| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 269/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Włodawa

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje :

stwierdza się nieważność uchwały Nr XVI/98/15 Rady Gminy Włodawa z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w części załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 9, Nr 10 i Nr 11 w zakresie:

1) w załącznikach Nr 3 "Dane o nieruchomościach", Nr 7 "Dane o nieruchomościach rolnych" i Nr 11 "Dane o nieruchomościach leśnych" w zakresie części C.4."Księga wieczysta - Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)" oraz "Nazwa sądu",

2) w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 9 i Nr 10 w części "Pouczenie" w zakresie zapisu "Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym",

z powodu naruszenia art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Rady Gminy Włodawa, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w dniu 4 grudnia 2015 r. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru Kolegium RIO podjęło w dniu 8 grudnia 2015 r. uchwałę Nr 237/2015 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności części ocenianej uchwały, uznając że w istotny sposób naruszają one prawo.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Włodawa badanej uchwały są przepisy art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, które ustalają kompetencje organu stanowiącego gminy do określenia, w drodze uchwały, wzorów formularzy zawierających dane podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru, odpowiednio, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Rada Gminy we Włodawie określając wzory formularzy podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wykroczyła poza delegację wynikającą z powołanych wyżej przepisów ustaw podatkowych.

W wymienionych w pkt 1 sentencji niniejszej uchwały pozycjach wskazanych załączników (Nr 3, Nr 7 i Nr 11) zamieszczono rubryki wymagające podania numeru księgi wieczystej (zbioru dokumentów) i nazwy sądu. W ocenie Kolegium wymaganie takich danych w formularzach dotyczących danych o nieruchomościach, nieruchomościach rolnych i nieruchomościach leśnych nie znajduje podstaw w obowiązujących przepisach prawa. Formularze te mają zawierać dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków, natomiast takie informacje jak numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) czy nazwy sądu prowadzącego te księgi nie służą wymiarowi i pobieraniu podatków, a więc nie mogą być traktowane jako bezwzględnie wymagane w składanych załącznikach do deklaracji i informacji podatkowych zawierających dane o nieruchomościach. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez starostów i udostępnianej na żądanie m.in. organów administracji publicznej, w tym gminnej.

Również zawarte w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 9 i Nr 10, stanowiących wzory deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, pouczenie składającego deklarację i informację o tym, że "za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym", wykracza poza zakres delegacji ustawowej wynikającej ze wskazanych w podstawie prawnej uchwały przepisów podatkowych. Przepisy te nie dają podstawy prawnej do umieszczania w pouczeniu do deklaracji i informacji podatkowych informacji o odpowiedzialności karno - skarbowej.

Rada Gminy w wyznaczonym przez Kolegium RIO terminie nie usunęła wskazanego naruszenia prawa. W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie orzekło więc nieważność kwestionowanej części uchwały.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Włodawa prawo wniesienia skargi - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie


Jacek Grządka

Otrzymuje:

1. Rada Gminy Włodawa

2. Wójt Gminy Włodawa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »