reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Lubomino

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr.23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175 , poz. 1457 , z 2006r. Nr 17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327 ,Nr 138 , poz. 974 , Nr 173 , poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 , poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52 , poz. 420 i Nr 157, poz.1241 , z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 Nr 40, poz.230 i Nr 106 ,poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117,poz. 670 , Nr 134 , poz. 777 ) oraz art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95,poz.613 i Nr 96, poz.620, Nr 225 , poz. 1461 i Nr 226 , poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102 , poz. 584 , Nr 112 , poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 )
Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości :
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,75 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni - 4,33 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,24 zł w tej kategorii : - od gruntów zajętych na cele letniskowe od 1m2 powierzchni - 0,43 zł
2) od budynków lub ich części
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,67 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 17,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 10,24 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,31 zł w tej kategorii : - od budynków na cele letniskowe od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,36 zł
3) od budowli % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych/
a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła i przewodów sieci rozdzielczej ciepła, - 1 %
b) pozostałych budowli nie ujętych w ppkt. a - 2 %
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino .
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/193/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 190 , poz. 2422 )
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego .
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Lubomino
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama