Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.302.2020 Wojewody Lubelskiego

z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/119/20 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 30 września 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzyżewice, w części obejmującej § 4 w brzmieniu "położonych wzdłuż chodników" oraz § 10 ust. 1 w brzmieniu "w szczególności" regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe