| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Józefów nad Wisłą

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Józefów nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Józefów nad Wisłą lub osoby fizyczne oraz niepublicznych:

1) przedszkoli, w tym specjalnych,

2) innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego),

3) szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi.

§ 2. 1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Józefów nad Wisłą dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Józefów nad Wisłą, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Józefów nad Wisłą dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Józefów nad Wisłą pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Józefów nad Wisłą dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Józefów nad Wisłą wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Józefów nad Wisłą w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Osoby prowadzące inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Józefów nad Wisłą w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Józefów nad Wisłą, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1c-1o ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Józefów nad Wisłą na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Józefów nad Wisłą, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Osoby prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 5, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Józefów nad Wisłą dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Józefów nad Wisłą, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1 - 6, z budżetu Gminy Józefów nad Wisłą, nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Józefów nad Wisłą.

8. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Józefów nad Wisłą dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Józefów nad Wisłą, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia.

9. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Józefów nad Wisłą w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Józefów nad Wisłą.

10. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem z budżetu Gminy Józefów nad Wisłą dotację (dodatkową kwotę na wczesne wspomaganie rozwoju) w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, o których mowa w § 2 ust. 1-6 i 8 będących podstawą naliczania dotacji, ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków.

2. Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Gminę Józefów nad Wisłą na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy, wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki - począwszy od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego.

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących podmioty oświatowe, o których mowa w § 1, zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, służący zaplanowaniu dotacji w budżecie, z zastrzeżeniem ust. 3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

3. Podmioty oświatowe, o których mowa w § 2 ust. 2-3, 5-6, 9-10 uchwały, otrzymują dotacje jedynie pod warunkiem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Warunki, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, wymienionych w § 2 ust. 2 i ust. 5 - w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

§ 5. 1. Osoba prowadząca dotowane podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1-6 i ust. 8-10 składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Józefów nad Wisłą informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2. Informację o liczbie uczniów, którzy zostali przyjęci lub odeszli z dotowanego podmiotu oświatowego po pierwszym dniu danego miesiąca, którego dotyczy informacja składa się wraz z informacją i liczbie uczniów w miesiącu następnym.

2. W miesiącu lipcu i sierpniu w informacji, o której mowa w ust. 1 podaję się liczbę uczniów lub wychowanków szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego z miesiąca czerwca.

3. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, o których mowa w § 2 ust. 1-6 i ust. 8-10, jest obowiązana przekazywać do Urzędu Gminy Józefów nad Wisłą pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:

1) od stycznia do sierpnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 20 września tego roku,

2) od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 20 stycznia roku następnego.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń. Poprawnie sporządzone roczne rozliczenie z wykorzystania dotacji podlega zatwierdzeniu przez organ dotujący w terminie 14 dni od dnia wpływu rozliczenia.

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1-6 i ust. 8-10.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, ilości dowodów wpłat czesnego i umów o nauczanie uczniów,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

§ 8. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Józefów nad Wisłą na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Józefów nad Wisłą.

2. Upoważnienie zawiera:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,

3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników,

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego,

5) określenie zakresu kontroli,

6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującym dokumenty w miejscu, o których mowa w ust. 4, w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.

6. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.

7. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować o organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzanie obliczeń i zastawień w zakresie wykorzystania dotacji.

8. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane na kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolujących.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jej adres,

2) wskazanie osoby prowadzącej,

3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,

7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,

8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

10) informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

11) informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,

12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot,

13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i głównego księgowego.

§ 10. 1. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Wójtowi Gminy Józefów nad Wisłą w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 11. 1. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji, przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Wójt Gminy Józefów nad Wisłą w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 10 ust. 4, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.

2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się, jeżeli Wójt Gminy Józefów nad Wisłą uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 10 ust. 4.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Józefów nad Wisłą.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXIV/146/2009 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne , działających na terenie Gminy Józefów nad Wisłą ze zmianami.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Rędzia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 26 listopada 2015 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 26 listopada 2015 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/62/2015
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 26 listopada 2015 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »