| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 03/RDW.K/W/2011 Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 9 września 2011r.

Zawarte w dniu 09.09.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim, (Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b), zwanym dalej "Zarządem" w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: P. Tomasz Szczyglewski - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, przy kontrasygnacie P. Bożeny Grabowskiej - Głównego Księgowego, a Gminą Miejską Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, powiat kętrzyński, zwaną dalej "Miastem", w imieniu której działa: Krzysztof Wiesław Hećman - Burmistrz Miasta Kętrzyna, przy kontrasygnacie P. Teresy Żyżyk - Z-ca Skarbnika Miasta

§ 1. Strony zgodnie oświadczają, że zadanie pn. Remont chodnika na ul. Mazowieckiej w mieście Kętrzyn o długości 169,00 m. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce - Kętrzyn - Giżycko - odc. od skrzyżowania ul. Składowa do skrzyżowania ul. Zbożowa, zrealizują wspólnie wg zasad wymienionych w dalszej treści niniejszego porozumienia.

§ 2. 1. Miasto zobowiązuje się do poniesienia kosztów remontu przedmiotowego chodnika z materiałów powierzonych przez Zarząd określonych w pkt. 2. Inne niezbędne materiały zapewni Miasto.

2. Zarząd zobowiązuje się do zakupienia i dostarczenia na miejsce wskazane przez Miasto materiału w planowanej maksymalnej ilości:

- kostka brukowa czerwona typu POLBRUK o grub. 6 cm. - kształt cegiełka (bezfaazowa) - 338 m2,

- kostka brukowa szara typu POLBRUK o grub. 6 cm. - kształt cegiełka - 254 m2,

- obrzeże betonowe trawnikowe 6x20 cm. - 354 m.

3. Z przekazania materiałów zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy. Wszelkie reklamacje co do jakości przekazanych materiałów Miasto przekaże Zarządowi, który podejmie odpowiednie działania w celu dostarczenia materiału wolnego od wad w terminie umożliwiającym wykonanie prac zgodnie z § 5.

§ 3. 1. Wartość szacunkową przedsięwzięcia strony ustalają na kwotę brutto: 50 000,00 PLN, (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100), która stanowi maksymalną wartość realizacji zakresu określonego w §1 niniejszego porozumienia.

2. Zarząd zobowiązuje się do poniesienia kosztów dostawy materiałów do przedmiotowego zadania w wysokości nie przekraczającej 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

3. Miasto zobowiązuje się do poniesienia kosztów remontu przedmiotowego zadania w wysokości nie przekraczającej 25 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

4. Środki na realizację przedmiotowego zadania (dostawa materiałów) ze strony Zarządu zarezerwowane są w planie rzeczowo - finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na 2011 rok.

5. Środki na realizację przedmiotowego zadania ze strony Miasta zarezerwowane są w budżecie Miasta Kętrzyn na 2011 rok.

§ 4. 1. Zadanie określone w §1 Miasto i Zarząd zrealizują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Strony są zgodne, że Miasto własnym staraniem i na własny koszt przeprowadzi remonty chodnika z materiałów powierzonych protokółem zdawczo - odbiorczym przez Zarząd.

3. Strony są zgodne, że Zarząd dla realizacji zobowiązania określonego w § 1 wyłoni dostawcę materiału zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz.1655) i opłaci fakturę VAT dostawcy.

4. Strony zgodnie oświadczają, że umowę na wykonanie dostawy podpisze Zarząd.

5. Strony ustalają, że nadzór merytoryczny nad wykonywanymi robotami sprawować będzie z ramienia Zarządu przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich- Rejon Dróg w Kętrzynie.

6. Odbioru końcowego remontu chodnika Miasto i Zarząd pod kierownictwem Zarządu dokonają poprzez swoich przedstawicieli. Protokół będzie sporządzany w formie pisemnej

§ 5. Termin wykonania przedmiotu porozumienia ustala się na dzień 30-go listopada 2011r.

§ 6. 1. Zarząd nie odpowiada za zobowiązania Miasta wobec osób trzecich wynikłe w związku z realizacją niniejszego porozumienia.

2. Miasto nie odpowiada za zobowiązania Zarządu wobec osób trzecich wynikłe w związku z realizacją niniejszego porozumienia.

§ 7. 1. Wszelkie czynności związane z realizacją przedsięwzięcia określonego niniejszym porozumieniem strony wykonują nieodpłatnie.

2. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu postanowień niniejszego porozumienia.

§ 8. Miasto oświadcza, że ogłoszenie niniejszego porozumienia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego nastąpi jej staraniem i na jej wniosek.

§ 9. 1. Wszelkie zmiany porozumienia mogą być dokonywane tylko aneksem, w formie pisemnej, za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.

2. Aneks do porozumienia nie może zmieniać wysokości udziału finansowego stron.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 10. Porozumienie sporządzono i podpisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta


Krzysztof Hećman


Dyrektor


Tomasz Szczyglewski


Zastępca Skarbnika


Teresa Żyżyk


Główny Księgowy


Bożena Grabowska

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »