………………………………………………………………...?

2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ……….………………………………...?

zdali/otrzymali ? następujący słuchacze kursu:

1) ......................................................................

(imię i nazwisko)

2) .....................................................................

(imię i nazwisko)

3) .....................................................................

(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

..................................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionejdo

reprezentowania podmiotuprowadzącego szkołę)

Uwagi:

Do zaświadczenia należy dołączyć kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Kancelaria Prawa Pracy

Warszawska kancelaria specjalizująca się wyłącznie w pomocy pracodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »