| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Lubycza Królewska

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubycza Królewska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Lubycza Królewska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, w brzmieniu przedstawionym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Borowiec


Załącznik do Uchwały Nr XII/59/2015
Rady Gminy Lubycza Królewska
z dnia 29 października 2015 r.

Program współpracy Gminy Lubycza Królewska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego stanowią ważne ogniwo aktywności społecznej demokratycznego państwa. Działalność tych organizacji i podmiotów stanowi istotne uzupełnienie działań organów administracji publicznej oraz ma znaczny wpływ w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

Skuteczność podejmowanych przez organizacje i podmioty działań zależy w dużym stopniu od ustalenia czytelnych zasad współpracy między gminą a organizacjami i innymi podmiotami w określonych dziedzinach aktywności społecznej i w określonym czasie.

Instrumentem służącym do ustalenia tych zasad jest roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Program współpracy Gminy Lubycza Królewska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest elementem lokalnego systemu polityki społecznej.

2. Program współpracy określa: cel, priorytetowe kierunki współpracy, formy i zasady współpracy, jednostki odpowiedzialne za realizację oraz zasady finansowania programu.

3. Program współpracy skierowany jest do tych organizacji i podmiotów, które prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Lubycza Królewska lub na rzecz jej mieszkańców.

4. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.);

Organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizację pozarządową w myśl art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.);

Programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Lubycza Królewska z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok;

Konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust.2 i w art. 13 ustawy;

Innych podmiotach - rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

Dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit.e, art. 151 ust. 1 oraz 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Cele programu

1. Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok jest efektywne wykorzystywanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Lubycza Królewska.

2. Cel główny jest realizowany w szczególności poprzez następujące cele szczegółowe:

1) określenie priorytetowych kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych,

3) wykorzystanie potencjału oraz możliwości organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,

5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy.

Rozdział 3.
Zasady Współpracy

Współpraca Gminy Lubycza Królewska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywać się będzie na zasadach:

a) pomocniczości - oznacza współpracę opartą na obopólnej chęci wzajemnych działań, dążących do jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych, w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

b) suwerenności stron - oznacza, że strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań,

c) partnerstwa - oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiągnięcia razem wytycznych celów,

d) efektywności - polega na dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

e) uczciwej konkurencji i jawności - zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych i jawnych kryteriach wspierania realizatora zadania publicznego.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy współpracy

Obszar współpracy Gminy Lubycza Królewska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust.1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

Rozdział 5.
Forma współpracy

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych będzie odbywała się w następujących formach:

1. Współpraca finansowa polega na zlecaniu podmiotom Programu realizacji zadań publicznych poprzez:

a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

b) wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

c) udzielanie w trybie i na zasadach określonych w art. 19a ustawy tzw. małych dotacji na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert;

d) wspieranie organizacji pozarządowych ubiegających się o środki zewnętrzne.

e) na zasadach określonych w art. 16 p.7 ustawy (regranting)

Środki na realizację zadań publicznych, o których mowa w ust. 1 będą zabezpieczone w budżecie Gminy realizującego lub w planie finansowym jednostki organizacyjnej Gminy realizującej dane zadanie publiczne.

2. Współpraca pozafinansowa Gminy Lubycza Królewska z podmiotami Programu to:

a) wzajemne informowanie się o planach działalności i kierunkach współdziałania w celu zharmonizowania tych działań i kierunków poprzez:

- publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Gminy

- udział przedstawicieli organizacji w sesjach i komisjach Rady Gminy przy omawianiu spraw dotyczących zakresu działalności organizacji,

- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,

- konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących dziedzin działalności statutowych organizacji,

- wypełnianie i aktualizowanie (do 30 września) ankiety na potrzeby prowadzonej przez Gminę bazy danych o podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego,

b) organizowanie otwartych spotkań przedstawicieli organizacji z przedstawicielami samorządu oraz prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (konferencje, szkolenia, projekty partnerskie),

c) udzielanie przez samorząd Gminy wsparcia technicznego dla organizacji, tj. nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, sal urzędu oraz wypożyczanie sprzętu technicznego na spotkania, szkolenia, konferencje,

d) pomoc dla organizacji w poszukiwaniu partnerów zagranicznych do wspólnych projektów i przedsięwzięć służących współpracy międzynarodowej,

e) promowanie przez samorząd Gminy działalności organizacji i udzielanie pomocy w tworzeniu ich dobrego wizerunku,

f) utrzymanie w strukturach Urzędu Gminy stanowiska koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyznaczonego przez Wójta Gminy, znającego dobrze specyfikę funkcjonowania trzeciego sektora,

Rozdział 6.
Priorytetowe obszary zadań publicznych

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok wyznacza następujące priorytetowe obszary zadań publicznych:

1) Pomoc społeczna: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównania szans tych rodzin i osób np. poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych; organizacja wypoczynku dla dzieci, usługi opiekuńcze.

2) Ochrona i promocja zdrowia : działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.

3) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie: działania na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej (w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej).

4) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży: organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz konkursów krajoznawczych.

5) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji regionu: organizacja imprez kulturalnych, opracowanie i publikacja wydawnictw o charakterze regionalnym.

6) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (w tym dla osób niepełnosprawnych) zawodów sportowych i szkoleń w zakresie sportu, wspieranie rozwoju bazy sportowej.

7) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego: w tym organizacja gminnego konkursu grantowego dla lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

2. Lista zadań wymienionych w pkt 1 informuje o podstawowych, priorytetach kierunkach współpracy w roku 2016, jednak nie stanowi o wyłącznym obszarze współpracy.

3. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym poprzez organy administracji publicznej.

W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 7.
Okres realizacji Programu

Czas realizacji Programu na 2016 rok będzie obejmował okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Rozdział 8.
Sposób realizacji Programu

Program będzie realizowany poprzez:

a) zlecenie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym także w trybie określonym w art. 16 ust. 7 tej ustawy, 19 a,

b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,

c) organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń itp., których uczestnikami będą przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedstawiciele Gminy Lubycza Królewska,

d) udzielanie stałego wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przez Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Lubycza Królewska,

e) promowanie działalności sektora pozarządowego.

Rozdział 9.
Zasady finansowania Programu oraz wysokości środków planowanych na jego realizację

1. Środki na realizację niniejszego Programu ustalone będą w budżecie Gminy Lubycza Królewska na 2016 rok. Przekazywanie środków finansowych regulowane będzie każdorazowo poprzez zawarcie stosownej umowy.

2. Wysokość środków planowanych na realizację Programu w 2016 roku zaplanowanow kwocie 304 750,00 zł.

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu

1. Wskaźnikami efektywności realizacji programu będą:

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert oraz liczb zawartych umów na realizację zadania publicznego,

b) liczba umów zawartych w trybie art. 19 a, 16 p.7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań,

d) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Lubycza Królewska na realizację zadań publicznych,

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Lubycza Królewska na zadania publiczne realizowane w trybie art. 16 p.7 i 19 a

f) liczba projektów aktów normatywnych poddanych konsultacjom społecznym.

2. Za bieżący monitoring w zakresie realizacji Programu będzie odpowiedzialny Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Lubycza Królewska,

3. Sprawozdanie z realizacji Programu w 2016 roku zostanie przedłożone Radzie Gminy Lubycza Królewska w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

1. W celu uchwalenia Programu podjęte zostały następujące działania:

a) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy Lubycza Królewska,

b) przygotowanie projektu Programu przez pracownika Urzędu Gminy Lubycza Królewska odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi,

c) przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu oraz rozpatrzenie opinii i uwag do projektu,

d) opracowanie Programu przez pracownika Urzędu Gminy Lubycza Królewska, odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem opinii i uwag do projektu,

e) przedłożenie projektu Programu na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy Lubycza Królewska.

2. Program po uchwaleniu przez Radę Gminy Lubycza Królewska zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubycza Królewska.

Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych.

1. Komisja konkursowa powoływana jest Zarządzeniem Wójta Gminy Lubycza Królewska i działa zgodnie z regulaminem pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

2. Komisja obraduje w składzie od 3 do 5 osób, a pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.

3. Członkowie komisji zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki rzetelnie i obiektywnie, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

4. Do zadań komisji należy:

a) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz liczby złożonych ofert,

b) otwarcie kopert z ofertami i ich numeracja

c) sporządzenie protokół z prac komisji,

e) przedstawienie Wójtowi Gminy Lubycza Królewska propozycji wyboru ofert najkorzystniejszych wraz z określeniem wysokości dotacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »