| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2016 Miasta Chełm i Gminy Siedliszcze

z dnia 29 stycznia 2016r.

Zawiera się porozumienie pomiędzy Miastem Chełm z siedzibą w Chełmie, ul. Lubelska 65, w imieniu i na rzecz którego działa Pan Józef Górny - I Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, zwanym w dalszej treści Porozumienia Miastem Przyjmującym, a Gminą Siedliszcze z siedzibą 22-130 Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a reprezentowaną przez Pana Hieronima Zonika - Burmistrza Siedliszcza, zwaną w dalszej części Porozumienia Gminą Przekazującą, o następującej treści:

§ 1. 1. Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm), Uchwały Nr XV/160/16 Rady Miasta Chełm z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i uchwały Nr XII/86/15 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Chełm w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na terenie Gminy Siedliszcze.

2. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad i warunków przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Siedliszcze oraz warunków utrzymania i zapewnienia przez Miasto Chełm opieki nad tymi zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23a, stanowiącym własność Miasta Chełm, zwanym w dalszej części porozumienia Schroniskiem.

§ 2. 1. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zapewnić w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt średnio w roku dwa stanowiska dla bezdomnych psów.

2. Przez utrzymanie psa rozumie się zapewnienie odpowiedniego lokum, wyżywienie, bieżącą opiekę, w tym weterynaryjną (odrobaczanie, odpchlenie, ewentualne zabiegi lecznicze), szczepienie, szukanie właściciela lub nowego domu dla zwierzęcia oraz zakup materiałów, wyposażenia lub usług służących podniesieniu standardu schroniska.

§ 3. Niniejsze porozumienie zawarte jest na czas określony od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 4. 1. Gmina Przekazująca zobowiązuje się do wniesienia jednorazowej dotacji w wysokości 4.000,00 zł.

2. Gmina Przekazująca zobowiązuje się przekazać Miastu Przyjmującemu środki finansowe określone w ust. 1 na rachunek bankowy UM Chełm: Bank PEAKO S.A I O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596, w ciągu 15 dni od dnia podpisania niniejszego porozumienia.

3. Gmina Przekazująca zobowiązuje się do przekazania Miastu Przyjmującemu kwartalnych dotacji za utrzymanie w Schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy, których wysokość potwierdzona będzie rozliczeniem przekazanym przez Miasto Przyjmujące w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego kwartału.

4. Koszt utrzymania jednego psa w okresie obowiązywania porozumienia, określonym w § 3, ustala się jako iloczyn ilości psów wyłapanych na terenie Gminy razy ilość dni w danym kwartale oraz koszt dziennego pobytu psa w Schronisku w wysokości 6 brutto, do czasu ich adopcji lub zgonu.

5. Dotacja określona w ust. 3 winna zostać przekazana na rachunek bankowy UM Chełm: Bank PEAKO S.A I O/Chełm 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596 w ciągu 20 dni po zakończeniu każdego kwartału.

6. Dotacja za IV kwartał przekazana zostanie w wysokości dotacji za III kwartał w terminie do 10 grudnia danego roku. Natomiast ostateczne rozliczenie nastąpi do 31 stycznia następnego roku.

§ 5. 1. Miasto Przyjmujące zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane od Gminy Przekazującej środki finansowe wyłącznie na cel określony w § 2 ust. 1 i 2.

2. Niewykorzystaną dotację lub wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 2 ust. 1 i 2, należy zwrócić na rachunek bankowy Gminy Siedliszcze WBS w Chełmie/o Siedliszcze nr 57 8187 0004 2007 0150 0048 0001.

§ 6. Szczegółowe zasady i warunki przyjmowania bezdomnych psów oraz warunki utrzymania i zapewnienia opieki:

1) zwierzęta będą dowożone do Schroniska we własnym zakresie przez Gminę Przekazującą i przekazywane obsłudze Schroniska przez osobę posiadającą stosowne upoważnienie Burmistrza Siedliszcza,

2) na okoliczność przyjęcia psa do Schroniska każdorazowo zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach protokół, zawierający dane identyfikujące psa,

3) strony ustalają pomiędzy sobą, że utrzymanie psa będzie obejmowało jego wyżywienie, bieżącą opiekę, w tym weterynaryjną, szczepienia, prowadzenie dokumentacji weterynaryjno-ewidencyjnej oraz jeżeli istnieje taka możliwość, przekazanie do adopcji,

4) w przypadku padnięcia psa lub oddania go do adopcji wpłacone należności nie podlegają zwrotowi, a opuszczone boksy mogą zostać wykorzystane przez Gminę Przekazującą do umieszczenia kolejnego psa,

5) rozwiązanie umowy nie zwalnia Gminy Przekazującej od uiszczania opłat za psy, które już przebywają w schronisku, do czasu ich adopcji lub zgonu,

6) Gmina Przekazująca ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przetrzymywania psów z jej terenu, oraz prawo wizytować Schronisko przy udziale właściciela schroniska i zgłaszać swoje uwagi. Zasadne uwagi zostaną uwzględnione przez administratora schroniska,

7) Miasto Przyjmujące będzie zobowiązane w terminie 10 dni po zakończeniu każdego kwartału do przedstawienia rozliczenia porozumienia, w którym określi liczbę psów pochodzących z terenu Gminy Przekazującej,

8) Gmina Przekazująca zobowiązuje się do odebrania na własny koszt w terminie 30 dni od ostatniego dnia obowiązywania porozumienia wszystkich psów przekazanych do Schroniska, jeżeli nie zawrze z Miastem Przyjmującym porozumienia na kolejny okres,

9) Gmina Przekazująca zapłaci Miastu Przyjmującemu karę umowną za spóźnienie w wykonaniu obowiązku wynikającego z pkt 8,

10) wysokość kary wynosi 2% za każdy dzień zwłoki, od kwoty dotacji określonej w § 4 ust. 4 niniejszego porozumienia, za każdego pozostawionego psa,

11) oprócz kary umownej Gmina Przekazująca ma obowiązek pokrycia faktycznych kosztów utrzymania psa do czasu jego odbioru, adopcji lub padnięcia.

§ 7. 1. W przypadku niedokonania przez Gminę Przekazującą wpłaty należności określonej w § 4 ust. 1, oraz w terminie określonym w § 4 ust. 2, ustalenia zawarte w niniejszym porozumieniu staną się bezprzedmiotowe, a porozumienie przestanie wiązać strony.

2. W przypadku niedokonania przez Gminę Przekazującą wpłaty należności określonej w § 4 ust. 3, oraz w terminie określonym w § 4 ust. 5, ustalenia zawarte w niniejszym porozumieniu staną się bezprzedmiotowe, a porozumienie przestanie wiązać strony.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Miasta Przyjmującego, z tym że strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć je w pierwszej kolejności polubownie.

§ 10. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Miasto Przyjmujące:

Gmina Przekazująca:

Zastępca Prezydenta


Józef Górny

Burmistrz Gminy


Hieronim Zonik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »