| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 49/2015 Gminy Mircze i Powiatu Hrubieszowskiego

z dnia 29 grudnia 2015r.

Zawarte w dniu 29 grudnia 2015 roku w Mirczu pomiędzy: Gminą Mircze z siedzibą: ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mircze - Martę Małyszek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mircze - Anny Płoszaj zwaną dalej Gminą a Powiatem Hrubieszowskim z siedzibą: ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów reprezentowanym przez: Starostę Hrubieszowskiego - Józefa Kuropatwę, Członka Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego - Danutę Kozłowską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Hrubieszowskiego - Doroty Guziny zwanym dalej Powiatem na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 5 ust. 2 i ust. 3, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) zgodnie z Uchwałą Nr XI/98/2015 Rady Gminy Mircze z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Hrubieszowskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwała Nr X/100/2015 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Mircze niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi o następującej treści:

§ 1.

Powiat przekazuje, a Gmina przyjmuje do realizacji, na okres do 31 grudnia 2023 roku, zadania zarządcy drogi określone w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, polegające na bieżącym utrzymaniu publicznych dróg powiatowych nr 3437 L Lipowiec-Stara Wieś-Wereszyn na odcinkach od KM 4+420,00 do KM 7+360,00, od KM 8+070,00 do KM 8+170,00 i od KM 8+650,00 do KM 11+760,00 o łącznej długości 6,150 KM, nr 3441 L Kolonia Małków-Smoligów-Wereszyn na odcinkach od KM 0+000,00 do KM 0+275,00 i od KM 0+525,00 do KM 2+180 o łącznej długości 1,930 KM, na obszarze Gminy Mircze w zakresie:

- opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

- pełnienia funkcji inwestora,

- utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

- przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

- wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
i zabezpieczających,

- przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

- przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

- zarządzania i utrzymywania kanałów technologicznych.

§ 2.

Zadania, o których mowa w §1, realizowane będą zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 3.

1. Powiat na realizację zadań o których mowa w §1 będzie przekazywał co roku Gminie dotację celową w wysokości 20 000,00 zł. Dotacja celowa na dany rok będzie przekazywana w terminie do dnia 31 stycznia na rachunek bankowy Gminy nr 09 9603 1016 2001 0000 0185 0006.

2. Sposób rozliczenia dotacji celowej oraz zasady i przesłanki zwrotu dotacji regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Gmina po zakończeniu każdego roku w którym otrzymała dotację celową na realizację zadań o których mowa w § 1 w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku będzie przekazywała Powiatowi w formie sprawozdania rozliczenie dotacji.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

1) wysokość rozlicznej dotacji,

2) opis zrealizowanych zadań w ramach dotacji,

3) zestawienie poniesionych kosztów dotyczących realizacji poszczególnych zadań.

§ 4.

1. Gmina zobowiązuje się do:

1) wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem o którym mowa w §1,

2) wykorzystywania otrzymanej dotacji w terminie do dnia 31 grudnia danego roku którego ta dotacja dotyczy,

3) prowadzenia ewidencji poniesionych kosztów.

§ 5.

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie zastrzegają sobie prawo nadzorowania, kontrolowania
i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności, jak również prawo wydawania zaleceń i wytycznych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2. W ramach prawa kontroli, Gmina jest zobowiązana udzielić pracownikom Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Hrubieszowie wszelkich informacji oraz zapewnić przedstawicielom przeprowadzenie kontroli prowadzenia robót.

§ 6.

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Rozwiązanie niniejszego Porozumienia może nastąpić jedynie w drodze zgodnego oświadczenia woli Powiatu i Gminy.

3. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego porozumienia rozpatruje sąd powszechny właściwy według miejsca zawarcia niniejszego porozumienia.

§ 7.

Niniejsze porozumienie zostało zawarte na czas określony tj. od dnia jego podpisania do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 8.

Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

§ 9.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wójt Gminy Mircze


Marta Małyszek


Skarbnik Gminy Mircze


Anna Płoszaj

Starosta Powiatu Hrubieszowskiego


Józef Kuropatwa


Członek Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego


Danuta Kozłowska


Skarbnik Powiatu Hrubieszowskiego


Dorota Guzina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »