| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Konopnica

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art.18 ust.2pkt 15 i art.40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2015r.,poz.1515) oraz art.80 ust.4,ust 8a i art.90 ust.4,ust.8a ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty( tj: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) -Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Konopnica lub osoby fizyczne tj.:

1) szkół,

2) przedszkoli,

3) innych form wychowania przedszkolnego ( punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego).

§ 2. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Konopnica dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lublin pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust.7

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art.90 ust.1d-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Konopnica dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lublin, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z zastrzeżeniem ust.7

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust.2,otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Konopnica dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Konopnica wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, ponoszonych w przedszkolach Gminy Lublin w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust.7

4. Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Konopnica w wysokości równej 50%wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lublin pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody gminy z zastrzeżeniem ust.7

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego spełniające wymagania określone w art.90 ust.1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Konopnica na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Lublin, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy ,z zastrzeżeniem ust.7

6. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust .5otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Konopnica dotację w wysokości 40%wydatkow bieżących ,pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lublin z zastrzeżeniem ust.7

7. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust.1-6,z budżetu Gminy Konopnica, nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Konopnica.

8. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Konopnica dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Konopnica, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania ,o której mowa w art. 22ae ust.3 ustawy o systemie oświaty ,na ucznia ,nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju ,w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nie prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Konopnica w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej ,subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Konopnica.

10. Publiczne i niepubliczne przedszkola ,inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem dotację(dodatkową kwotę na wczesne wspomaganie rozwoju)w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, o których mowa w § 2 ust.1-6,8,9, będących podstawą naliczania dotacji, ulegają również zmiany kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków.

2. Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę Konopnica na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy, wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z metryczki-począwszy od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących podmioty oświatowe, o których mowa w § 1,zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, służący zaplanowaniu dotacji w budżecie ,z zastrzeżeniem ust.3.Wzór wniosku określa załącznik nr 1

2. Osoba,o której mowa w ust.1,zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

3. Podmioty oświatowe, o których mowa w §2 ust.2-3,5-6,9-10 uchwały, otrzymują dotacje jedynie pod warunkiem złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Warunki o którym mowa w ust.3,nie stosuje się do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, wymienionych w §2 ust.2 i ust.5-w roku ,w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu.

§ 5. 1. Osoba prowadząca dotowane podmioty ,o których mowa w § 2 ust.1-6 i ust.8-10 składa w terminie do 5 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Konopnica informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki oświatowej, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Informację o liczbie uczniów, którzy zostali przyjęci lub odeszli z dotowanego podmiotu oświatowego po pierwszym dniu danego miesiąca, którego dotyczy informacja, składa się wraz z informacją o liczbie uczniów w miesiącu następnym.

2. Dotacje przekazywane są w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy podmiotów o których mowa w § 1. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, o których mowa w § 2 ust.1-6 i ust.8-10,jest obowiązana przekazywać do Urzędu Gminy Konopnica pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 15 stycznia roku następnego.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

4. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 14 dni od dnia rozliczenia.

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną przez podmioty, o których mowa w §2 ust.1-6 i ust.8-10

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji- na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, ilości dowodów wpłat czesnego i umów o nauczanie uczniów,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art.80 ust.3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty-na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

§ 8. 1. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Konopnica.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu ,datę i miejsce wystawienia

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,

3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników,

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego,

5) określenie zakresu kontroli,

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany przedmiot telefonicznie lub pisemnie-nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanym podmiocie oraz w obecności pracowników tego podmiotu.

5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu ,o którym mowa w ust.4,w terminie uzgodnionym z kontrolującym- nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

6. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w §7 ust.2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.

7. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowanego podmiotu lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zestawień w zakresie wykorzystania dotacji.

8. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane podczas kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolujących.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ,który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać;

1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jej adres,

2) wskazanie osoby prowadzącej,

3) imiona, nazwiska i stanowisko służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6) imię i nazwisko osoby reprezęntującej kontrolowany podmiot i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot,

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i głównego księgowego,

§ 10. 1. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu-protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Wójtowi Gminy Konopnica w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli ,pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo dotacji lub na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Wójt Gminy Konopnica w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 10 ust.4,kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się ,jeżeli Wójt Gminy Konopnica uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 10 ust.4

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopnica.

§ 13. Tracą moc; 1/uchwała Nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 6 czerwca 2012r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania(Dz.Urz.Woj.Lub.2012r.poz.1923) 2/uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 28 września 2012r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012r. poz.3028) 3/uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Konopnica z dnia 15 czerwca 2015r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015r poz.2047)

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/2015
Rady Gminy Konopnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/93/2015
Rady Gminy Konopnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/93/2015
Rady Gminy Konopnica
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

Przewodniczący Rady Gminy Konopnica


Andrzej Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »