| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33), Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Biegajski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/84/2011
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Nowe Miasto Lubawskie

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien spełniać następujące wymagania:

1. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość realizacji na obsługiwanym obszarze, systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowe Miasto Lubawskie.

2. Oznakować pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy.

3. Posiadać środki techniczne, które umożliwią zorganizowanie zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej.

4. Posiadać możliwość ewidencjonowania odbieranych odpadów pozwalającą na przekazywanie organowi gminy danych wymaganych przepisami.

5. Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.

§ 3. Wskazuje się miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych: składowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wykonywać sprzętem spełniającym wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone w przepisach dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

2. Oznakować pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy.

3. Posiadać możliwość ewidencjonowania odbieranych odpadów pozwalającą na przekazywanie organowi gminy danych wymaganych przepisami.

4. Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.

5. Udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »